25313.51100

Προ-Διαγωνιστική Διαδικασία - Τελευταία Νέα

Κατατεθειμένες Προδιαγραφές

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Κλινικών & Εργαστηριακού Τομέα

 • iatriki_merimna_shoes

 • miele_shoes

 • Α' Δημόσια Διαβούλευση Αναλώσιμου Αναισθησιολογικού Υλικού

  {jcomments off}

     
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Κομοτηνή 3-01-2018   
  4η Δ.Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ          Αρ.πρωτ.:  92
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

  “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45

  Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή

  Πληροφορίες:Mαντάκη Δήμητρα

  Τηλ.: 25313 51351

  Fax: 2531351535

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δ/νση διαδικτύου: http://www.komotini-hospital.gr/

  ΠΡΟΣ:     ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)

  email.:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

               

    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
   

     - Γρ. Διαγωνισμών

     -ΔΔΥ

  Θέμα: «Ανακοίνωση Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης»

   Το Γ.Ν. Κομοτηνής ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Αναλώσιμου Αναισθησιολογικού Υλικού – Τραχειοσωλήνες» (CPV 33172000-6)του ΠΠΥΦΥ 2014», για τη διενέργεια διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 5η-1-2018 έως και την 21η-1-2018. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr/). Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                     ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                                                       ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Α' Δημόσια Διαβούλευση Αντιδραστήριων Μικροβιολογικών

  {jcomments off}   

     
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Κομοτηνή3-01-2018  
  4η Δ.Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ          Αρ.πρωτ.:  93
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

  “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45

  Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή

  Πληροφορίες:Mαντάκη Δήμητρα

  Τηλ.: 25313 51351

  Fax: 2531351535

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δ/νση διαδικτύου: http://www.komotini-hospital.gr/

  ΠΡΟΣ:     ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)

  email.:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

               

    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
   

     - Γρ. Διαγωνισμών

     -ΔΔΥ

  Θέμα: «Ανακοίνωση Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης»

   Το Γ.Ν. Κομοτηνής ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 33696500-0 του ΠΠΥΦΥ 2014», για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την5η-1-2018 έως και την 21η-1-2018. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr/). Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                 ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                                                     ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 • Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

   

  {jcomments lock}

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51551-351

   Κομοτηνή, 23/12/2016
  Αριθμ. Πρωτ.:17116

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια:

  Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
   1 Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών
   2 Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο για νεογνά
   3 Υπέρηχος Γυναικολογικός
   4 Καταψύκτης δειγμάτων αίματος -80οC
   5 Επιδαπέδια ψυχόμενη φυγόκεντρος ασκών αίματος
   6 Οδοντιατρική έδρα με παρελκόμενα
   7 Πλυντήριο υποδημάτων χειρουργείου

  για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

  1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας

  2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»

  3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 7294/30-09-2015, 6323/27-4-2016, 15017/11-11-2016, 13624/12-10-2016, 11148/17-08-2016, 7721/31-5-2016 ανακοινώσεις του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη.

  4. Τις υπ. αρ. 534/2-11-2015 , 282/19-05-2016, 675/21-11-2016, 610/24-10-2016, 282/19-05-2016, 501/5-9-2016, αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

  5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών των παραπάνω ειδών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

  Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Α’ Δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παραπάνω ειδών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

  Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής

  Έναρξη διαβούλευσης 27 -12-2016

  Λήξη διαβούλευσης 10-01-2017, 09:00

  Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών, μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών  

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο νεογνών  

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπέρηχος Γυναικολογικός  

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Καταψύκτης δειγμάτων αίματος -80οC  

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Επιδαπέδια ψυχόμενη φυγόκεντρος ασκών αίματος  

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Οδοντιατρική έδρα με παρελκόμενα  

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Πλυντήριο υποδημάτων χειρουργείου  

 • Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Συσκευής Φακοθρυψίας

  {jcomments off}

   

   

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51551-351

   Κομοτηνή, 22/01/2018
  Αριθμ. Πρωτ.:1194

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συσκευής φακοθρυψίας».

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συσκευής φακοθρυψίας. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια επιτροπή, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.
  Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.
  Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 24-01-2018 ημέρα Τετάρτη έως και τις 07-02-2018 ημέρα Τετάρτη.
  Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής.

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου & Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος

   

  {jcomments lock}

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51551-351

   Κομοτηνή, 07/07/2016
  Αριθμ. Πρωτ.:9565

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

  1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
  2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
  3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 7294/30-09-2015 και 6323/27-4-2016 ανακοινώσεις του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη.
  4. Τις υπ. αρ. 534/2-11-2015 και 282/19-05-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
  5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

  Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Α’ Δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

  Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
  Έναρξη διαβούλευσης 07 -07-2016
  Λήξη διαβούλευσης 27-07-2016
  Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  κ.α.α.
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
   

  ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

   

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ψηφιακός Μαστογράφος  

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνημα Οροφής  

 • Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου & Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος- Ορθή Επανάληψη

   

  {jcomments lock}

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51551-351

   Κομοτηνή, 07/07/2016
  Αριθμ. Πρωτ.:9565

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

  1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
  2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
  3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 7294/30-09-2015 και 6323/27-4-2016 ανακοινώσεις του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη.
  4. Τις υπ. αρ. 534/2-11-2015 και 282/19-05-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
  5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

  Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Α’ Δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

  Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
  Έναρξη διαβούλευσης 07 -07-2016
  Λήξη διαβούλευσης 17-07-2016
  Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  κ.α.α.
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
   

  ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ψηφιακός Μαστογράφος  

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνημα Οροφής  

 • Αναισθησιολογικό μηχάνημα- Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Αναισθησιολογικού μηχανήματος.

 • Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

  {jcomments off}

   

   

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51551-351

   Κομοτηνή, 13/10/2017
  Αριθμ. Πρωτ.:13706

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.


  Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κλινικών, χειρουργείων, εργαστηριακού τομέα
  1. Θερμοκοιτίδα φορητή
  2. Συσκευή Φωτοθεραπείας οπτικών ινών (τεμ.4)
  3. Χολερυθρινόμετρο αναίμακτο
  4. Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό, DR με ανάρτηση οροφής
  5. Υπερηχοτομογράφος Γυναικολογικός/Μαιευτικός
  6. Καταψύκτης (-80ο C)
  7. Οφθαλμολογικές εξεταστικές μονάδες πλήρεις (τεμ.2)
  8. Συσκευή οπτικής τομογραφίας συνοχής OCT και συσκευή ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας
  9. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας
  10. Ψυχόμενη Φυγόκεντρος
  11. Κλίνες νοσηλείας ορθοπαιδικές, ηλεκτρικές (τεμ.10)
  12. Μικροσκόπιο ΩΡΛ (τεμ.2)
  13. Σπιρόμετρο για μέτρηση πνευμονικών όγκων και διάχυσης
  14. Οδοντιατρικό συγκρότημα πλήρες
  15. Διαθερμία βραχέων κυμάτων
  16. Σύστημα κυστεοσκόπησης HD
  17. Ενδοσκοπικό σύστημα ΩΡΛ
  18. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο
  19. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ
  20. ΗΚΓ 6-κάναλος με τροχήλατο (τεμ.10)
  21. Φυγόκεντρος αίματος (τεμ.2)
  22. Αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες (τεμ.2)
  23. Ακτινογραφικό φορητό 30kW
  24. Holter ρυθμού
  25. Holter πίεσης
  26. Hλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ, τροχήλατα (τεμ.10)
  27. Φορητός υπέρηχος παλάμης
  28. Laser σάρωσης φυσικοθεραπείας (τεμ.2)
  29. Συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ
  30. Συσκευή Κρυθεραπείας


  Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.
  Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 16-10-2017 ημέρα Δευτέρα έως και τις 31-10-2017 ημέρα Τρίτη.
  Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστόποτο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής.

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

  {jcomments off}

   

   

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51551-351

   Κομοτηνή, 08/11/2017
  Αριθμ. Πρωτ.:14931

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Β’ Δημόσια Διαβούλευση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr, επιλογή «Διαβουλεύσεις/Τρέχουσες Διαβουλεύσεις»), οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.


  Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κλινικών, χειρουργείων, εργαστηριακού τομέα
  1. Αναπνευστήρας ΜΕΘ
  2. Κλίνη νοσηλείας, ηλεκτρική, βαρέως τύπου (τεμ.3)
  3. Ενδοσκοπικό σύστημα βρογχοσκόπησης


  Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.
  Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 10-11-2017 ημέρα Παρασκευή έως και τις 24-11-2017 ημέρα Παρασκευή.
  Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστόποτο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής.

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος

   

  {jcomments lock}

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51551-351

   Κομοτηνή, 07/10/2016
  Αριθμ. Πρωτ.:13479

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

  1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
  2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
  3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 7294/30-09-2015 και 6323/27-4-2016 ανακοινώσεις του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη.
  4. Τις υπ. αρ. 534/2-11-2015 και 282/19-05-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
  5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

  Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Β’ Δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την προμήθεια Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

  Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
  Έναρξη διαβούλευσης 07 -10-2016
  Λήξη διαβούλευσης 12-10-2016, 09:00
  Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

   

   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνημα Οροφής  

 • Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου

   

  {jcomments lock}

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51551-351

   Κομοτηνή, 20/07/2016
  Αριθμ. Πρωτ.:10150

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2,  για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

  1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
  2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
  3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 7294/30-09-2015 και 6323/27-4-2016 ανακοινώσεις του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη.
  4. Τις υπ. αρ. 534/2-11-2015 και 282/19-05-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
  5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

  Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Α’ Δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

  Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
  Έναρξη διαβούλευσης 25 -07-2016, 11:00
  Λήξη διαβούλευσης 29-07-2016, 11:00
  Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  κ.α.α.
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
   

  ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

   

  PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ψηφιακός Μαστογράφος  

 • Βιντεονυσταγμογράφος ΩΡΛ - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Βιντεονυσταγμογράφου ΩΡΛ.

 • Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

  {jcomments off}

   

   

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51551-351

   Κομοτηνή, 21/04/2017
  Αριθμ. Πρωτ.:6013

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.


  Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κλινικών, χειρουργείων, εργαστηριακού τομέα
  1. Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών
  2. Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών
  3. Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο για νεογνά
  4. Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με λυχνία οροφής
  5. Υπέρηχος Γυναικολογικός
  6. Καταψύκτης δειγμάτων αίματος (-80ο C)
  7. Οφθαλμολογικές μονάδες πλήρεις
  8. Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT-multicolor) και ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας
  9. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας
  10. Επιδαπέδια Φυγόκεντρος ασκών αίματος
  11. Κλίβανος ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια
  12. Κλίνες ορθοπαιδικές με βαλκανικό πλαίσιο
  13. Μικροσκόπιο ΩΡΛ
  14. Σπιρόμετρο για μέτρηση στατικών όγκων και διάχυσης
  15. Οδοντιατρική Έδρα με παρελκόμενα
  16. Διαθερμία βραχέων κυμάτων για Φυσικοθεραπευτήριο
  17. Υπερηχοτομογράφος Ακτινολογικού Τμήματος γενικής χρήσης
  18. Σύστημα κυστεοσκόπησης
  19. Ενδοσκοπική Μονάδα ΩΡΛ υψηλής ανάλυσης
  20. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο
  21. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ
  22. Κρεββάτι με μηχανισμό για ΜΕΘ
  23. Αναπνευστήρας για ΜΕΘ
  24. ΗΚΓ 6-κάναλος
  25. Φυγόκεντρος αίματος
  26. Αναισθησιολογικό μηχάνημα
  27. Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
  28. Holter ρυθμού
  29. Ηλεκτρικά κινούμενες ιατρικές κλίνες με στρώμα κατακλύσεων
  30. Holter πίεσης
  31. Τροχήλατα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ
  32. Φορητός υπέρηχος
  33. Laser φυσικοθεραπείας
  34. Ραδιοσυχνότητες ΩΡΛ
  35. Βιντεονυσταγμογράφος ΩΡΛ
  36. Συσκευή Κρυθεραπείας
  37. Πλυντήρια υποδημάτων χειρουργείου
  38. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός Παθολογοανατομικού εργαστηρίου
  39. Σύστημα γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης


  Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.
  Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 25-04-2017 ημέρα Τρίτη έως και τις 10-05-2017 ημέρα Τετάρτη.
  Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστόποτο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής.

