25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

small logo

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351
FAX: 25310 81851

 Κομοτηνή, 03/09/2012
Αριθμ. Πρωτ.: 6940,6967


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ 7 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ
& ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ 8 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ"


 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την υλοποίηση του έργου “Enhancement of cooperation between Komotini's and Kardjali's hospitals and medical staff for their best response in case of emergency issues focusing on car accidents / ACRONYM: Medicinet)», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013”, που εγκρίθηκε με αριθμό έγκρισης Β2.13.02 και ένταξης της πράξης, με συνολικό προϋπολογισμό υλοποίησης € 1.763.785,00 , και προκειμένου να προχωρήσει σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

bluesquare ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ 7 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ 8 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ

 


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις-σχόλια από τη Δευτέρα 03/09/2012 έως και τη Δευτέρα 24/09/2012, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

   -  ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο τέλος της σελίδας

   -  email στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@komotini-hospital.gr

Τυχόν σχόλια που θα αποστέλλονται με email, θα αναρτώνται από τους διαχειριστές σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε όλα τα σχόλια να εμφανίζονται δημόσια προς περαιτέρω σχολιασμό.


Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην εν λόγω ανοικτή διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κ. Μιχαηλίδη Παναγιώτη:  τηλ. 25313 51340, fax. 25310 81830, e-mail: michailidis.p@komotini-hospital.gr
Ο Διοικητής του

Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Ηρακλής ΧατζηνέστωροςΣχόλια

#8 Draeger Hellas S.A.Χριστίνα Φωτεινογιαννοπούλου 24-09-2012 13:26
12)

Στην ενότητα 4.Παρακλινιο καρδιολογικό μόνιτορ μεγέθους 10” και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 4. 11 ζητείται:

4.11 Η λειτουργία του να είναι απλή και να πραγματοποιείτα ι μέσω οθόνης αφής με βοηθητικά
μηνύματα καθοδήγησης του χρήστη.

Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Η λειτουργία του να είναι απλή και να πραγματοποιείτα ι μέσω οθόνης αφής με βοηθητικά
μηνύματα καθοδήγησης του χρήστη ή με περιστροφικό κομβίο και πλήκτρα γρήγορής προσβασής.

Αιτιολόγηση:

Η διατύπωση της προδιαγραφής περιορίζει τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του εφαρμοστέου Π.Δ. 118/2007, όπου ρητώς ορίζονται τα εξής, ισχύει :
«Άρθρο 3 – Τεχνικές Προδιαγραφές
§3. Οι τεχνικές προδιαγραφές …………… Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μην δημιουργούνται ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ εμπόδια στον ανταγωνισμό.

Παρακαλούμε για την τροποποίηση της προδιαγραφής.
#7 Draeger Hellas S.A.Χριστίνα Φωτεινογιαννοπούλου 24-09-2012 13:24
9)

Στην ενότητα 3.Παρακλινιο καρδιολογικό μόνιτορ μεγέθους 12” και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 3.8 ζητείται:

3.8 Όλα τα Monitors να συνοδεύονται από:

• 3πολικό καλώδιο ΗΚΓ/αναπνοής
• probe οξυμετρίας
• 2 περιχειρίδες πίεσης
• καλώδιο αιματηρής πίεσης
• Probe θερμοκρασίας
• Αισθητήρες καρδιακής παροχής


Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Όλα τα Monitors να συνοδεύονται από:

• 5πολικό καλώδιο ΗΚΓ/αναπνοής
• probe οξυμετρίας
• 2 περιχειρίδες πίεσης
• καλώδιο αιματηρής πίεσης
• Probe θερμοκρασίας
• Αισθητήρες καρδιακής παροχής
• Δύο (2) 10πολίκα καλώδια ΗΚΓ

Αιτιολόγηση:

Συμφώνα με τις ως τώρα προδιαγραφές, τα μόνιτορ προορίζονται για καρδιολογική μονάδα, και ένα 3πολίκο καλώδιο ΗΚΓ, δεν θα ήταν χρήσιμο για το ιατρικό προσωπικό ως προς την παρακολούθηση του ΗΚΓ του ασθενούς.

