25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 23/08/2016
Αριθμ. Πρωτ.:11312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6699/17-9-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 522/26-10-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ » CPV 241115000-0, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 24-8-2016
Λήξη διαβούλευσης 31-8-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr .
Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου» μέχρι την ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης.
Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 
 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ιατρικά Αέρια  

Σχόλια

#5 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑΧΑΤΖΗΤΑΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31-08-2016 17:00
Με την πεποίθηση ότι μετά την παρούσα διαβούλευση, οι διακηρύξεις για τη προμήθεια ιατρικών αερίων για τις ανάγκες των Ιδρυμάτων της εποπτείας σας, θα οδηγούν στην δημιουργία αμφοτεροβαρών συμβάσεων και θα καταρτίζονται με γνώμονα
-την προστασία του γενικότερου Δημοσίου συμφέροντος,
-την προστασία της Δημόσιας Υγείας,
-την επίτευξη διευρυμένης συμμετοχής αξιόπιστων και πιστοποιημένων προμηθευτών σε όφελος του υγιούς και αμερόληπτου ανταγωνισμού,
-την εξάλειψη ασαφειών και δυσνοήσεων που οδηγούν σε καθυστέρηση ή και ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ευελπιστούμε ότι ανταποκριθήκαμε επαρκώς και αποτελεσματικά στην πρόσκλησή σας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές πληροφορίες.
#4 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑΧΑΤΖΗΤΑΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31-08-2016 16:59
Το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν συνδέεται με το κόστος πλήρωσης των φιαλών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να ενσωματωθεί στην τιμή πλήρωσης φιάλης, εφόσον καθορίζεται από τους εξής παράγοντες:
-Αριθμό φιαλών ανά παράδοση.
-Συχνότητα παραδόσεων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Ιδρύματος.
-Χιλιομετρική απόσταση του Ιδρύματος από τις εγκαταστάσεις της μονάδας εμφιάλωσης του αερίου προϊόντος της προμηθεύτριας εταιρίας.
-Τρόπο εξυπηρέτησης του Ιδρύματος με ιδιόκτητες ή υπό ενοικίαση (χορήγηση) φιάλες.
-Περιορισμοί στον χρόνο παράδοσης (π.χ. υποδομή για 24/7 κάλυψη του Ιδρύματος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, Σαββατοκύριακα και Αργίες, παραδόσεις σε συγκεκριμένες ώρες κ.α.)
-Περιορισμοί προσβασιμότητας στο ίδιο το Ίδρυμα και τους επιλεγμένους, από το Ίδρυμα, χώρους εκφόρτωσης των φιαλών
-Κατάλληλα μέσα μεταφοράς και προσωπικού που απαιτούνται για τη διακίνηση επικίνδυνων φορτίων (ADR).
-Ενδεχόμενη οικονομία κλίμακας που προκύπτει λόγω του διακινούμενου αριθμού φιαλών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της περιοχής.
-Χρονική διάρκεια της προμήθειας (πχ ετήσια ή spot).
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι το Ίδρυμα πρέπει να προβλέψει την αντίστοιχη δαπάνη στον
προϋπολογισμό του και η σχετική καταχώρηση χρέωσης μεταφορικών φιαλών, πρέπει να είναι διακριτή
στους πίνακες προϋπολογισμού και οικονομικής προσφοράς.
Σελίδα 10, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ,ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ,Α/Α Α.3.:Ο ανάδοχος θα……...επισκευή αυτών
Τα prospectus σχέδια και άλλα έγγραφα που κατατίθενται με την τεχνική προσφορά εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση υπογεγραμμένη από αρμόδιο όργανο (δικηγόρο) δεν απαιτείται να φέρουν επιπλέον την έγκριση του κατασκευαστή.
Προτείνουμε ο σχετικός όρος να τροποποιηθεί ως ακολουθεί:
Ο ανάδοχος θα έχει υποχρέωση:
1.Να καταθέσει μετά την κατακύρωσή του και εφόσον του ζητηθεί πλήρη σχέδια και prospectus του κάθε συγκροτήματος (δεξαμενή,εξατμ ιστής,όργανα λειτουργίας,ασφ άλειας κλπ) στην Ελληνική γλώσσα.Η επίσημη μετάφραση των εγγράφων πρέπει να είναι επικυρωμένη σύμφωνα με τον Νόμο.
Σελίδα 10, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ,ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ,Α/Α Α.7.:........ΑΝ ΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Προτείνουμε αντί του όρου ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ να αναγραφεί ο ορθός ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
Σελίδα 11, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ,ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ,Α/Α Β.1.: ……...Ο προμηθευτής οφείλει………..ειδ η της προμήθειας
Ο εξοπλισμός αποθήκευσης κι εξαερίωση του υγρού οξυγόνου παραμένει στην ιδιοκτησία του αναδόχου μέχρι την λήξη της σύμβασης και δεν πωλείται στο Νοσοκομείο.Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την λειτουργία και την συντήρηση του εξοπλισμου.Επομ ένως τα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης και άλλα συναφή με την λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής έγγραφα δεν είναι απαραίτητο να μεταφραστουν και να παραδοθούν στους υπεύθυνους του νοσοκομείου, διότι η σχετική προμήθεια δεν αναφέρεται σε προμήθεια μηχανημάτων κι εξοπλισμού αλλά στην προμήθεια υγρού ιατρικου οξυγόνου.
Η εταιρεία μας προτείνει την απαλοιφή του σχετικπύ όρου ΄΄…..Ο προμηθευτής οφείλει………..ειδ η της προμήθειας΄΄από το κείμενο της διακήρυξης.
2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΙΔΗ
Η έρευνα και η εξέλιξη της τεχνολογίας των ειδών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ιατρικά αέρια, οδηγεί διαρκώς σε καινοτόμες λύσεις που προάγουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών διευκολύνοντας ταυτόχρονα τον τελικό χρήστη στο έργο του.
Η ενημέρωση των Ιδρυμάτων σχετικά με τις καινοτόμες δοκιμασμένες λύσεις, θα πρέπει να είναι διαρκής προς όφελος της αποτελεσματικής αναβάθμισης των διαθέσιμων μέσων αλλά και της εξελιγμένης παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι στο τεχνικό μέρος της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα πρέπει να παρέχεται στους διαγωνιζόμενους η δυνατότητα προσφοράς καινοτόμων τεχνικών λύσεων, χωρίς αυτές να θεωρούνται αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές, αρκεί να απαιτείται η επαρκής τεκμηρίωση από τον προσφέροντα.
Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τις νέες καινοτόμες φορητές φιάλες αλουμινίου υδραυλικού όγκου 5 lt (χωρητικότητας 1m3), με μικρό μικτό βάρος κι ευκολία στη μεταφορά, μ’ ενσωματωμένο κλείστρο, ρυθμιστή πίεσης, ροόμετρο και ηλεκτρονική ένδειξη υπολειπόμενης ποσότητας οξυγόνου και υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της φιάλης (υδραυλικού όγκου 5lt στα 200bar ) εξαιρετικά χρήσιμες στις διακομιδές ασθενών εντός κι εκτός των Νοσοκομείων.
Προτείνουμε λοιπόν για τους ανωτέρω λόγους, να προστεθεί στην τεχνική περιγραφή των ζητούμενων ειδών η κατωτέρω παράγραφος :
“Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα των ζητουμένων προϊόντα, τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία ή τα καινοτόμα πλεονεκτήματα των προσφερομένων ειδών”.
#3 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑΧΑΤΖΗΤΑΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31-08-2016 16:55
-τους περιορισμούς στη παραδιδόμενη ποσότητα υγρού ιατρικού οξυγόνου που πρακτικά οδηγούν στην αύξηση του κόστους της εταιρίας (π.χ. μη διαθέσιμου χώρου για εγκατάσταση κατάλληλης χωρητικότητας δεξαμενής που επιτρέπει την ίδια εξυπηρέτηση, αλλά με σημαντικά μικρότερη συχνότητα παραδόσεων).
-την ενδεχόμενη οικονομία κλίμακας που προκύπτει λόγω διακινούμενων όγκων ή και του χρονικού διαστήματος (> 1 έτους), που καλύπτει η προμήθεια και τέλος
-τις ενδεχόμενες συνέργειες που μπορεί να υπάρξουν χάριν μεγάλων καταναλώσεων και αυξημένης πυκνότητας Ιδρυμάτων στην ευρύτερη περιοχή εξυπηρέτησης.
Η χρέωση δεν συμπεριλαμβάνετ αι στο παρατηρητήριο τιμών. Τιμή σε ευρώ ανά κυβικό μέτρο (€/m3).
-Μηνιαίο ενοίκιο δεξαμενής αποθήκευσης του υγρού ιατρικού οξυγόνου , ιδιοκτησίας της προμηθεύτριας εταιρίας. Η χρέωση δεν συμπεριλαμβάνον ται στις καταχωρήσεις του παρατηρητηρίου τιμών. Τιμή σε ευρώ (€) ανά δεξαμενή ανά μήνα.