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Εξοπλισμός Κλινικών - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Κλινικών & Εργαστηριακού Τομέα.

 • Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Σπανός Ιωάννης
  Τηλέφωνο: 25313 51340
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 07/03/2018
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 3400

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι στα πλαίσια των διαδικασιών προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ διεξάγει την απαραίτητη έρευνα αγοράς για τα παρακάτω είδη:

  Α/Α                                  Περιγραφή Προτεινόμενος Π/Υ με ΦΠΑ
  1 Συσκευή φυσικοθεραπείας shockwave εστιακή 25.000
  2 Κλίνη ηλεκτρική φυσικοθεραπείας 3.200
  3 Αποστειρωτικός κλίβανος μολυσματικών αποβλήτων 230.000
  4 Συσκευή αυτόματης περιμετρίας 90ο 40.000
  5 Συσκευή Yag-Laser 31.000
  6 Σύστημα αποστείρωσης νοσοκομειακών χώρων με UV-C  65.000

   
  Κατόπιν τούτου, σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε κατά προτίμηση έως τις 15/03/2018, σε ηλεκτρονική μορφή (info@komotini-hospital.gr) μη δεσμευτική προσφορά για τα είδη που σας ενδιαφέρουν επισυνάπτοντας περιγραφή με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια (prospectus) καθώς και προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Στην παρούσα φάση είναι δεκτή η υποβολή και εναλλακτικών προσφορών.

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών- Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Θερμοκοιτίδας μεταφοράς νεογνών.

 • Μικροσκόπιο ΩΡΛ - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Μικροσκοπίου ΩΡΛ.

 • Οδοντιατρική Έδρα - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Οδοντιατρικής έδρας.

 • Οδοντιατρικό Ακτινολογικό Μηχάνημα - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Οδοντιατρικού ακτινολογικού μηχανήματος.

 • Οφθαλμολογικές μονάδες- AMTEC 2 μονάδων

 • Οφθαλμολογικές μονάδες- AMTEC 3 μονάδων

 • Πλυντήρια υποδημάτων χειρουργείου - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Συσκευής Φακοθρυψίας.

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Κλινικών & Εργαστηριακού Τομέα

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25310 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

                                                                                                                                   ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30-9-2015
                                                                                                                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7294

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών και του Εργαστηριακού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και συγκεκριμένα:

   

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

  CPV

  1. Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με λυχνία οροφής

  33111000-1

  2.Υπέρηχος Γυναικολογικός

  33112200-0

  3. Holter ρυθμού με 5 καταγραφικά με το αντίστοιχο λογισμικό, Η/Υ, εκτυπωτή

  33123210-3

  4.Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο για νεογνά

  33100000-1

  5.Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών

  33100000-1

  6.Οφθαλμολογικές μονάδες

  33122000-1

  7. Διαθερμία βραχέων κυμάτων για Φυσικοθεραπευτήριο

  33150000-6

  8.Επιδαπέδια Φυγόκεντρος ασκών αίματος

  38434520-7

  9. Κρεββάτι με μηχανισμό για ΜΕΘ

  33192130-2

  10.Αναπνευστήρας για ΜΕΘ

  33157400-9

  11. Κλίνες ορθοπαιδικές με βαλκανικό πλαίσιο

  33192110-6

  12. Ηλεκτρικά κινούμενες ιατρικές κλίνες με στρώμα κατακλύσεων

  33192130-2

  13. Holter πίεσης με το αντίστοιχο λογισμικό, Η/Υ, εκτυπωτή

  33123210-3

  14. Σπιρόμετρο για μέτρηση στατικών όγκων και διάχυσης

  33195110-7

  15. Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT-multicolor) και ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας

  33122000-1

  16. Σετ ωτοσκόπιο με οφθαλμοσκόπιο φορητό led

  33100000-1

  17.Σχισμοειδείς λυχνίες με συμπαρατήρηση

  33122000-1

  18.ΗΚΓ 6-κάναλος

  33123200-0

  19. Τροχήλατα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ

  33100000-1

  20. Φυγόκεντρος αίματος

  38434520-7

  21. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο

  33168000-5

  22.Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ

  33100000-1

  23.IOL Master- Οπτική βιομετρία

  33122000-1

  24.Συσκευή μέτρησης αναπνευστικών μυών

  33195110-7

  25.Μόνιτορ apnea

  33195110-7

  26. Laser φυσικοθεραπείας

  33150000-6

  27. Συσκευή Shockwave

  33150000-6

  28. Συσκευή Κρυοθεραπείας

  33165000-4

   

  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός τριάντα (30) ημερών ήτοι έως 30/10/2015, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα .

   

  A N N O U N C E M E N T


  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO" intends to conduct unofficial invitation to tender Medical Equipment for its Clinics and Lab Sector as follows:

   

  Description

  CPV

  1. Digital ceiling-mounted X-ray system

  33111000-1

  2. Ultrasound unit for Obstetrics/Gynecology

  33112200-0

  3. ECG holter with 5 recorders, software, PC and printer

  33123210-3

  4. Noninvasive bilirubin meter for neonates

  33100000-1

  5. Fibre optics Phototherapy Unit for neonates (portable)

  33100000-1

  6.Ophthalmic examination unit

  33122000-1

  7. Shortwave diathermy machine for Physiotherapy

  33150000-6

  8. Floor standing centrifuge for blood bags

  38434520-7

  9.ICU bed

  33192130-2

  10.ICU ventilator

  33157400-9

  11.Beds for Orthopedics

  33192110-6

  12.Motorised hospital beds

  33192130-2

  13. Blood Pressure holter with 5 recorders, software, PC and printer

  33123210-3

  14. Spirometer for measurement of static lung volumes and diffusion capacity

  33195110-7

  15. Optical Coherence Tomography (OCT-Multicolor) and Digital  Fluorescein Angiography system

  33122000-1

  16. Otoscope/Ophthalmoscope LED Illuminator Diagnostic Set

  33100000-1

  17.Co-observation slit lamps

  33122000-1

  18.6-lead ECG device

  33123200-0

  19. Portable digital monitors for blood pressure, oxymetry & ECG

  33100000-1

  20.Desktop Blood centrifuge

  38434520-7

  21.Rhinolaryngoscope

  33168000-5

  22.ENT examination unit

  33100000-1

  23.IOL master optical biometer

  33122000-1

  24.Respiratory Muscle Testing device

  33195110-7

  25.Infant Apnea monitor

  33195110-7

  26. Laser Therapy device for Physiotherapy

  33150000-6

  27. Shockwave therapy device for Physiotherapy

  33150000-6

  28. Cryotherapy device for Physiotherapy

  33165000-4

  performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within thirty (30) days (until 30/10/2015) to send technical specifications for the above-listed equipment in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications.
  For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).
  Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51351/551 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
  Responsible Employee : Mantaki Dimitra.