Επίσης ζητούμε να προστεθούν και δύο 10πολικά καλώδια, για την κάλυψη της απαίτησης της προδιαγραφής 3.3 α οπού ζητείται η ταυτόχρονη απεικόνιση και των 12 απαγωγών, αλλά και να εκτελεί διάγνωση του ΗΚΓ. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω του 10πολικού καλωδίου ΗΚΓ


.10)

Στην ενότητα 4.Παρακλινιο καρδιολογικό μόνιτορ μεγέθους 10” και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 4. 4 ζητείται:

4.4 Να παρακολουθεί φαινόμενα :
α) ΗΚΓραφήματος μέσω 3πολικού καλωδίου
β) Αναπνοή με χρόνο άπνοιας.
γ) Οξυμετρίας μέσω probe δακτύλου
δ) Αναίμακτης πίεσης
ε) Θερμοκρασίας

Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Αιτιολόγηση:

Η αριθμητική επίδοση του χρόνου άπνοιας, δεν επιτρέπει στην εταιρία μας να συμμετάσχει.

Σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του εφαρμοστέου Π.Δ. 118/2007, όπου ρητώς ορίζονται τα εξής, ισχύει :
«Άρθρο 3 – Τεχνικές Προδιαγραφές
§3. Οι τεχνικές προδιαγραφές …………… Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μην δημιουργούνται ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ εμπόδια στον ανταγωνισμό.

Παρακαλούμε για την απαλοιφή του αριθμητικού προσδιορισμού στον χρόνο άπνοιας

.11)

Στην ενότητα 4.Παρακλινιο καρδιολογικό μόνιτορ μεγέθους 10” και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 4. 6 ζητείται:

4.6 Επιπλεον να αποθηκεύει το ΗΚΓράφημα για 24 ώρες τουλάχιστον υπό μορφή πυκνογραφήματος (Full disclosure).

Η εταιρία μας προτείνει την απαλοιφή η της προδιαγραφής

Αιτιολόγηση:

Η αίτηση της προδιαγραφής για δυνατότητα αποθήκευσης 24ωρών ΗΚΓ (full disclosure), δεν επιτρέπει στην εταιρία μας να συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του εφαρμοστέου Π.Δ. 118/2007, όπου ρητώς ορίζονται τα εξής, ισχύει :
«Άρθρο 3 – Τεχνικές Προδιαγραφές
§3. Οι τεχνικές προδιαγραφές …………… Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μην δημιουργούνται ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ εμπόδια στον ανταγωνισμό.

Παρακαλούμε για την απαλοιφή της προδιαγραφής..


11)

Στην ενότητα 4.Παρακλινιο καρδιολογικό μόνιτορ μεγέθους 10” και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 4. 8 ζητείται:

4.8 Η λήψη της πίεσης να ρυθμίζεται σε χρονικά διαστήματα από περιπου 2,5 λεπτά έως περιπου 2 ώρες. Να έχει τη δυνατότητα να μετρά τη πίεση αυτόματα, ανάμεσα στα διαστήματα όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο

Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Η λήψη της πίεσης να ρυθμίζεται σε χρονικά διαστήματα από περιπου 2,5 λεπτά έως περιπου 2 ώρες. Να έχει τη δυνατότητα να μετρά τη πίεση, ανάμεσα στα διαστήματα όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από το ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό

Αιτιολόγηση:

Κανένα μόνιτορ το οποίο πλήρη της ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας, και διαθέτει CE mark, δεν θα αρχίσει να μετρά αυτόματα ανάμεσα στα προκαθορισμένα διαστήματα όταν αυτό το κρίνει.
#6 Draeger Hellas S.A.Χριστίνα Φωτεινογιαννοπούλου 24-09-2012 13:22
6)

Στην ενότητα 3.Παρακλινιο καρδιολογικό μόνιτορ μεγέθους 12” και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 3.2 ζητείται

3.2 Να διαθέτουν οθόνη έγχρωμη TFT μεγέθους τουλάχιστον 12’’ για την απεικόνιση 8 ταυτόχρονα κυματομορφών και όλων των ψηφιακών τιμών. Να συνδέονται με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης.

Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Να διαθέτουν οθόνη έγχρωμη TFT μεγέθους τουλάχιστον 12’’ για την απεικόνιση 8 ταυτόχρονα κυματομορφών και όλων των ψηφιακών τιμών. Να συνδέονται με τον κεντρικό σταθμό παρακολούθησης, που περιγράφθηκε στην ενότητα 1.Αιτιολόγηση:

Σε αυτήν τη περίπτωση αποφεύγεται η χρήση διαφορετικού κεντρικού σταθμού για την παρακολούθηση των μόνιτορ και αλλού για τις τηλεμετρίες. Άλλωστε και χρηστικά θα είναι πιο εργονομικό αλλά και κλινικά αποδεκτό για το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί τα δεδομένα των ασθενών, σε μία μονό οθόνη, από ένα κεντρικό σταθμό.
7)

Στην ενότητα 3.Παρακλινιο καρδιολογικό μόνιτορ μεγέθους 12” και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 3.3 ζητείται:

3.3 Να έχουν την δυνατότητα για τη λήψη των:
α) ΗΚΓραφήματος με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης και των 12 απαγωγών στην οθόνη. Επίσης να εκτελεί διάγνωση του ΗΚΓραφήματος από αξιόπιστο πρόγραμμα.
β) Αναπνοής με χρόνο άπνοιας ρυθμιζόμενο από 5 εως 40 sec.
γ) Αναίμακτης πίεσης με προγραμματιζόμε νο χρόνο λήψης.
δ) Κορεσμού αιμοσφαιρίνης SpO2 με σύστημα απόρριψης παρασίτων.
ε) Αιματηρής πίεσης
στ) Θερμοκρασίας
ζ) Καρδιακής παροχής

Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

3.3 Να έχουν την δυνατότητα για τη λήψη των:
α) ΗΚΓραφήματος με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης και των 12 απαγωγών στην οθόνη.
Επίσης να εκτελεί διάγνωση του ΗΚΓραφήματος από αξιόπιστο πρόγραμμα.

β) Αναπνοής με χρόνο άπνοιας.

γ) Αναίμακτης πίεσης με προγραμματιζόμε νο χρόνο λήψης.

δ) Κορεσμού αιμοσφαιρίνης SpO2 με σύστημα απόρριψης παρασίτων.

ε) Αιματηρής πίεσης

στ) Θερμοκρασίας

ζ) Καρδιακής παροχή

Αιτιολόγηση:

Η αριθμητική επίδοση του χρόνου άπνοιας, δεν επιτρέπει στην εταιρία μας να συμμετάσχει.

Σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του εφαρμοστέου Π.Δ. 118/2007, όπου ρητώς ορίζονται τα εξής, ισχύει :
«Άρθρο 3 – Τεχνικές Προδιαγραφές
§3. Οι τεχνικές προδιαγραφές …………… Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μην δημιουργούνται ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ εμπόδια στον ανταγωνισμό.

Παρακαλούμε για την απαλοιφή του αριθμητικού προσδιορισμού στον χρόνο άπνοιας.

8)

Στην ενότητα 3.Παρακλινιο καρδιολογικό μόνιτορ μεγέθους 12” και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 3.4 ζητείται:

3.4 Τα Monitors να διαθέτουν απαραίτητα αυτόνομο πρόγραμμα αναγνώρισης και αποθήκευσης αρρυθμιών όλων των τύπων και ισχαιμικών επεισοδίων.(Του λάχιστον 2000 επεισόδια σε ειδική μνήμη). Η αναγνώριση των αρρυθμιών να πραγματοποιείτα ι από δύο απαγωγές. Επίσης να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 24ωρών (τουλάχιστον) ΗΚΓφήματος (full disclosure)

Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Τα Monitors να διαθέτουν απαραίτητα αυτόνομο πρόγραμμα αναγνώρισης και αποθήκευσης αρρυθμιών όλων των τύπων και ισχαιμικών επεισοδίων. Η αναγνώριση των αρρυθμιών να πραγματοποιείτα ι από δύο απαγωγές.

Αιτιολόγηση:

Η αριθμητική επίδοση αποθήκευσης επεισοδίων, δεν επιτρέπει στην εταιρία μας να συμμετάσχει.

Επίσης η αίτηση της προδιαγραφής για δυνατότητα αποθήκευσης 24ωρών ΗΚΓ (full disclosure), έχει είδη ζητηθεί από το κεντρικό σταθμό υπέρπληρώντας την αριθμητική αποδοσή. (72 ώρες Full disclosure). Άλλωστε πόσες εταιρίες πληρούν την συγκεκριμένη απαίτηση της προδιαγραφής??

Σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του εφαρμοστέου Π.Δ. 118/2007, όπου ρητώς ορίζονται τα εξής, ισχύει :
«Άρθρο 3 – Τεχνικές Προδιαγραφές
§3. Οι τεχνικές προδιαγραφές …………… Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μην δημιουργούνται ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ εμπόδια στον ανταγωνισμό.

Παρακαλούμε για την απαλοιφή του αριθμητικού προσδιορισμού σχετικά με την δυνατότητα αποθήκευσης του ΗΚΓ, αλλά και τα επεισόδια αρρυθμίας.
#5 Draeger Hellas S.A.Χριστίνα Φωτεινογιαννοπούλου 24-09-2012 13:15
3)

Στην ενότητα 2. Μονάδα τηλεμετρίας και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.4 ζητείται:

2.4 Πομποί ασθενούς (4 τεμ.) ΗΚΓ/SpO2

• Να είναι μικρού όγκου και βάρους
• Να διαθέτει κομβίο κλήσης νοσηλευτή
• Να λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες για περισσότερο από 3 ημέρες
• Να είναι προστατευμένος από την εισαγωγή υγρών (αδιάβροχος)

Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Πομποί ασθενούς (4 τεμ.) ΗΚΓ/SpO2

• Να είναι μικρού όγκου και βάρους
• Να διαθέτει κομβίο κλήσης νοσηλευτή
• Να λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες για περισσότερο από 3 ημέρες ή με επαναφορτιζόμεν η μπαταρία. Να αναφερθεί το κόστος των μπαταριών για δύο (2) χρόνια ώστε να αξιολογηθεί.
• Να είναι προστατευμένος από την εισαγωγή υγρών IPX 4 τουλάχιστον.

Αιτιολόγηση:
Οι σύγχρονοι πομποί τηλεμετρίας χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμεν ες μπαταρίες, για λογούς οικονομίας, χρηστικότητας, αλλά και περιβαλλοντικού ς. Μια επαναφορτιζόμεν η μπαταρία, η οποία αλλάζει ανά δύο χρόνια έχει χαμηλότερο κόστος για το νοσοκομείο από κάποια μπαταρία που αλλάζει ανά 4 ημέρες. Επίσης η κλινική θα πρέπει να έχει απόθεμα περί τις 91 μπαταρίες για να καλύψει τις ανάγκες του ετήσιος, και ο χρόνος ο οποίος σπαταλείται από το νοσηλευτικό προσωπικό για να αλλάξει τις μπαταρίες, θα μπορούσε να διοχετεύει κάπου αλλού. Εξάλλου ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα των απλών μπαταριών είναι πώς κατά την διάρκεια αλλαγής τους δεν υπάρχει παρακολούθηση των δεδομένων του ασθενούς.
Αναφορικά δε με τους περιβαλλοντικού ς λογούς, το νοσηλευτικό, και Βιοϊατρικο προσωπικό θα πρέπει να μεριμνήσει για την σωστή απόσυρση και ανακύκλωση των αλκαλικών μπαταριών, ξοδεύοντας πολύτιμο χρόνο στο είδη φορτωμένο εργασιακό τους πρόγραμμα.

Αναφορικά δε με την προστασία από την εισαγωγή υγρών, και σύμφωνα με το διεθνή πρότυπο, IEC 60529, για να θεωρηθεί μια συσκευή αδιάβροχη θα πρέπει να πλήρη τουλάχιστον το πρότυπο IPX4. Ορίζοντας άλλωστε τον βαθμό προστασίας που ζητάτε δεν αφήνεται περιθώρια για αμφισβητήσεις ως προς τα πρότυπα που θα πρέπει να πλήρη ο πομπός τηλεμετρίας.4)

Στην ενότητα 2. Μονάδα τηλεμετρίας και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.5 ζητείται:

2.5 Δίκτυο κεραιών
• Να αναπτυχθεί σε δυο οροφους του Νοσοκομειου οι οποιοι θα δηλωθουν από το Νοσοκομειο .
• Η ευθύνη της εγκατάστασης και της απρόσκοπτης παρακολούθησης των ασθενών να βαρύνει τον προμηθευτή.


Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Δίκτυο κεραιών
• Να αναπτυχθεί σε δυο οροφους του Νοσοκομειου οι οποιοι θα δηλωθουν από το νοσοκομειο .
• Η ευθύνη της εγκατάστασης και της απρόσκοπτης παρακολούθησης των ασθενών να βαρύνει τον προμηθευτή.
• Το εμβαδών του κάθε χώρου είναι χχχ τετραγωνικά μετρά, και η απόσταση που πρέπει να καλύψουν οι πομποί είναι χχχ μέτρα.
• Επιθυμητό είναι στο ίδιο δίκτυο να μπορούν να επικοινωνούν τόσο οι τηλεμετρίες, τα μόνιτορ όσο και ο κεντρικός σταθμός, για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους.

Αιτιολόγηση:

Εφόσον το κόστος εγκατάστασης του δικτύου τηλεμετρίας βαρύνει τον προμηθευτεί, θα πρέπει να γνωρίζουμε τουλάχιστον την επιφάνεια την οποία πρέπει να καλύψουμε, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στο συνολικό κόστος.


5)

Στην ενότητα 3.Παρακλινιο καρδιολογικό μόνιτορ μεγέθους 12” και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 3.1 ζητείται:

3.1 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίου τύπου και να εργάζονται με ρεύμα 220V/50Hz μέσω ενσωματωμένου τροφοδοτικού και με επαναφορτιζόμεν η μπαταρία.

Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:


Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίου τύπου και να εργάζονται με ρεύμα 220V/50Hz και με επαναφορτιζόμεν η μπαταρία τουλάχιστον 2 ωρών .


Αιτιολόγηση:

Για να μπορεί να υπάρξει ισόνομη και ισότιμη αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών, πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος της μπαταρίας. Όσο δε για το ενσωματωμένο τροφοδοτικό, δεν έχει καμία κλινική σημασία και προτείνουμε να απαλείφει.

Σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του εφαρμοστέου Π.Δ. 118/2007, όπου ρητώς ορίζονται τα εξής, ισχύει :
«Άρθρο 3 – Τεχνικές Προδιαγραφές
§3. Οι τεχνικές προδιαγραφές …………… Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μην δημιουργούνται ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ εμπόδια στον ανταγωνισμό
#4 Draeger Hellas S.A.Χριστίνα Φωτεινογιαννοπούλου 24-09-2012 13:13
Αξιότιμοί κύριοι,

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών του Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την υλοποίηση του έργου “Enhancement of cooperation between Komotini's and Kardjali's hospitals and medical staff for their best response in case of emergency issues focusing on car accidents / ACRONYM: Medicinet)», που πραγματοποιείτα ι στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρ ία 2007-2013”, σας αποστείλαμε κείμενο με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας την 23 Σεπτεμβρίου 2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@komotini-hospital.gr για τα είδη «Κεντρικός σταθμός με επτά (7) παρακλίνια μόνιτορ & σύστημα τηλεμετρίας με οχτώ (8) τηλεμετρίες» καθώς και για το είδος «Φορητή θερμοκοιτίδα μεταφοράς», με σκοπό την τελική διαμόρφωση των εν λόγω προδιαγραφών.

Η απόπειρα παρεμβάσεων και προτάσεων της εταιρίας μας Draeger Hellas έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη πλήρους και υγιούς ανταγωνισμού της αγοράς προς όφελος του Νοσοκομείου σας.

Η εταιρία μας Draeger Hellas A.E είναι θυγατρική εταιρία της Drager Γερμανίας η οποία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην κατασκευή και διανομή αναισθησιολογικ ών μονάδων, αναπνευστήρων, θερμοκοιτίδων, μόνιτορ παρακολούθησης, συστημάτων διαχείρισης και παροχής ιατρικών αερίων καθώς και εξοπλισμό χειρουργείου (χειρουργικοί προβολείς , pendands κ.λ.π.).