Για την αντιστοίχιση χρεώσεων υπηρεσιών (όπως Ενοίκια, Διαχείριση και παράδοση υγρού ιατρικού οξυγόνου κλπ) υπάρχουν αντίστοιχοι κωδικοί στο ενιαίο Ευρωπαϊκό Κωδικολόγιο οι οποίοι έπρεπε και πρέπει να χρησιμοποιούντα ι για την καταχώρηση των αντιστοίχων χρεώσεων προς διάκρισή τους έναντι των χρεώσεων προμήθειας προϊόντος.

Για την καταχώρηση υπηρεσιών όπως ενοίκια δεξαμενών, διαχείριση και παράδοση υγρού ιατρικού οξυγόνου, σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Κωδικολόγιο, η εταιρεία μας προτείνει την χρήση του κωδικού CPV 85111000-0 Hospital services (Υπηρεσίες Νοσοκομείων).
Σελίδα 6, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Α/Α 19:Οι συμμετέχοντες…… ……..υπεύθυνα στην προσφορά τους.

Ο χώρος εγκατάστασης του συγκροτήματος αποθήκευσης κι εξαερίωσης υγρού οξυγόνου, έχει επιλεγεί από το Νοσοκομείο σε προηγούμενο χρόνο χωρίς την συμμετοχή του διαγωνιζόμενου. Η βάση έδρασης και πάκτωσης της δεξαμενής έχει κατασκευαστεί με μελέτη και κατασκευή του Νοσοκομείου χωρίς επίσης την συμμετοχή του διαγωνιζόμενου.

Για τους ανωτέρω λόγους και για την διασφάλιση της ασφάλειας εγκαταστάσεων στον χώρο του Νοσοκομείου οι σχετικοί όροι της διακήρυξης θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνου ν τα κατωτέρω:

