25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

Κομοτηνή: 26-10-2018

Αριθ.Πρωτ: 15098

Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο: 25313 51340
 
  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Νοσοκομείο Κομοτηνής για την κάλυψη των αναγκών του σε εκτυπωτικές εργασίες, προτίθεται να προβεί σε μίσθωση φωτοτυπικών-εκτυπωτικών μηχανών με ετήσια διάρκεια και δυνατότητα παράτασης. Η μίσθωση θα περιλαμβάνει:


1. τη χρήση των μηχανημάτων,
2. την παροχή αναλωσίμων και ανταλλακτικών (γραφίτης, drum, developer κλπ) εντός 24 ωρών,
3. την τεχνική κάλυψη όταν αυτή χρειαστεί εντός 24 ωρών,
4. την αντικατάσταση μηχανήματος εντός 4 ημερών σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του μετά από βλάβη με μηχάνημα ίδιων ή ανώτερων χαρακτηριστικών.
5. την παροχή οδηγών (drivers) για λειτουργικά windows 7-64 και windows server 2008-64

Η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση 36.000 σελίδες Α/Μ εκτυπώσεις μεγέθους Α4 και 300 σελίδες Α/Μ μεγέθους Α3 το μήνα για το σύνολο των μηχανημάτων. Σε περίπτωση που η παραγωγή δεν ξεπερνά τις 36.000 σελίδες Α4 και 300 σελίδες Α3 μήνα τότε θα τιμολόγηση θα γίνεται βάση αυτής της ποσότητας. Η υπέρβαση των αντιγράφων της πάγιας χρέωσης θα έχει ως συνέπεια την ανάλογη χρέωση του νοσοκομείου με τις τιμές ανά σελίδα και όλη η παραγωγή θα τιμολογείται σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή. Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος θα αφαιρούνται 250 σελίδες Α4 ανά μηχάνημα και ημέρα. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι μία για τις σελίδες Α4 και μία για τις σελίδες Α3 ανεξάρτητα εάν θα ξεπερνούν ή όχι τη βάση των 36.000 σελ. Α4 και 300 σελ. Α3.
Οι εκτυπωτικές μηχανές που ζητούνται ώστε να μην χρειαστεί εκ νέου εκπαίδευση των χρηστών και νέα εγκατάσταση λογισμικού σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και servers είναι οι παρακάτω:

Χώρος Τοποθέτησης/Περιγραφή μηχανήματος

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/CANON IRC 5045i (τεμ.1) & CANON IRC 5035i (τεμ.1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ/CANON IRC 5030i (τεμ.1)

ΓΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ / CANON IRC 5030i (τεμ.1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ / KYOCERA M3540dn (τεμ.1)

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ/KYOCERA M3540dn (τεμ.1)

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / KYOCERA M3540dn (τεμ.1)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ / KYOCERA M3540dn (τεμ.1)

Σε περίπτωση νέας ανάγκης και εφόσον συμφωνεί και ο μειοδότης, μπορεί να ζητήσει το Νοσοκομείο επιπλέον μηχανήματα παρόμοιων προδιαγραφών με την ίδια προσφερόμενη τιμή ανά φύλλο και την ανάλογη προσαύξηση του αρχικού συμφωνηθέντος ποσού. Η βάση χρέωσης για κάθε νέο μηχάνημα θα είναι 5.000 σελίδες Α4 ανά μήνα και 25 σελίδες Α3 ανά μήνα.
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνουν το σύνολο των προς μίσθωση μηχανημάτων και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να είναι επί αποδείξει πιστοποιημένοι συνεργάτες των επισήμων αντιπροσώπων των κατασκευαστικών οίκων στην Ελλάδα.
Διευκρινίζεται ότι το χαρτί που θα χρησιμοποιείται είναι του Νοσοκομείου (λευκό, κατηγορίας περίπου 70-80gr/m2).
Παρακαλείστε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον αποστέλλοντας στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου τις οικονομικές σας προσφορές μέχρι τις 02-11-2018, 14:00, ημέρα Παρασκευή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 06-11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ από την αρμόδια επιτροπή του Γ.Ν. Κομοτηνής. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται:
1. Ο τύπος των μηχανημάτων που προτείνονται με τις προδιαγραφές που ζητούνται. Να επισυνάπτεται προσπέκτους (αρκεί απλή φωτοτυπία του κατασκευαστικού οίκου) του προσφερόμενου μηχανήματος.
2. Το κόστος ανά σελίδα Α4 και Α3 και το μηνιαίο κόστος της σύμβασης που προτείνεται (ο μειοδότης θα αναδειχθεί από τη συνολική τιμή για 36.000 Α/Μ αντίγραφα Α4 και για 300 Α/Μ αντίγραφα Α3). Το κόστος ανά σελίδα Α4 και Α3 δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,0066€/εκτύπωση (προ ΦΠΑ) και 0,0086€/εκτύπωση (προ ΦΠΑ) αντίστοιχα.

 

 

 

                                                                                                         Ο Διοικητής του Γ.Ν. Κομοτηνής

                                                                                                                                                              α.α

 

                                                                                                         Κωνσταντίνος Μαυροματίδης

 

 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020