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ 7 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡΣ &
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ 8 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ


1)

Στην ενότητα 2. Μονάδα τηλεμετρίας και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.2 ζητείται:


«2.2 Μονάδα λήψης σημάτων με 8 δέκτες»

Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Μονάδα λήψης σημάτων με 8 δέκτες. Θα εκτιμηθεί θετικά ένα μπορεί να υπάρξει λήψη σημάτων των 8 πομπών τηλεμετρίας στον κεντρικό σταθμό που περιγράφθηκε στην ενότητα 1.

Αιτιολόγηση

Σε αυτήν τη περίπτωση αποφεύγεται η χρήση διαφορετικού κεντρικού σταθμού για την παρακολούθηση των μόνιτορ και αλλού για τις τηλεμετρίες. Άλλωστε και χρηστικά θα είναι πιο εργονομικό αλλά και κλινικά αποδεκτό για το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί τα δεδομένα των ασθενών, σε μία μονό οθόνη, από ένα κεντρικό σταθμό.

2)

Στην ενότητα 2. Μονάδα τηλεμετρίας και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.3 ζητείται:


2.3 Πομποί ασθενούς (4 τεμ.) για ΗΚΓράφημα

• Να είναι μικρού όγκου και βάρους
• Να διαθέτει κομβίο κλήσης του νοσηλευτή
• Να λειτουργεί με 1 αλκαλική μπαταρία για τουλάχιστον 4 ημέρες
• Να είναι προστατευμένος από την εισαγωγή υγρών (αδιάβροχο)


Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Πομποί ασθενούς (4 τεμ.) για ΗΚΓράφημα

• Να είναι μικρού όγκου και βάρους
• Να διαθέτει κομβία κλήσης του νοσηλευτή
• Να λειτουργεί με 1 αλκαλική μπαταρία για τουλάχιστον 4 ημέρες ή με επαναφορτιζόμεν η μπαταρία. Να αναφερθεί το κόστος των μπαταριών για δύο (2) χρόνια ώστε να αξιολογηθεί.
• Να είναι προστατευμένος από την εισαγωγή υγρών IPX4 τουλάχιστον.


Αιτιολόγηση:
Οι σύγχρονοι πομποί τηλεμετρίας χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμεν ες μπαταρίες, για λογούς οικονομίας, χρηστικότητας, αλλά και περιβαλλοντικού ς. Μια επαναφορτιζόμεν η μπαταρία, η οποία αλλάζει ανά δύο χρόνια έχει χαμηλότερο κόστος για το νοσοκομείο από κάποια μπαταρία που αλλάζει ανά 4 ημέρες. Επίσης η κλινική θα πρέπει να έχει απόθεμα περί τις 91 μπαταρίες για να καλύψει τις ανάγκες της ετήσιος, και ο χρόνος ο οποίος σπαταλείται από το νοσηλευτικό προσωπικό για να αλλάξει τις μπαταρίες, θα μπορούσε να διοχετεύει κάπου αλλού. Εξάλλου ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα των απλών μπαταριών είναι πώς κατά την διάρκεια αλλαγής τους δεν υπάρχει παρακολούθηση των δεδομένων του ασθενούς.
Αναφορικά με τους περιβαλλοντικού ς λογούς, το νοσηλευτικό, και Βιοϊατρικο προσωπικό θα πρέπει να μεριμνήσει για την σωστή απόσυρση και ανακύκλωση των αλκαλικών μπαταριών, ξοδεύοντας πολύτιμο χρόνο στο είδη φορτωμένο εργασιακό τους πρόγραμμα.

Αναφορικά με την προστασία από την εισαγωγή υγρών, και σύμφωνα με το διεθνή πρότυπο, IEC 60529, για να θεωρηθεί μια συσκευή αδιάβροχη θα πρέπει να πλήρη τουλάχιστον το πρότυπο IPX4. Ορίζοντας άλλωστε τον βαθμό προστασίας που ζητάτε δεν αφήνεται περιθώρια για αμφισβητήσεις ως προς τα πρότυπα που θα πρέπει να πλήρη ο πομπός τηλεμετρίας.
#3 Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕΣΠΑΝΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 22-09-2012 15:33
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

Στην προδιαγραφή 1.4 ζητείται:
>

Ο αριθμός αποθήκευσης των 600 επεισοδίων ανά ασθενή είναι αρκετά υψηλός και δεν επιτρέπει σε εταιρείες όπως και στην δική μας να λάβουμε μέρος.
Οι κεντρικοί σταθμοί πέραν των αριθμών επεισοδίων των οποίο μπορούν να αποθηκεύσουν διαθέτουν και μνήμη η οποία έχει την δυνατότητα να αποθήκευση όλες τις παρακολουθούμεν ες παραμέτρους του ασθενούς (συμπεριλαμβανο μένων και των αρρυθμιών).
Προκειμένου να αναπτυχθεί ένας υγιές ανταγωνισμός και να μπορούν και άλλες εταιρείες να λάβουν μέρος προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση της προδιαγραφής:

>

2. ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ.