   

                                                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                        

                                                                                                                            ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

   

   

   

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 17/08/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11148

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 07/09/2016να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

  Τα προϊόντα της ανωτέρω προμήθειας φέρουν ενδεικτικώς τους κωδικούς CPV: 

  Περιγραφή Εξοπλισμού Description CPV
  1. Συσκευή ραδιοσυχνοτήτων με τις αντίστοιχες λαβίδες για ΩΡΛ χρήση  Radiofrequency device for ENT operations  33100000-1
  2. Εξεταστικό μικροσκόπιο για ΩΡΛ χρήση  Microscope for ENT use  38510000-3
  3. Βιντεονυσταγμογράφος για ΩΡΛ χρήση  Video Nystagmography Device for ENT use  3310000-1
  4. Οδοντιατρική έδρα με παρελκόμενα (δύο γραμμές αεροτούρ μεLED, δύο γραμμές μικρομότορ με φως και εσωτ. σπρέι, αεροϋδροσύριγγαinox, χειρουργική αναρρόφηση, συσκευή φωτοπολυμερισμού επί της έδρας, ενσωματωμένη συσκευή αποτρύγωσης, συσκευή εντοπισμού ακροριζίου επί της έδρας, ποδοδιακόπτης, απολύμανση υδραυλικού κυκλώματος, διαφανοσκόπειο)  Dental Workstation  3313000-0
   5. Ακτινογραφικό μηχάνημα οδοντιατρικό  X-ray device for dental use  3310000-4

   

  Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909)

  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69133, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ: 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr.

   

  A N N O U N C E M E N T

  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement of medical equipment

  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the below-listed products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared.

  The products of the aforementioned procurement are indicatively related to the following CPV codes: 

  Περιγραφή Εξοπλισμού Description CPV
  1. Συσκευή ραδιοσυχνοτήτων με τις αντίστοιχες λαβίδες για ΩΡΛ χρήση  Radiofrequency device for ENT operations  33100000-1
  2. Εξεταστικό μικροσκόπιο για ΩΡΛ χρήση  Microscope for ENT use  38510000-3
  3. Βιντεονυσταγμογράφος για ΩΡΛ χρήση  Video Nystagmography Device for ENT use  3310000-1
  4. Οδοντιατρική έδρα με παρελκόμενα (δύο γραμμές αεροτούρ μεLED, δύο γραμμές μικρομότορ με φως και εσωτ. σπρέι, αεροϋδροσύριγγαinox, χειρουργική αναρρόφηση, συσκευή φωτοπολυμερισμού επί της έδρας, ενσωματωμένη συσκευή αποτρύγωσης, συσκευή εντοπισμού ακροριζίου επί της έδρας, ποδοδιακόπτης, απολύμανση υδραυλικού κυκλώματος, διαφανοσκόπειο)  Dental Workstation  3313000-0
   5. Ακτινογραφικό μηχάνημα οδοντιατρικό  X-ray device for dental use  3310000-4
     

   

  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )


  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα - Ορθή επανάληψη

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 28/09/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:12969

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα κατάλληλου για νοσοκομειακό περιβάλλον (linoleum, PVC κλπ) (CPV 44112230-9).
  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 18/10/2016 να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια και εγκατάσταση τάπητα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
  Επιπλέον, σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε μη δεσμευτική προσφορά σε έντυπη (στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) και ηλεκτρονική μορφή (info@komotini-horpital.gr & spanos@komotini-hospital.gr) για προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα επισυνάπτοντας περιγραφή του είδους με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοπτικά τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση έως τις 18/10/2016. Στην παρούσα φάση είναι δεκτή η υποβολή και εναλλακτικών προσφορών. Οι επιφάνειες που θα καλυφθούν είναι 9.000 τ.μ. κλινικών και γραφείων, 4500 μ. σοβατεπί κλινικών και γραφείων. Για διευκρινήσεις επί τεχνικών θεμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία, τηλ. 2531351245, Γκουτζιούλης Κων/νος.

  A N N O U N C E M E N T


  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement and installation of floor material suitable for hospital use (CPV 44112230-9).
  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the below-listed products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared. In addition, we would like to have a non-binding offer for the above mentioned item preferably until 10/10/2016. The areas to be covered are 9000 sq.m of clinics and 4500m skirting board of clinics.
  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )
  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών για την Προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 16/09/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 12475

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Μαγνητικού Τομογράφου .

  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 06/10/2016να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Μαγνητικού Τομογράφου, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

  Τα προϊόντα της ανωτέρω προμήθειας φέρουν ενδεικτικώς τους κωδικούς CPV 33115000-9

   Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909)

  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69133, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ: 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr.

  Πληροφορίες για τεχνικά θέματα παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2531351245, email: ty@komotini-hospital.gr

  Επισυνάπτεται η κάτοψη του διαθέσιμου χώρου για την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου: Κάτοψη χώρου για εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου

   

  A N N O U N C E M E N T

  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement of medical equipment

  In application of no. 65/17.07.2015/21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the below-listed products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared.

