Εκτύπωση


 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Αναλώσιμου Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51261
Email: analosima@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 9668 ΚΑΡΤΑ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ" ΧΕΙΡ/ΗΣ. Α4, ΧΟΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟ, ΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ (ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ) 4000
2 1583 ΚΑΡΤΑ "ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ". 15 Χ 22cm, ΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ, ΧΟΝΤΡΟ ΧΑΡΤΙ 3000
3 2189 ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ "ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ, ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ" ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΑ. 14 Χ 10cm, ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΜΕ. 50
4 0015 ΒΙΒΛΙΟ "ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ" 300 ΦΥΛΛΩΝ. 29 Χ 28cm, ΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ, ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΟ. 3
5 0132 ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ". Α4, ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΜΕ 50
6 2198 ΜΠΛΟΚ Ι1/422 50 ΦΥΛΛΩΝ "ΦΥΛΛΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΕΠ". Α4, ΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ, ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΜΕ 100

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 17/04/2019 (ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφορών) σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου με την ένδειξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

 

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ:

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δρ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