Στην προδιαγραφή 2.3 ζητείται:


Η απαίτηση στην εν λόγω προδιαγραφή πιστεύουμε ότι έχει γραφεί εκ λάθους.
Οι περισσότεροι εάν όχι όλοι οι κατασκευαστές, όπως και ο κατασκευαστικός οίκος τον οποίο αντιπροσωπεύουμ ε, χρησιμοποιούν αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑΑ τουλάχιστον 2.

Προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση της προδιαγραφής.


3. ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 12’’

Στην προδιαγραφή 3.3 ζητείτε:
>

Η απαίτηση περιορίζει τον ανταγωνισμό και δεν επιτρέπει την δυνατότητα να προσφέρουν και άλλες εταιρείες όπως και η δική μας.

Προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση της προδιαγραφής:
>


Οι ανωτέρω τροποποιήσεις της οποίες προτείνουμε δεν επηρεάζουν τις κλινικές απαιτήσεις των προδιαγραφών αλλά και ούτε τις ίδιες τις προδιαγραφές.
#2 ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - Ιατρικά Μηχανήματα Α.Ε.Άγγελος Πετρογιάννης 17-09-2012 16:06
Αξιότιμοι κύριοι,

Λάβαμε γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της εν λόγω διαβούλευσης και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προδιαγραφές περιορίζουν την ευρύτερη συμμετοχή των εταιρειών καθώς επίσης και της δική μας. Ο τρόπος διατύπωσης ορισμένων προδιαγραφών προσδιορίζει προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης. Επιπλέον θεωρούμε ότι οι προδιαγραφές χρήζουν αναβάθμισης καθώς πέραν ότι δεν περιγράφουν όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την κάλυψη των αναγκών μιας σύγχρονης Μ.Ε.Θ. - Καρδιολογικής Μονάδας, εμπεριέχουν χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ξεπεραστεί τεχνολογικά και εάν παραμείνουν θα καθορίσουν και το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η Εταιρεία μας αντιπρoσωπεύει έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μόνιτορ και κεντρικών σταθμών στον κόσμο, με μία από τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικές προτάσεις της αγοράς με πολλά πλεονεκτήματα, τον οίκου PHILIPS MEDICAL SYSTEMS, με εγκατεστημένα μηχανήματα σε πολλά Νοσοκομεία και Κλινικές σε όλη την Ελληνική περιφέρεια, ενδεικτικά αναφέρουμε Γ.Ν. Ξάνθης, Π.Γ.Ν Ιωαννίνων, ΠΓΝ. Λάρισας, Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο» , Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Παν άνειο», Γ.Ν. ΚΑΤ, Γενικό Νοσοκομείο Βούλας «Ασκληπιείο», Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νέο Ογκολογικό Κηφισιάς, Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά «Αγ.Παντελεήμων », ΝΙΜΤΣ, Ιδ. Δ.Θ.Κ.Α.«ΥΓΕΙΑ» , ιδ. Γ.Κ.Μ/Γ.Κ «ΜΗΤΕΡΑ» και πολλά άλλα.