  The products of the aforementioned procurement are indicatively related to the following CPV codes: 

  Περιγραφή Εξοπλισμού Description CPV
  Προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου  Procurement and installation of MRI SCANNER  33115000-9
     

   

   

  Below, the floorplan of the available room for the installation of the MRI Scanner is attached: Κάτοψη διαθέσιμου χώρου για εγκατάσταση μαγνητικού

  Information about technical issues is provided on working days (10:00-14:00) by the Technical Dept, 2531351245, email:ty@komotini-hospital.gr

  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )


  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια πλυντηρίου υποδημάτων χειρουργείου

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 11/10/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 13624

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για προμήθεια πλυντηρίων καθαρισμού και απολύμανσης υποδημάτων χειρουργείου (CPV 39330000-4).
  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 31/10/2016 να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
  Επιπλέον, σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε μη δεσμευτική προσφορά σε έντυπη (στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) και ηλεκτρονική μορφή (info@komotini-horpital.gr & spanos@komotini-hospital.gr) για το παραπάνω είδος επισυνάπτοντας περιγραφή του είδους με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοπτικά τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση έως τις 14/10/2016. Στην παρούσα φάση είναι δεκτή η υποβολή και εναλλακτικών προσφορών.
  A N N O U N C E M E N T
  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement of cleaning and disinfection equipment (CPV 33390000-4).
  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the above mentioned products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared. In addition, we would like to have a non-binding offer for the above mentioned item preferably until 14/10/2016.
  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )
  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια συσκευής φακοθρυψίας

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 05/10/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:13333

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για προμήθεια συσκευής φακοθρυψίας (CPV 3310000-1).
  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 25/10/2016 να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια συσκευής φακοθρυψίας, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
  Επιπλέον, σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε μη δεσμευτική προσφορά σε έντυπη (στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) και ηλεκτρονική μορφή (info@komotini-horpital.gr & spanos@komotini-hospital.gr) για προμήθεια συσκευής φακοθρυψίας επισυνάπτοντας περιγραφή του είδους με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοπτικά τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση έως τις 10/10/2016. Στην παρούσα φάση είναι δεκτή η υποβολή και εναλλακτικών προσφορών.

  A N N O U N C E M E N T


  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement of retinal surgery and vitrectomy device (CPV 33100000-1).
  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the below-listed products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared. In addition, we would like to have a non-binding offer for the above mentioned item preferably until 10/10/2016. The areas to be covered are 250 sq.m. of operating rooms, 4250 sq.m of clinics, 250m skirting board of operating rooms and 1900m skirting board of clinics.
  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )
  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών και έρευνα αγοράς για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 11/11/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15017

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

  Α/Α Περιγραφή CPV
  1 Αναισθησιολογικό μηχάνημα 33172100-7
  2 Υπερηχοτομογράφος ακτινολογικού τμήματος γενικής χρήσης 33112200-0
  3 Σύστημα κυστεοσκόπησης με μόνιτορ και πηγή ψυχρού φωτισμού 33168000-5
  4 Φορητή θερμοκοιτίδα 33172200-8
  5 Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα 33111000-1


  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 01/12/2016 να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
  Επιπλέον, σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε μη δεσμευτική προσφορά σε έντυπη (στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) και ηλεκτρονική μορφή (info@komotini-horpital.gr & spanos@komotini-hospital.gr) για το παραπάνω είδος επισυνάπτοντας περιγραφή του είδους με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοπτικά τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση έως τις 18/11/2016. Στην παρούσα φάση είναι δεκτή η υποβολή και εναλλακτικών προσφορών καθώς και κατ’ επιλογή επιπλέον δυνατοτήτων.


  A N N O U N C E M E N T

  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement of medical equipment:

  1. Anaesthesia device, CPV 33172100-7
  2. Ultrasound device, CPV 33112200-0
  3. Endoscopy device, CPV 33168000-5
  4. Infant transport incubator, CPV 33100000-1
  5. Portable Xray device, CPV 33111000-1

  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the above mentioned products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared. In addition, we would like to have a non-binding offer for the above mentioned item preferably until 18/11/2016.
  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )
  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών και έρευνα αγοράς για την προμήθεια συστήματος γαστροσκόπησης & κολονοσκόπησης

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 28/11/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15753

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

  Α/Α Περιγραφή CPV
  1 Σύστημα γαστροσκόπησης & κολονοσκόπησης 33168000-5


  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 18/12/2016 να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
  Επιπλέον, σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε μη δεσμευτική προσφορά σε έντυπη (στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) και ηλεκτρονική μορφή (info@komotini-horpital.gr & spanos@komotini-hospital.gr) για το παραπάνω είδος επισυνάπτοντας περιγραφή του είδους με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοπτικά τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση έως τις 05/12/2016. Στην παρούσα φάση είναι δεκτή η υποβολή και εναλλακτικών προσφορών καθώς και κατ’ επιλογή επιπλέον δυνατοτήτων.


  A N N O U N C E M E N T

  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement of medical equipment:

  1. Endoscopy device, CPV 33168000-5

  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the above mentioned products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared. In addition, we would like to have a non-binding offer for the above mentioned item preferably until 05/12/2016.
  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )
  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών Πλυντηρίων Ρούχων 50-60 κιλών

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

                                                                                                                                   ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13-04-2016
                                                                                                                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5399

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια σε δύο (2) πλυντήρια ρούχων 50-60 κιλών CPV 42716120-5, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως 4-05-2016, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια σε δύο (2) πλυντήρια ρούχων 50-60 κιλών CPV 42716120-5, σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα .

  A N N O U N C E M E N T
  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct unofficial invitation to tender for two (2) washing machines 50-60 kg CPV 42716120-5.
  In performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within twenty (20) days to send, technical specification for two (2) washing machines 50-60 kg CPV 42716120-5, in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications.
  For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).
  Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO ”, at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51351/551 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
  Responsible Employee : Mantaki Dimitra.

