25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 03/02/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ»

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών.

2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».

3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6700/17-9-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.

4. Την υπ. αρ. 522/26-10-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ»

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ», CPV 33141320-9, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας Διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης: 05-02-2016
Λήξη διαβούλευσης:     13-02-2016
 
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» μπορείτε να το κατεβάσετε παρακάτω. Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη Νέου Σχολίου».Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προμήθεια Ιατρικές Βελόνες  

Σχόλια

#3 ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣARETEION MEDICALS AE 12-02-2016 13:52
α/α 10
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί το μήκος της βελόνης: επιλογές 90mm, 75mm, 50mm, 120mm. 150mm.

α/α 11
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί το μήκος της βελόνης: 75mm έως 90mm.

α/α 12
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί το μήκος της βελόνης: επιλογές χωρίς οδηγό εισαγωγέα 90mm, 75mm, 50mm και με οδηγό εισαγωγέα μήκους 90mm και 75mm.

α/α 13
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί: …σωλήνα 30cm (±3cm) υψηλής ποιότητας …

α/α 14
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί: …σωλήνα 30cm (±3cm) υψηλής ποιότητας …

α/α 15
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί: …σωλήνα 30cm (±3cm) υψηλής ποιότητας …

α/α 21
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί: α) με λοξοτόμηση βελόνας 15ο έως 17ο …
β) μεγέθους βελόνας 21 έως 22G
γ) να φέρουν προέκταση 50cm και καλώδιο σύνδεσης με Νευροδιεγέρτη
δ) συμβατές με όλους τους Νευροδιεγέρτες.

α/α 22
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί: α) με λοξοτόμηση βελόνας 15ο έως 17ο …
β) μεγέθους βελόνας 20 έως 22G
γ) να φέρουν προέκταση 50cm και καλώδιο σύνδεσης με Νευροδιεγέρτη
δ) συμβατές με όλους τους Νευροδιεγέρτες.

α/α 23 Α
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί: α) με λοξοτόμηση βελόνας 15ο έως 17ο …
β) μήκους 40 ή 55mm.
α/α 23 B
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί: α) με λοξοτόμηση βελόνας 15ο έως 17ο …
β) μήκους 90 ή 110mm.

α/α 24/25 Α
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί: α) με χρήση υπερήχου και νευροδιεγέρτη (εάν χρειαστεί)
β) βελόνη με λοξοτόμηση 20ο ή 30ο ….

α/α 24/25 Β
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί: α) βελόνη με λοξοτόμηση 20ο ή 30ο ….
β) μέγεθος βελόνης 21ή 22G
γ) να φέρουν προέκταση 50mm και καλώδιο σύνδεσης με Νευροδιεγέρτη

α/α 21, 22, 23, 24 και 25
Για τα είδη διακήρυξης μα α/α 21, 22, 23, 24 και 25, προϋπόθεση σύμβασης θα είναι η παραχώρηση συσκευής νευροδιεγέρτη για χρονικό διάστημα όσο η ισχύς της σύμβασης.

Με τις παρατηρήσεις μας πιστεύουμε ότι δεν περιορίζουμε τον ανταγωνισμό και ότι διευκολύνουμε την αξιολόγηση των προσφορών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Με τιμή,
ARETEION MEDICALS AE

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες διευκρινήσεις:
ΓΙΩΡΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΑΛΙΔΗ 122, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΚ 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310-488641, κιν.: 6944906506
#2 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣTELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ 12-02-2016 13:12
Κύριοι,
Σχετικά με τη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα.
Στο Α/Α 22 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ο περιορισμός του μήκους στα 120mm περιορίζει τον ανταγωνισμό και προκρίνει μία εταιρεία για αυτό προτείνουμε να γίνει αλλαγή του μήκους σε 120 εως 150 mm έτσι ώστε να συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες.
Στο Α/Α 23 ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ στο α) το μήκος 55 mm περιορίζει τον ανταγωνισμό και προκρίνει μία εταιρεία για αυτό προτείνουμε να γίνει αλλαγή του μήκους σε 40 εως 55 mm έτσι ώστε να συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες.
Στο Α/Α 23 ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ στο β) το μήκος 110 mm περιορίζει τον ανταγωνισμό και προκρίνει μία εταιρεία για αυτό προτείνουμε να γίνει αλλαγή του μήκους σε 80 εως 110 mm έτσι ώστε να συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες.
Στο είδος ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ στο β) ο περιορισμός του μήκους στα 120mm περιορίζει τον ανταγωνισμό και προκρίνει μία εταιρεία για αυτό προτείνουμε να γίνει αλλαγή του μήκους σε 120 εως 150 mm έτσι ώστε να συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες.
Στο είδος ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ στο α) προτείνουμε να προστεθεί ο οδηγός να είναι μεταλλικός και ο οδηγός της βελόνας να έχει μήκος 20 - 30 mm και διάμετρο 21Ga.
Στο είδος ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ στο β) προτείνουμε να προστεθεί ο οδηγός να είναι μεταλλικός και ο οδηγός της βελόνας να έχει μήκος 20 - 30 mm και διάμετρο 21Ga.
Στο είδος 28 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣΗ PENCIL POINT ΓΙΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ προτείνουμε ο οδηγός να είναι μεταλλικός και να έχει μήκος 103 – 105 mm και διάμετρο 21G.
#1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ 11-02-2016 12:01
Με βάση τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών που αναρτήσατε την Τετάρτη 03/02/2016 με αριθμό πρωτ.: 1626 και στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

A. Στην σελίδα 1 του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών με α/α 1 ζητείται το είδος: «Βελόνες αιμοληψίας για το σύστημα κενού αέρος» με αναλυτική προδιαγραφή «Βελόνες αιμοληψίας-διατ ρήσεως σωληναρίων κενού αέρος αποστειρωμένες μιας χρήσεως με ενσωματωμένο μη αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα μέγεθος 21G και 22Gασφαλείας σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία για πολλαπλές ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο άτομο».

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή είναι ορθή σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6 για Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 01.06.2010),και προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την νομοθεσία, προτείνουμε να συμπληρωθεί στο κείμενο της προδιαγραφής η κάτωθι παράγραφος με βάση τις προδιαγραφές από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)*
«Η ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με το ένα χέρι, ταυτοχρόνως με την έξοδο από την φλέβα, με εύκολο τρόπο, εμφανή και μη αναστρέψιμα».

*Η περιγραφή όπως έχει δοθεί από την ΕΠΥ είναι:
Βελόνες αιμοληψίας-διατ ρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο μη αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα για λόγους ασφαλείας, 21G, 22G σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
Η ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με το ένα χέρι, ταυτοχρόνως με την έξοδο από την φλέβα, με εύκολο τρόπο, εμφανή και μη αναστρέψιμα.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020