25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 
 
   

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
FAX: 25310 51535
Email: promithies@komotini-hospital.gr
 

                                                                                                                                                ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23-02-2017
                                                                                                                                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2934

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Φορητό μηχάνημα αιμοδιήθησης - αιμοκάθαρσης (για τις ανάγκες των ασθενών της Μ.Ε.Θ.) – CPV 33181100-3, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6878/21-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 534/9-11-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «1) Φορητό μηχάνημα αιμοδιήθησης (για τις ανάγκες των ασθενών της Μ.Ε.Θ.) – CPV 33181100-3, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», όπως αυτές προέκυψαν από τις πρόσφατες ανάγκες της ΜΤΝ.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Φορητό μηχάνημα αιμοδιήθησης-αιμοκάθαρσης (για τις ανάγκες των ασθενών της Μ.Ε.Θ.) – CPV 33181100-3, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 23-02-2017
Λήξη διαβούλευσης 01-03-2017
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών « 1) Φορητό μηχάνημα αιμοδιήθησης -αιμοκάθαρσης (για τις ανάγκες των ασθενών της Μ.Ε.Θ.) – CPV 33181100-3, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

                                                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                  ΤΟΥ
                                                                                                                     ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                                                                                      

                                                                                                                                 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

PDF-Icon  ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ - ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  

 

 

Σχόλια

#1 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Εξοπλισμό ΑιμοκάθαρσηςBaxter Hellas 02-03-2017 17:18
Κύριοι,
Λαμβάνοντας γνώση την ανάρτηση του νοσοκομείου σας για την υποβολή παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις της εταιρίας μας Μπάξτερ Ελλάς.
Το μηχάνημα:
Να δύναται να χρησιμοποιεί φίλτρα κατάλληλα για όλες τις προαναφερθείσες θεραπείες και για κάθε αντιπηκτική αγωγή.
Να δέχεται στείρα υγρά έγχυσης (διαλύματα) όλων των μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργοστασίων καθώς και ειδικά διαλύματα για αντιπηξία με κιτρικά.
Να διαθέτει ενσωματωμένη αυτόματη και μεγάλης ακριβείας αντλία χορήγησης αντιπηκτικού η οποία χορηγεί αντιπηκτικό διάλυμα στο κύκλωμα ροής του αίματος. Να έχει δυνατότητα αντιπηκτικής χορήγησης με δύο τρόπους:α) χορήγηση ηπαρίνης β)χορήγηση κιτρικού-ασβεστ ίου (ειδικά για τους ασθενείς με αιμορραγική διάθεση ή με βάση τα κριτήρια KDIGO)

Η αντλία σύριγγας που χρησιμοποιείται για την έγχυση ασβεστίου, να είναι συγχρονισμένη με την αντλία έγχυσης κιτρικού διαλύματος. Όποτε σταματά η έγχυση διαλύματος κιτρικού να σταματά και η έγχυση ασβεστίου.

Να διαθέτει λογισμικό για τον αυτόματο υπολογισμό απώλειας ασβεστίου στο εξωσωματικό κύκλωμα.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020