Η εγκατάσταση του συγκροτήματος της δεξαμενής υγρού ιατρικού οξυγόνου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο στον καθορισμένο από το Ίδρυμα χώρο, επί της βάσης στήριξης που έχει υποδείξει το Ίδρυμα και θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της ΤΟΤΕΕ 2491/86 όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ 13/ 403/ 25-8-1988 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, καθώς και την μεταγενέστερη EN ISO 7396-1(με απόφαση εγκρίσεως ΔΥ 8/Β/οικ.115301/ 26-08-2009).
Ο χώρος εγκατάστασης του συγκροτήματος αποθήκευσης και εξαερίωσης υγρού ιατρικού οξυγόνου, που έχει υποδειχτεί από το Ίδρυμα, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις όπως προδιαγράφονται στο παράρτημα 4Α της ΤΟΤΕΕ 2491/86 και στην παράγραφο 3 της ΔΥ 8/Β/οικ.115301/ 26-08-2009 και η βάση έδρασης του συγκροτήματος δεξαμενής κι εξαεριωτών που έχει υποδειχτεί από το Ίδρυμα, πρέπει να είναι επαρκής για την έδραση-πάκτωση του εξοπλισμού (δεξαμενή-εξαερ ιωτές).Σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής για λόγους ασφαλείας οφείλει να αρνηθεί την εγκατάσταση του εξοπλισμού του και το Ίδρυμα να προτείνει νέο χώρο ή/και νέα βάση έδρασης-πακτωση ς που θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση που είτε για λόγους ασφάλειας και για λόγους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 και της EN ISO 7396-1 είτε για λόγους φυσικών φθορών και παλαιότητας, απαιτούνται έργα διαμόρφωσης των υφισταμένων υποδομών του Ιδρύματος ή ανακατασκευές στον χώρο και στην βάση έδρασης της δεξαμενής, το Ίδρυμα θα συμπεριλάβει διακριτά στον προϋπολογισμό του τις αντίστοιχες δαπάνες και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναλάβουν την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων σύμφωνα με την παρεχόμενη από το Ίδρυμα μελέτη.
Σελίδα 7, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Α/Α 4:Η καθαρότητα του αερίου ξυγόνου……..και τις Ευρωπαικές οδηγίες
Η καθαρότητα και οι προδιαγραφές ποιότητας ττων ιατρικών αερίων καθορίζονται στις σχετικές μονογραφίες της Ελληνικής και Ευρωπαικής Φαρμακοποιίας.
Κατά συνέπεια ο σχετικός όρος προτείνουμε να τροποποιηθεί ως ακολουθεί:
Οι προδιαγραφές των προσφερομένων ιατρικών αερίων θα είναι όπως καθορίζεται στις σχετικές μονογραφίες της Ελληνικής κι Ευρωπαικής Φαρμακοποιίας
Σελίδα 8, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Α/Α 7:Τά έξοδα μεταφοράς βαρύνουν την εταιρεία…….
Η μεταφορά των φιαλών αερίων για ιατρική χρήση,δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προιόντος όπως είναι καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών και αποτελεί σημαντική υπηρεσία άμεσης και έγκαιρης κάλυψης των αναγκών του Ιδρύματος, για την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων - τμημάτων που τα χρησιμοποιούν.
.
#2 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑΧΑΤΖΗΤΑΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31-08-2016 16:48
Κύριοι,
Eυχαριστούμε που μέσω της ανακοίνωσής σας με αριθμό πρωτοκόλλου 11312 της 23ης Αυγούστου 2016 μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στην διαβούλευση για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ιατρικών αερίων.
Μετά την ανάγνωση του προς διαβούλευση κειμένου τεχνικών προδιαγραφών, σας υποβάλουμε επισημάνσεις και προτάσεις μας επί του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών του Νοσοκομείου σας.
Σελίδα 1, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Α/Α 2:.........Το εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοελάσματα St 37,2……………………….
Η καθορισμός της προδιαγραφής ποιότητας του χαλυβδοελάσματο ς του εξωτερικού τοιχώματος της δεξαμενής, είναι αποτέλεσμα της μελέτης σχεδιασμού του κατασκευαστή της.Η ποιότητα St 37.2 αποτελεί κωδικοποίηση χαλυβδοελάσματο ς σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα DIN. Χαλυβδοελάσματα ισοδύναμης ποιότητας είναι καταχωρημένα με διαφορετικούς κωδικούς εθνικών προδιαγραφών, ανάλογα με την χώρα προέλευσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από του κατασκευαστές των κρυογενικών δεξαμενών ανάλογα με τους υπολογισμούς της μελέτης σχεδιασμού.
Πχ o Γερμανικός κωδικός St 37.2 κατά DIN αντιστοιχίζεται με τον Γαλλικό Ε 24-2 σύμφωνα με τον Γαλλική προδιαγραφή NF Α 35-501,με τον Ιταλικό Fe 360 B σύμφωνα με τον Ιταλική προδιαγραφή UNI 7070,με τον Ευρωπαικό S235JR σύμφωνα με τhν Ευρωπαική προδιαγραφή EN 10025:1990+A199 3 κλπ.