   

   

                                                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                κ.α.α.
                                                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                                                                            ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

   

                                                                                                                           

   

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Καταψύκτη Δειγμάτων Αίματος

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

                                                                                                                                   ΚΟΜΟΤΗΝΗ 09-05-2016
                                                                                                                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.6617

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια Κατακόρυφου καταψύκτη δειγμάτων αίματος για θερμοκρασίες έως -80ο C χωρητικότητας 400 λίτρων περίπου, CPV: 39711123-7, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου ΚομοτηνήςΣε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως 30-05-2016, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Κατακόρυφου καταψύκτη δειγμάτων αίματος για θερμοκρασίες έως -80ο C χωρητικότητας 400 λίτρων περίπου, CPV: 39711123-7», σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Εκτός από την κατάθεση προδιαγραφών να κατατεθεί και μη δεσμευτική προσφορά με βασική τεχνική περιγραφή και προσπέκτους των προσφερομένων ειδών (κατά προτίμηση έως 16/05/2016).
  Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail: promithies@komotini-hospital.gr , Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα .

  A N N O U N C E M E N T
  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct unofficial invitation to tender for Upright-type freezer (-80ο C) for blood CPV: 39711123-7
  In performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within twenty (20) days to send, technical specification for Upright-type freezer (-80ο C) for blood CPV: 39711123-7 in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications. In addition, suppliers are invited to send their non-binding offers preferably until 16-05-2016 including technical description and brochures of the offered equipment’’.
  For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).
  Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO ”, at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51351/551 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
  Responsible Employee : Mantaki Dimitra.

   

   

                                                                                                                                                  Ο

                                                                                                                                          ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                κ.α.α.
                                                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                                                                            ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

   

                                                                                                                           

   

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Φορητού Υπέρηχου

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

                                                                                                                                   ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-05-2016
                                                                                                                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.7721

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ , CPV 33112200-0 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως 20-6-2016, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ , CPV 33112200-0 σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail: promithies@komotini-hospital.gr , Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα .

  A N N O U N C E M E N T
  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct unofficial invitation to tender for Ultrasonic unit CPV 33112200-0
  In performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within twenty (20) days to send, technical specification for Ultrasonic unit CPV 33112200-0 in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications.
  For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).
  Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO ”, at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51351/551 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
  Responsible Employee : Mantaki Dimitra.

   

   

   

                                                                                                                                                  Ο

                                                                                                                                          ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                κ.α.α.
                                                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                                                                            ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

   

                                                                                                                           

   

   

 • Συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Συσκευής Ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ.

 • Συσκευή Φακοθρυψίας - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Συσκευής Φακοθρυψίας.

 • Σύστημα γαστροσκόπησης & κολονοσκόπησης - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Συστήματος γαστροσκόπησης & κολονοσκόπησης.

 • Σύστημα κυστεοσκόπησης- Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Συστήματος κυστεοσκόπησης.

 • Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) - Κατατεθειμένες προδιαγραφές

 • Σχόλια Α' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Αναλώσιμου Αναισθησιολογικού Υλικού

  {jcomments off}

   

   

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351-551

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

   Κομοτηνή, 22/01/2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Αναλώσιμου Αναισθησιολογικού Υλικού».


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 21/01/2018 η ανοιχτή Α' Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών αναλώσιμου αναισθησιολογικού υλικού. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

  Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθενται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

   

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

  PDF-Icon Αναλώσιμο Αναισθησιολογικό Υλικό - Σχόλια

 • Σχόλια Α' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικών Εξετάσεων

  {jcomments off}

   

   

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351-551

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

   Κομοτηνή, 22/01/2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για αντιδραστήρια μικροβιολογικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού».


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 21/01/2018 η ανοιχτή Α' Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για αντιδραστήρια μικροβιολογικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού χωρίς να υπάρχουν σχόλια. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν.

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Σχόλια Α' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Συσκευής Φακοθρυψίας

  {jcomments off}

   

   

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351-551

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

   Κομοτηνή, 08/02/2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συσκευής φακοθρυψίας».


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 07/02/2018 η ανοιχτή Α' Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών συσκευής φακοθρυψίας. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

  Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθενται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

   

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

  PDF-Icon Συσκευή Φακοθρυψίας - Σχόλια

 • Σχόλια Β' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

  {jcomments off}

   

   

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351-551

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

   Κομοτηνή, 01/11/2017
  Αριθμ. Πρωτ.:14599

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 31/10/2017 η ανοιχτή Β' Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

   


  Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κλινικών, χειρουργείων, εργαστηριακού τομέα
  1. Θερμοκοιτίδα φορητή
  2. Συσκευή Φωτοθεραπείας οπτικών ινών (τεμ.4)
  3. Χολερυθρινόμετρο αναίμακτο
  4. Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό, DR με ανάρτηση οροφής
  5. Υπερηχοτομογράφος Γυναικολογικός/Μαιευτικός
  6. Καταψύκτης (-80ο C)
  7. Οφθαλμολογικές εξεταστικές μονάδες πλήρεις (τεμ.2)
  8. Συσκευή οπτικής τομογραφίας συνοχής OCT και συσκευή ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας
  9. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας
  10. Ψυχόμενη Φυγόκεντρος
  11. Κλίνες νοσηλείας ορθοπαιδικές, ηλεκτρικές (τεμ.10)
  12. Μικροσκόπιο ΩΡΛ (τεμ.2)
  13. Σπιρόμετρο για μέτρηση πνευμονικών όγκων και διάχυσης
  14. Οδοντιατρικό συγκρότημα πλήρες
  15. Διαθερμία βραχέων κυμάτων
  16. Σύστημα κυστεοσκόπησης HD
  17. Ενδοσκοπικό σύστημα ΩΡΛ
  18. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο
  19. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ
  20. ΗΚΓ 6-κάναλος με τροχήλατο (τεμ.10)
  21. Φυγόκεντρος αίματος (τεμ.2)
  22. Αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες (τεμ.2)
  23. Ακτινογραφικό φορητό 30kW
  24. Holter ρυθμού
  25. Holter πίεσης
  26. Hλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ, τροχήλατα (τεμ.10)
  27. Φορητός υπέρηχος παλάμης
  28. Laser σάρωσης φυσικοθεραπείας (τεμ.2)
  29. Συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ
  30. Συσκευή Κρυθεραπείας


  Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθενται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

   

