Εκτύπωση

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51245
Email: aty@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1   ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΜ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
Η ανακατασκευή του καταψύκτη θα περιλαμβάνει κατά ελάχιστο τα παρακάτω :
1. Ψυκτικό μηχάνημα κατάλληλο για κατάψυξη με ισχύ 1HP ±10%, πλήρες με συμπιεστή ερμητικού τύπου ,συμπυκνωτή με ανεμιστήρα, δοχείο υγρού, βάνες απομόνωσης-πλήρωσης, πιεσοστάτη, κυτίο με ηλεκτρολογικές συνδέσεις, σε ενιαία βάση.
2. Εξατμιστή οροφής με ανεμιστήρα και λεκάνη με ισχύ σε αντιστοιχία της ψυκτικής μηχανής .
3. Εκτονωτική βαλβίδα, φίλτρο γραμμής, δείκτη ροής.
4. Ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δύο αισθητήρες .
5. Σύστημα αυτόματης απόψυξης με αντιστάσεις ή άλλο.
6. Όλες τις σωληνώσεις και καλώδια που απαιτούνται για την σωστή σύνδεση και λειτουργία των επιμέρους εξαρτημάτων.
7. Ο καταψύκτης θα παραδοθεί πλήρης με ψυκτικά υγρά και σε λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Ο ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές αποσταλούν έως 09-10-2020 (ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφορών) και κατατεθούν έως και τρείς εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής (ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από το Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου με την ένδειξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