Στα πλαίσια επίτευξης του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για το Νοσοκομείο σας, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τόσο τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που αποτρέπουν την συμμετοχή της Εταιρείας μας σε μελλοντικό διαγωνισμό όσο και τις παρατηρήσεις μας για τα αναγκαία χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιγράφονται από αυτές.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο των παρατηρήσεων από το παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.komotini-hospital.gr/attachments/Medicinet/Eurotechniques-Diabouleysi_Komotinis.pdf
#1 INTERMEDICA EMM. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 12-09-2012 08:39
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - Α.Π. 6940-6967
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ 7 MONITORS ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ 8 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄- 2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ
Τεχνικές Προδιαγραφές Νο 2.3. & 2.4.
Οι απαιτήσεις για συγκεκριμένο αριθμό, είδος και ισχύ μπαταριών περιορίζει σημαντικότατα τον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα να έρχεται σε απ΄ ευθείας αντίθεση με το Π.Δ. 118/07 που απαιτεί όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη ευρήτητα συμμετοχής. Για τον λόγο αυτό ΖΗΤΕΙΤΑΙ η απαλοιφή των συγκεκριμένων απαιτήσεων και η αντικατάσταση τους με την φράση « Να αναφερθεί ο αριθμός και η ισχύς των απαιτούμενων μπαταριών για να αξιολογηθεί ».

Τεχνική Προδιαγραφή Νο 2.5.
Προκειμένου να επιτευχθεί ίσο στην αξιολόγηση των συστημάτων, από Οικονομικής άποψης να αναφερθούν στην Τεχνική Προδιαγραφή το μέγεθος των επιφανειών, τα επίπεδα των ορόφων που επιθυμείτε να κάλυψετε διότι ο αριθμός των απαιτουμένων κεραίων είναι άμεσα συνδεδεμένος με την προς καλυψη επιφάνεια και άρα επειρεάζει σημαντικά το κόστος.

3. ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ MONITOR ΜΕΓΕΘΟΥΣ 12΄΄
Τεχνική Προδιαγραφή Νο 3.2.
Η Τεχνική προδιαγραφή απαιτεί το monitor να διαθέτει έγχρωμη οθόνη 8 ταυτόχρονα κυματομορφών. Δεδομένου ότι α). οι απαιτούμενες προς απεικόνιση κυματομορφές είναι μόνο πέντε. β). Με οθόνη μεγέθους 12΄΄ με ταυτόχρονη απεικόνιση 8 κυματομορφών, ο παρατηρητής δυσκολεύεται να διαχωρίσει τις κυματομορφές ακόμη και από μεσαία απόσταση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ η μείωση του αριθμού κυματομορφών ή η αύξηση του μεγέθους της οθόνης ώστε να υπάρχει άνετη παρακολούθηση.

Τεχνική Προδιαγραφή Νο 3.4.
Η απαίτηση για την αποθήκευση 24 ωρών πλήρους ΗΚΓφήματος (Full disclosure) στο monitor πρέπει να απαλοιφεί για τους παρακάτω λόγους : α). Ζητείται full disclosure έως 72 ώρες και στον Κεντρικό Σταθμό οπότε κάλλιστα ο ιατρός μπορεί να μελετήσει το ΗΚΓφήμα 24 ωρών στον Κεντρικό Σταθμό αντί του monitor. β). Προκειμένου να μελετηθεί το ΗΓΚφημα στο Monitor θα αφαιρεθούν απεικονιζόμενες κυματομορφές από την παρακολούθηση του ασθενούς γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην παρακολούθηση του ασθενούς, δεδομένου ότι για την μελέτη απαιτείται ικανός χρόνος. γ). Περιορίζεται σφόδρα ο ανταγωνισμός διότι μόνο δύο από τα γνωστά monitors διαθέτουν αυτή την δυνατότητα.

4. ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ MONITOR ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10΄΄
Τεχνική Προδιαγραφή Νο 4.6.
Ζητείται η απαλοιφή της απαίτησης για δυνατότητα Full disclosure στο monitor για τους ίδιους προαναφερόμενου ς λόγους.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α/α 3 : Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά prospectus στα Ελληνικά. Ζητείται η αντικατάσταση του όρου « στα ελληνικά » με τον «... πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα » για τους παρακάτω λόγους : α). Από όσον γνωρίζουμε καμία εταιρεία δεν διαθέτει αναλυτικά prospectus τεχνικών δεδομένων, στα οποία πρέπει να γίνονται οι παραπομπές τεκμηρίωσης.
β). Δεν υπάρχει οδηγία της Ε.Ε. που να απαιτεί τα Prospectus να είναι στην γλώσσα όπου διακινούνται (Αφορά μόνο το Εγχειρίδιο χειρισμού). γ). Κατά την πάγια διαδικασία των διαγωνισμών όλες οι διακηρήξεις αναφέρουν : Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020