25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

ethnosimo

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
--------------------------------------------------------------------------


ΒΕΔΓ4690ΒΑ-ΜΣΘ
Κομοτηνή: 05-03-2013
Αριθ. Πρωτ: 1955
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

για 12/μηνη συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παράγραφος 1 του Νόμου 4058/2012 «Παροχή Υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/22-3-2012/τ.Α)

2. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. Υ4α/οικ.43954/26-4-2012 (ΑΔΑ Β496Θ-ΝΩΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

4. Την αριθμ. 15/2ης/26.02.2013 απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

5. Την από 27.02.2013 εισήγηση της Δ/νσης Ιατρικής Υπ/σίας.

6. Την αριθ. 123/8ης/27.02.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

  7.  Την αριθ..πρωτ. 3176/1.03.2013 Απόφαση έγκρισης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής  για τη θέση:

 

Θέση

Ειδικότητα

1

Ιατρός Γενικής Ιατρικής


Κριτήρια Επιλογής

1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ


1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά θέση )

Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας

2. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τη θέση  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του νομού  Ροδόπης

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 Ως εμπειρία της παραπάνω θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από

α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, 

β) Τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας

γ) Τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

1. Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα.

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.

6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν  αίτηση  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση Σισμάνογλου 45, 691 00 Κομοτηνή, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟ»

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

α. Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα.

δ. Έγγραφα απόδειξης εμπειρίας

ε. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.

στ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

ζ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας

η. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες από Τετάρτη 06.03.2013 μέχρι και Τρίτη 12.03.2013

Ημερομηνία συνέντευξης Παρασκευή 15.03.2013. (ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα διαλέξεων)

Για τη σειρά κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια επιλογής με συντελεστές:

70% τα απαιτούμενα κύρια και επικουρικά προσόντα

10% εντοπιότητα

20% προσωπική συνέντευξη

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, το Νοσοκομείο καταρτίζει και αναρτά πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του Νοσοκομείου Κομοτηνής.
Η ένσταση εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί για την προσωπική συνέντευξη η οποία αποφαίνεται και ενημερώνει τον υποψήφιο εντός χρονικού διαστήματος τριών ημερών.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της αυξημένης προσέλευσης γυναικών του Νομού μας,  για την προληπτική εξέταση κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με τη μέθοδο Παπανικολάου (ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ), το πρόγραμμα θα συνεχιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», για ολόκληρο το έτος 2013, ως εξής:

  • Δευτέρα και Τετάρτη με ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία.
  • Τρίτη και Παρασκευή χωρίς ραντεβού στην Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου, κατά τις ώρες 9.00΄- 13.30΄.

Οι γυναίκες που θα προσέλθουν για την ανωτέρω εξέταση, δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση και στις δύο περιπτώσεις.
                            Κομοτηνή 4-2-2013

                   Ο Διοικητής του Γ.Ν. Κομοτηνής

                        Ηρακλής Χατζηνέστωρος

test_pap4

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα που θα ακολουθηθούν για τα έτη 2012 (Πιλοτικά) και 2013 από το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής είναι τα ακόλουθα:

Κατά τμήματα:

Χειρουργείο:

  1. Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποθήκευση αποστειρωμένου υλικού
  2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

 Αναισθησιολογικό:

  1. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών
  2. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα 

nursery_protocols_6

Η Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής προκειμένου να προβεί στην εγγραφή είκοσι πέντε (25) μαθητών–τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2012 – 13, ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από 1-6-2012 έως 29-6-2012.

Για τους μαθητές που μετέχουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου (ανεξεταστέοι), οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1-9-2012 έως στις 10-9-2012.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

1. Αίτηση Εγγραφής
2. Πιστοποιητικό σπουδών του μαθητή Α΄ τάξης Λυκείου ή ΤΕΕ.
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
4. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή, εφόσον είναι ανήλικος.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δε φοιτά σε άλλη Σχολή.
6. Τέσσερις (4) φωτογραφίες.

Η Φοίτηση στη Σχολή μας είναι διετής και στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3. Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει μόνο μαθήματα ειδικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της Σχολής (καθημερινά 08:30 - 13:00) στο τηλέφωνο 25313 51151.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020