Κατά συνέπεια ο αβάσιμος ονομαστικός ποσδιορισμός του κώδικού ST 37.2 στην διακήρυξη αποτελεί περιοριστικό όρο και η εταιρεία μας προτείνεί η σχετική διατύπωση να τροποποιηθεί ως ακολουθεί:
…...Το εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με είδικά χαλυβδοελάσματα σύμφωνα με την μελέτη σχεδιασμού και κατασκευής της κρυογενικής δεξαμενής……...
Σελίδα 3, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Α/Α 9:.........τουλ άχιστον μία φορά το μήνα…………………
Η δεξαμενή που θα εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο παραμένει στην ιδιοκτησία του αναδόχου.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει την κείμενη σχετική με την συντήρηση της δεξαμενής νομοθεσία.Η περιοδικότητα και η διαδικασία επανελέγχων κρυογενικών δεξαμενών περιγράφονται από την κείμενη Ελληνική νομοθεσία και η περιοδικότητα επανελέγχου ορίζεται να είναι ετήσια και όχι μηνιαία.
Η εταιρεία μας προτείνει η διατύπωση του σχετικού όρου να τροποποιηθεί ως ακολουθεί:
…...Ο ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος να συντηρεί και να ελέγχει το συγκρότημα των δεξαμενών υγρού οξυγόνου, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και με δικά του έξοδα και δικούς του τεχνικούς……..
Σελίδα 3, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Α/Α 11:.........Επί σης πρέπει να δεσμευτούν ότι σε έκτακτες περιπτώσεις θα τροφοδοτούν…………
Στο ανωτέρω εδάφιο δεν προσδιορίζονται οι έκτακτες περιπτώσεις και ο ανάδοχός δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να χαρακτηριστούν έκτακτες (πχ. απώλεια ιατρικού οξυγόνου σε δίκτυο ιδιοκτησίας του νοσοκομείου που οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση του περιεχομένου της δεξαμενής κα)
Προτείνουμε το σχετικό εδάφιο να τροποποιηθεί ως ακολουθεί:
….Επίσης πρέπει να δεσμευτούν ότι σε έκτακτες περιπτώσεις που τυχόν θα δημιουργηθούν με υπαιτιότητά τους θα τροφοδοτούν…………
Σελίδα 5, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Α/Α 16:.........Επι σημάινεται ότι η τιμή του υγρού οξυγόνου…………..κ αι επικινδύνου φορτίου.
Όπως επανειλημένα έχουμε επισημάνει με σχετικές μας επιστολές στην ΕΠΥ αλλά και στις διαβουλεύσεις προδιαγραφών των Ιδρυμάτων ανά την επικράτεια, η τιμή του υγρού οξυγόνου (0,69 €/m3) όπως είναι καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, αφορά στο προιόν υγρό ιατρικό οξυγόνο παραδοτέου στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ - 24111000-5 - ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (LOx) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΛΙΤΡΩΝ - 1.30 -m3 - 25.01.18
Κατά συνέπεια οι χρεώσεις που πρέπει να προβλέπονται στην σχετική διακήρυξη προμήθειας υγρού ιατρικού οξυγόνου είναι οι κάτωθι:
*Υγρό οξυγόνο (LOx) δεξαμενή άνω των 1.000 lit : Η χρέωση επειδή περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών δεν πρέπει να ξεπερνά την τιμή παρατηρητηίου. Τιμή σε ευρώ ανά κυβικό μέτρο (€/m3).
*Διαχείριση και παράδοση υγρού ιατρικού οξυγόνου , η οποία λαμβάνει υπόψη της ενδεικτικά :
-τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς και το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό, που απαιτούνται για τη διακίνηση επικίνδυνων φορτίων (ADR) είτε χερσαία, είτε θαλάσσια.
-τη χιλιομετρική απόσταση του Ιδρύματος από το χώρο φόρτωσης του βυτίου στις εγκαταστάσεις της παραγωγικής μονάδας (υγρού ιατρικού οξυγόνου) της προμηθεύτριας εταιρίας
-τους περιορισμούς προσβασιμότητας στο ίδιο το Ίδρυμα (π.χ. εξυπηρέτηση αποκλειστικά με μικρά κρυογενικά οχήματα)
-τους περιορισμούς στον χρόνο παράδοσης (π.χ. υποδομή για 24/7 κάλυψη του Ιδρύματος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, Σαββατοκύριακα και Αργίες, παραδόσεις σε συγκεκριμένες ώρες κ.α.)
#1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝSOL HELLAS A.E. 31-08-2016 09:45
Σε σχέση με τη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» που προκήρυξε το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», ως προμηθευτές οξυγόνου σε διάφορα δημόσια νοσοκομεία και κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας του ΕΟΦ για το υγρό και αέριο οξυγόνο, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής.