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

  PDF-Icon 1. Θερμοκοιτίδα - Σχόλια

  PDF-Icon 2. Συσκευή Φωτοθεραπείας οπτικών ινών - Σχόλια

  PDF-Icon 3. Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο - Σχόλια

  PDF-Icon 4. Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με λυχνία οροφής - Σχόλια

  PDF-Icon 5. Υπερηχοτομογράφος Γυναικολογικός/Μαιευτικός - Σχόλια

  PDF-Icon 6. Καταψύκτης (-80ο C) - Σχόλια

  PDF-Icon 7. Οφθαλμολογικές μονάδες πλήρεις - Σχόλια

  PDF-Icon 8. Συσκευή οπτικής τομογραφίας συνοχής OCT και συσκευή ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας - Σχόλια

  PDF-Icon 9. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας - Σχόλια

  PDF-Icon 10. Ψυχόμενη Φυγόκεντρος - Σχόλια

  PDF-Icon 11. Κλίνες νοσηλείας ορθοπαιδικές, ηλεκτρικές (τεμ.10) - Σχόλια

  PDF-Icon 12. Μικροσκόπιο ΩΡΛ - Σχόλια

  PDF-Icon 13. Σπιρόμετρο για μέτρηση πνευμονικών όγκων και διάχυσης - Σχόλια

  PDF-Icon 15. Διαθερμία βραχέων κυμάτων - Σχόλια

  PDF-Icon 16. Σύστημα κυστεοσκόπησης - Σχόλια

  PDF-Icon 17. Ενδοσκοπικό σύστημα ΩΡΛ - Σχόλια

  PDF-Icon 18. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο - Σχόλια

  PDF-Icon 19. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ - Σχόλια

  PDF-Icon 20. ΗΚΓ 6-κάναλος - Σχόλια

  PDF-Icon 21. Φυγόκεντρος αίματος - Σχόλια

  PDF-Icon 22. Αναισθησιολογικό μηχάνημα - Σχόλια

  PDF-Icon 23. Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα - Σχόλια

  PDF-Icon 24. Holter ρυθμού - Σχόλια

  PDF-Icon 25. Holter πίεσης - Σχόλια

  PDF-Icon 28. Laser φυσικοθεραπείας - Σχόλια

  PDF-Icon 29. Ραδιοσυχνότητες ΩΡΛ - Σχόλια

  PDF-Icon 30. Συσκευή Κρυοθεραπείας - Σχόλια

 • Σχόλια Β' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

  {jcomments off}

   

   

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351-551

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

   Κομοτηνή, 27/11/2017

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 24/11/2017 η ανοιχτή Β' Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

   


  Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κλινικών, χειρουργείων, εργαστηριακού τομέα
  1. Αναπνευστήρας ΜΕΘ
  2. Κλίνη νοσηλείας, ηλεκτρική, βαρέως τύπου (3 τεμ.)
  3. Ενδοσκοπικό Σύστημα βρογχοσκόπησης


  Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθενται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

   

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

  PDF-Icon 1. Αναπνευστήρας ΜΕΘ - Σχόλια

  PDF-Icon 2. Κλίνη νοσηλείας, ηλεκτρική, βαρέως τύπου - Σχόλια

  PDF-Icon 3. Ενδοσκοπικό Σύστημα βρογχοσκόπησης - Σχόλια

 • Σχόλια Α' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

  {jcomments off}

   

   

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351-551

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

   Κομοτηνή, 23/05/2018
  Αριθμ. Πρωτ.:7064

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Α' Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 18/05/2018 η Α' Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

   
  Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κλινικών & χειρουργείων
  1 Σύστημα αρθροσκόπησης
  2 Υπερηχοτομογράφος φορητός για αναισθησιολογικό τμήμα
  3 Αποστειρωτικός κλίβανος μολυσματικών αποβλήτων
  4 Σύστημα αποστείρωσης νοσοκομειακών χώρων με UV-C
  5 Συσκευή μέτρησης οστικής πυκνότητας
  6 Συσκευή αυτόματης περιμετρίας 90ο
  7 Συσκευή ND Yag-Laser
  8 Συσκευή φυσικοθεραπείας shockwave εστιακή
  9 Κλίβανος ατμού 20 λίτρων αποστείρωσης εργαλείων (κλάσης Β)
  10 Συσκευή φυσικοθεραπείας shockwave κρουστική
  11 Συσκευή ηλεκτροθεραπείας με αναρρόφηση & ηλεκτροβελονισμό


  Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθενται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τα υποβληθέντα σχόλια.

  Παρατήρηση: Για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό: 6. Συσκευή αυτόματης περιμετρίας 90ο, 7. Συσκευή ND Yag-Laser, 8. Συσκευή φυσικοθεραπείας shockwave εστιακή και 11. Συσκευή ηλεκτροθεραπείας με αναρρόφηση & ηλεκτροβελονισμό δεν υπήρξαν σχόλια.

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

  PDF-Icon 1. Σύστημα αρθροσκόπησης - Σχόλια

  PDF-Icon 2. Υπερηχοτομογράφος φορητός για αναισθησιολογικό τμήμα - Σχόλια

  PDF-Icon 3. Αποστειρωτικός κλίβανος μολυσματικών αποβλήτων - Σχόλια

  PDF-Icon 4. Σύστημα αποστείρωσης νοσοκομειακών χώρων με UV-C - Σχόλια

  PDF-Icon 5. Συσκευή μέτρησης οστικής πυκνότητας - Σχόλια

  PDF-Icon 9. Κλίβανος ατμού 20 λίτρων αποστείρωσης εργαλείων (κλάσης Β) - Σχόλια

  PDF-Icon 10 Συσκευή φυσικοθεραπείας shockwave κρουστική - Σχόλια

 • Σχόλια Α' Δημόσιας Διαβούλευσης Υλικών Παθήσεων Ώμου

  {jcomments off}

   

   

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Δήμητρα Μαντάκη 
  Τηλέφωνο: 25313 51351-551

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Κομοτηνή,17/04/2019 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών«ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΩΜΟΥ» (CPV33141750-2)».


