25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

Κομοτηνή, 26/02/2018

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία & Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51351 & 51551
FAX: 25313 51535

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ‘’ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ’’»

Αριθμός Διακήρυξης : 6/2018
Αριθμοί Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 51058, 51113, 51115, 51242, 51247, 51269, 51284, 51397, 51448, 51449, 51461, 51462, 51527, 51528, 51530, 51531, 51537, 51538, 51539, 51540, 51541, 51662, 51663, 51969, 51992, 51993, 51994, 51995, 51996, 51997, 51998, 52003, 52004

1. Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, Σισμάνογλου 45, Τ.Κ.69133, Κομοτηνή, Τηλ: 2513351100), κωδικός NUTS: EL513, Φαξ: 2531022515,URL: www.komotini-hospital.gr, email:info@komotini-hospital.gr Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Μερέτη Ευαγγελία & κα. Κουρνιώτη Αικατερίνη (Τηλ. 2531351351-51551, Φαξ: 2531351535,Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@komotini-hospital.gr).
2. Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
3. Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Μακεδονίας –Θράκης με κύρια δραστηριότητα της την Υγεία.
4. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: όπως φαίνεται παρακάτω.
5. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», NUTS EL513
6. Είδος σύμβασης: Αγαθά.
7. Αντικείμενο Σύμβασης: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».
8. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρονται στη διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (€) Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
1 Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών 33100000-1 25.000 51058
2 Συσκευή φωτοθεραπείας οπτικών ινών (τεμ.4) 33100000-1 24.000 51113
3 Χολερυθρινόμετρο Αναίμακτο 33100000-1 6.500 51115
4 Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό, DR (με ανάρτηση οροφής) 33111000-1 230.000 51242
5 Υπερηχοτομογράφος Γυναικολογικός/Μαευτικός 33124120-2 60.000 51247
6 Καταψύκτης -80ο C 39711120-6 12.000 51269
7 Οφθαλμολογική εξεταστική μονάδα πλήρης (τεμ.2) 33122000-1 120.000 51284
8 Συσκευή οπτικής τομογραφίας συνοχής - OCT και συσκευή ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας 33122000-1 125.000 51397
9 Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας 33122000-1 52.000 51448
10 Ψυχόμενη Φυγόκεντρος 33100000-1 40.000 51449
11 Κλίνη νοσηλείας ορθοπαιδική, ηλεκτρική (τεμ.10) 33192130-2 40.000 51461
12 Μικροσκόπιο ΩΡΛ (τεμ.2) 38510000-3 8.800 51462
13 Σπιρόμετρο για μέτρηση πνευμονικών όγκων και διάχυσης 33100000-1 37.000 51527
14 Οδοντιατρικό συγκρότημα πλήρες 33711790-1 20.000 51528
15 Διαθερμία βραχέων κυμάτων 33155000-1 8.000 51530
16 Σύστημα κυστεοσκόπησης, HD 33168000-5 70.000 51531
17 Ενδοσκοπικό σύστημα ΩΡΛ 33168000-5 75.000 51537
18 Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο 33168000-5 20.000 51538
19 Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ 33100000-1 23.000 51539
20 Αναπνευστήρας Εντατικής 33157400-9 27.000 51540
21 Ηλεκτροκαρδιογράφος 6-κάναλος με τροχήλατο (10 τεμ.) 33123200-0 27.000 51541
22 Φυγόκεντρος αίματος (2 τεμ.) 33100000-1 14.000 51662
23 Αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες (2 τεμ.) 33172100-7 90.000 51663
24 Ακτινογραφικό φορητό 30kW 33111600-7 30.000 51969
25 Holter ρυθμού (σετ) 33123210-3 21.000 51992
26 Κλίνη νοσηλείας, ηλεκτρική, βαρέως τύπου (3 τεμ.) 33192130-2 15.000 51993
27 Holter πίεσης (σετ) 33123210-3 4.000 51994
28 Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο/οξύμετρο/ΗΚΓ, τροχήλατο (10 τεμ.) 33195000-3 25.000 51995
29 Φορητός υπέρηχος παλάμης 33124120-2 7.000 51996
30 Laser σάρωσης φυσικοθεραπείας (2 τεμ.) 33155000-1 30.000 51997
31 Συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ 33162000-3 6.000 51998
32 Συσκευή Κρυοθεραπείας 33165000-4 12.500 52003
33 Ενδοσκοπικό Σύστημα Βρογχοσκόπησης 33168000-5 75.000 52004
ΣΥΝΟΛΟ 1.379.800  

 

9. Προϋπολογισμός της προμήθειας: Ένα εκατομμύριο εκατόν δώδεκα χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (1.112.741,94€), πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (267.058,06€).
10. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
11. Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: Ενενήντα (90) ημέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6.1 της διακήρυξης.
12. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 και των Ειδικών Όρων της διακήρυξης.
13. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων.
14. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών.
15. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.
16. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 11-4-2018, ώρα 10:00 π.μ.
17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 360 ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
18. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία, αποσφραγίζονται στο Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Οι προσφέροντες δύνανται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση.
19. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι τεχνικές και οικονοµικές προσφορές και εν γένει όλα τα υποβαλλόµενα στο διαγωνισµό δικαιολογητικά, εκτός των προσπέκτους αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων των προσφερόµενων ειδών που αυτά και µόνο αυτά δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα, θα είναι συνταγµένα επί ποινή αποκλεισµού στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη µετάφραση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και στους Ειδικούς Όρους των ειδών της διακήρυξης.
20. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί από συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μέσω του ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.
21. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Αθήνα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017.
22. Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.
23. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης: Στις 21-2-2018
24. Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι.
25. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
26. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση των όρων συμβάσεων, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν.. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δρ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020