Θεωρούμε ότι μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει να απαιτεί το Νοσοκομείο από τους υποψήφιους αναδόχους για την προμήθεια υγρού και αέριου οξυγόνου απαιτείται να περιλαμβάνεται και η άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ του άρθρου 7 παρ. 1 της ΥΑ Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (ΦΕΚ Β΄/1049/29-4-20 13 - η οποία ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση).

Tο υγρό και αέριο οξυγόνο εμπίπτουν στην έννοια του φαρμάκου, σύμφωνα με τον ορισμό του άρ. 2 της ως άνω ΥΑ και ως εκ τούτου η νόμιμη διάθεσή τους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ, κατά το άρθρο 7 της ίδιας ΥΑ («Κανένα φάρμακο δεν δύναται να διατεθεί στην ελληνική αγορά χωρίς άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. (…)»). Ως εκ τούτου, η ως άνω άδεια αποτελεί ουσιώδες δικαιολογητικό, το οποίο θα πρέπει να κατέχουν οι προμηθευτές οξυγόνου και γι’ αυτό θα πρέπει να αποτελεί προδιαγραφή της διακήρυξης. Προς επίρρωση των ανωτέρω επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή έχει συμπεριληφθεί ήδη σε διακηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών προμήθειας οξυγόνου άλλων νοσοκομείων.

Με εκτίμηση,
SOL HELLAS A.E.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020