25313.51100

 

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51241 / 245
Email: aty@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

Α. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ

Αποξήλωση ξύλινων κουφωμάτων, προμήθεια και τοποθέτηση νέων αλουμινίου, λευκού χρώματος, συνολικής διάστασης 2,10mX1,30m (Μ-Υ) που θα φέρου δύο σταθερά κομμάτια διαστάσεων περίπου 0,70mX1,13m (Μ-Υ) έκαστο, και ένα ανοιγοκλεινόμενο διαστάσεων 0,70mX1,30 (Μ-Υ), καθώς επίσης και δύο (2) συρόμενες σήτες με οδηγούς πάνω και κάτω, διαστάσεων0,70mX1,30m & 1,00mX1,15m (Μ-Υ).

Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ

 Αντικατάσταση (αποξήλωση παλιών, προμήθεια και τοποθέτηση) στοριών-ρολών αλουμινίου, λευκού χρώματος όπως παρακάτω

-Προμήθεια και τοποθέτηση παντζουριού μπαλκονόπορτας (τύπου ρολό) του θαλάμου 105, λευκού χρώματος, διαστάσεων 2,20m X 1,00m(Υ-Π) τεμ 1.

-Προμήθεια και τοποθέτηση παντζουριού μπαλκονόπορτας (τύπου ρολό) του θαλάμου 106, λευκού χρώματος, διαστάσεων 2,20m X 1,00m (Υ-Π) τεμ 1.

-Προμήθεια και τοποθέτηση παντζουριού μπαλκονόπορτας (τύπου ρολό) του θαλάμου 108, λευκού χρώματος, διαστάσεων 2,20m X 1,00m (Υ-Π) τεμ 1.

-Προμήθεια και τοποθέτηση παντζουριού μπαλκονόπορτας (τύπου ρολό) του θαλάμου 111, λευκού χρώματος, διαστάσεων 2,20m X 1,00m (Υ-Π) τεμ 1.

-Προμήθεια και τοποθέτηση παντζουριού παραθύρου (τύπου ρολό) του θαλάμου 108, λευκού χρώματος, διαστάσεων 1,50m X 2,20m (Υ-Π) τεμ 1.

-Προμήθεια και τοποθέτηση παντζουριού παραθύρου (τύπου ρολό) του θαλάμου 109, λευκού χρώματος, διαστάσεων 1,50m X 2,20m (Υ-Π) τεμ 1.

-Προμήθεια και τοποθέτηση παντζουριού παραθύρου (τύπου ρολό) του θαλάμου 110, λευκού χρώματος, διαστάσεων 1,50m X 2,20m (Υ-Π) τεμ 1.

Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 4ος ΟΡΟΦΟΣ (θάλαμος 403)

 Αντικατάσταση (αποξήλωση παλιού, προμήθεια και τοποθέτηση) στοριού-ρολού αλουμινίου, λευκού χρώματος, διαστάσεων 2,50mX1,50m (Μ-Υ) τεμ 1

Δ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ

Έλεγχος και επιδιόρθωση πόρτας αλουμινίου του θαλάμου νοσηλείας 9 της ΩΡΛ κλινικής (πιθανόν χαλασμένος μηχανισμός και χειρολαβή ).

Ε ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Έλεγχος και επιδιόρθωση της μπαλκονόπορτας (μεταλλικής κατασκευής) στο χώρο στάσης αδελφής της Παιδιατρικής κλινικής.      

 

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 16/02/2022 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: protokolo@komotini-hospital.gr με θέμα "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 • Στη προσφορά σας να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός του αιτήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Ο κωδικός του αιτήματος και όχι ο κωδικός του είδους (Κωδ. Νοσοκομείου).
 • Στην προσφορά να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός του κατασκευαστή (Ref Number)
 • Η κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς το γνήσιο της υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
  • δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
  • Να αναφέρεται ως προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για τις οποίες ο οικονομικός φορέας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλειστεί, καθώς και το ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τo άρθροo 75 του ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.
  • Να δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προϊόν στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής και oτι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που κατασκευάζει το τελικό προϊόν έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.
  • Να αναγράφεται η χρονική περίοδος ισχύος της προσφοράς
  • Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία συμμορφώνονται με ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς:
    • Πιστοποιητικά ISO σειράς 9001 , ΕΝ ISO 13458 (ή ισοδύναμα)
    • Πιστοποιητικό Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητος (ISO) συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
    • Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ ΕΕ) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή στην περίπτωση μηχανημάτων κατηγορίας Ι, δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.
   Στην περίπτωση αιτήματος που αφορά αντιδραστήρια απαιτείται:
    Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν Πιστοποιητικό CE, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ.ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας «Περί εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα» (ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001).

  Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί τα παραπάνω δικαιολογητικά, ως απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων της προμήθειας.

 • Στην προσφορά να αναγράφεται:
  • η πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους,
  • η συμμόρφωση προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές,
  • η ποσότητα ανά συσκευασία,
  • η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και,
  • η κατηγορία ΦΠΑ.
 • Η τιμή να αναγράφεται με χρήση έως τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων, να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α, και ο κωδικός εμπορίου του είδους.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020