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 16/04/2019 η ανοιχτή Α' Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών
  «ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΩΜΟΥ» ( CPV33141750-2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια επιτροπή, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

  Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθενται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

  PDF-Icon ΥΛΙΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΩΜΟΥ - Σχόλια

 • Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

  {jcomments off}

   

   

  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351-551

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

   Κομοτηνή, 11/05/2017
  Αριθμ. Πρωτ.:6949

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 10/05/2017 η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

   


  Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κλινικών, χειρουργείων, εργαστηριακού τομέα
  1. Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών
  2. Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών
  3. Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο για νεογνά
  4. Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με λυχνία οροφής
  5. Υπέρηχος Γυναικολογικός
  6. Καταψύκτης δειγμάτων αίματος (-80ο C)
  7. Οφθαλμολογικές μονάδες πλήρεις
  8. Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT-multicolor) και ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας
  9. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας
  10. Επιδαπέδια Φυγόκεντρος ασκών αίματος
  11. Κλίβανος ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια
  12. Κλίνες ορθοπαιδικές με βαλκανικό πλαίσιο
  13. Μικροσκόπιο ΩΡΛ
  14. Σπιρόμετρο για μέτρηση στατικών όγκων και διάχυσης
  15. Οδοντιατρική Έδρα με παρελκόμενα
  16. Διαθερμία βραχέων κυμάτων για Φυσικοθεραπευτήριο
  17. Υπερηχοτομογράφος Ακτινολογικού Τμήματος γενικής χρήσης
  18. Σύστημα κυστεοσκόπησης
  19. Ενδοσκοπική Μονάδα ΩΡΛ υψηλής ανάλυσης
  20. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο
  21. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ
  22. Κρεβάτι με μηχανισμό για ΜΕΘ
  23. Αναπνευστήρας για ΜΕΘ
  24. ΗΚΓ 6-κάναλος
  25. Φυγόκεντρος αίματος
  26. Αναισθησιολογικό μηχάνημα
  27. Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
  28. Holter ρυθμού
  29. Ηλεκτρικά κινούμενες ιατρικές κλίνες με στρώμα κατακλύσεων
  30. Holter πίεσης
  31. Τροχήλατα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ
  32. Φορητός υπέρηχος
  33. Laser φυσικοθεραπείας
  34. Ραδιοσυχνότητες ΩΡΛ
  35. Βιντεονυσταγμογράφος ΩΡΛ
  36. Συσκευή Κρυοθεραπείας
  37. Πλυντήρια υποδημάτων χειρουργείου
  38. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός Παθολογοανατομικού εργαστηρίου
  39. Σύστημα γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης


  Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθενται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

  Παρατήρηση: Για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό: 15. "Οδοντιατρική Έδρα με παρελκόμενα", 25. "Φυγόκεντρος αίματος" και 35. "Βιντεονυσταγμογράφος ΩΡΛ" δεν υπάρχουν παρατηρήσεις.

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
   

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

  PDF-Icon 1. Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών - Σχόλια

  PDF-Icon 2. Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών - Σχόλια

  PDF-Icon 3. Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο για νεογνά - Σχόλια

  PDF-Icon 4. Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με λυχνία οροφής - Σχόλια

  PDF-Icon 5. Υπέρηχος Γυναικολογικός - Σχόλια

  PDF-Icon 6. Καταψύκτης δειγμάτων αίματος (-80ο C) - Σχόλια

  PDF-Icon 7. Οφθαλμολογικές μονάδες πλήρεις - Σχόλια

  PDF-Icon 8. Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT-multicolor) και ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας - Σχόλια

  PDF-Icon 9. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας - Σχόλια

  PDF-Icon 10. Επιδαπέδια Φυγόκεντρος ασκών αίματος - Σχόλια

  PDF-Icon 11. Κλίβανος ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια - Σχόλια

  PDF-Icon 12. Κλίνες ορθοπαιδικές με βαλκανικό πλαίσιο - Σχόλια

  PDF-Icon 13. Μικροσκόπιο ΩΡΛ - Σχόλια

  PDF-Icon 14. Σπιρόμετρο για μέτρηση στατικών όγκων και διάχυσης - Σχόλια

  PDF-Icon 16. Διαθερμία βραχέων κυμάτων για Φυσικοθεραπευτήριο - Σχόλια

  PDF-Icon 17. Υπερηχοτομογράφος Ακτινολογικού Τμήματος γενικής χρήσης - Σχόλια

  PDF-Icon 18. Σύστημα κυστεοσκόπησης - Σχόλια

  PDF-Icon 19. Ενδοσκοπική Μονάδα ΩΡΛ υψηλής ανάλυσης - Σχόλια

  PDF-Icon 20. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο - Σχόλια

  PDF-Icon 21. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ - Σχόλια

  PDF-Icon 22. Κρεβάτι με μηχανισμό για ΜΕΘ - Σχόλια

  PDF-Icon 23. Αναπνευστήρας για ΜΕΘ - Σχόλια

  PDF-Icon 24. ΗΚΓ 6-κάναλος - Σχόλια

  PDF-Icon 26. Αναισθησιολογικό μηχάνημα - Σχόλια

  PDF-Icon 27. Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα - Σχόλια

  PDF-Icon 28. Holter ρυθμού - Σχόλια

  PDF-Icon 29. Ηλεκτρικά κινούμενες ιατρικές κλίνες με στρώμα κατακλύσεων - Σχόλια

  PDF-Icon 30. Holter πίεσης - Σχόλια

  PDF-Icon 31. Τροχήλατα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ - Σχόλια

  PDF-Icon 32. Φορητός υπέρηχος - Σχόλια

  PDF-Icon 33. Laser φυσικοθεραπείας - Σχόλια

  PDF-Icon 34. Ραδιοσυχνότητες ΩΡΛ - Σχόλια

  PDF-Icon 36. Συσκευή Κρυοθεραπείας - Σχόλια

  PDF-Icon 37. Πλυντήρια υποδημάτων χειρουργείου - Σχόλια

  PDF-Icon 38. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός Παθολογοανατομικού εργαστηρίου - Σχόλια

  PDF-Icon 39. Σύστημα γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης - Σχόλια

 • Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης- Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης.

 • Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα- Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Φορητού ακτινολογικού μηχανήματος.

 • Φορητός Υπέρηχος - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Φορητού Υπέρηχου.

 

 

your europe el

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020