25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
FAX: 25313 51535
Email: promithies@komotini-hospital.gr
  

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 23/06/2016
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:8731

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διεθνή διαγωνισμό για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματισμού, Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού Χειρουργείων.

Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 13/07/2016 να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματισμού, Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού Χειρουργείων, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Τα προϊόντα της ανωτέρω προμήθειας φέρουν ενδεικτικώς τους κωδικούς CPV: 

Περιγραφή Εξοπλισμού Description CPV
1. Προβολέας χειρουργείου με δορυφόρο (οροφής) Operating Room Surgical Light, Ceiling Type 31524110-9
2. Χειρουργική Τράπεζα Γενικών Χειρουργείων Operating Theater Table for General Surgery 33192230-3
3. Χειρουργική Τράπεζα Ουρολογικών Χειρουργείων Operating Theater Table for Urological Surgery 33192230-3
4. Κλιματισμός/Εξαερισμός "Laminar Flow" κατάλληλος για χειρουργεία "Laminar Flow" Air Conditioning/Ventilation suitable for operating theatres
42512000-8
42512300-1
5. Κεντρική Θύρα Εισόδου χειρουργείου (Αυτόματη) Operating Theatre's Automatic Main Entrance Door
44221230-6
44221200-7
6. Θύρες Εισόδου Χειρουργικών Αιθουσών (Δίφυλλες-μη αυτόματες) Operating Rooms' Entrance Doors (Double Door Panel, non-automatic) 44221200-7
7. Εσωτερικές Θύρες Χειρουργείου (Μονόφυλλες-μη αυτόματες) Operating Theatre's Internal Doors (Single Door Panel, non automatic) 44221200-7
8. Control panels χειρουργείων Theatre/Surgeon Control Panels (TCP/SCP)
33162100-4,
31211110-2
9. Κονσόλες Ανάνηψης Resuscitation Consoles
33171200-1,
33172200-8
10. Νιπτήρες χειρουργείου (scrub up) - 2 θέσεων Surgical scrub-up sink (2 seat) 33192340-7
11. Νιπτήρες χειρουργείου (scrub up) - 3 θέσεων Surgical scrub-up sink (3 seat) 33192340-7
12. Περιφερειακός τροχήλατος εξοπλισμός χειρουργείων που να αποτελείται από: 2 σκαμπώ (χειρούργου+αναισθησιολόγου), 1 mayo τροχήλατο, 1 ερμάριο ιματισμού, 2 στατώ δαπέδου, 1 τροχήλατο πολλαπλών χρήσεων Peripheral Surgical Equipment comprised of: 2 stools (surgeon & anaesthesiologist), 1 mayo/instrument trolley, 1 apparel's cabinet, 2 floor stand, 1 general use service trolley
33192340-7
33169300-5
13. Συστήματα αποθήκευσης που να αποτελούνται από:
- Pass through χειρουργικών αιθουσών.
- Εντοιχισμένες ντουλάπες στις χειρουργικές αίθουσες
- Συνθέσεις ραφιέρας αποθηκών, ανοξείδωτες, 5 επιπέδων
Storage Systems suitable for Operating Theatres comprised of:
- Pass Through Operating Room Wall Cabinets.
- Operating Room Built-In Closets
- Stainless Steel 5-Level Rack for Storage Rooms. 
33192340-7

 

Επισυνάπτεται η κάτοψη των χειρουργείων του Γ.Ν. Κομοτηνής: Κάτοψη Χειρουργείων Γ.Ν. Κομοτηνής

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909)

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69133, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ: 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα.

 

A N N O U N C E M E N T

GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement and installation of Air Conditioning System, Biomedical and other Equipment for Operating Theatres.

In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the above-listed services in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared.

The products of the aforementioned procurement are indicatively related to the following CPV codes: 

Περιγραφή Εξοπλισμού Description CPV
1. Προβολέας χειρουργείου με δορυφόρο (οροφής) Operating Room Surgical Light, Ceiling Type 31524110-9
2. Χειρουργική Τράπεζα Γενικών Χειρουργείων Operating Theater Table for General Surgery 33192230-3
3. Χειρουργική Τράπεζα Ουρολογικών Χειρουργείων Operating Theater Table for Urological Surgery 33192230-3
4. Κλιματισμός/Εξαερισμός "Laminar Flow" κατάλληλος για χειρουργεία "Laminar Flow" Air Conditioning/Ventilation suitable for operating theatres
42512000-8
42512300-1
5. Κεντρική Θύρα Εισόδου χειρουργείου (Αυτόματη) Operating Theatre's Automatic Main Entrance Door
44221230-6
44221200-7
6. Θύρες Εισόδου Χειρουργικών Αιθουσών (Δίφυλλες-μη αυτόματες) Operating Rooms' Entrance Doors (Double Door Panel, non-automatic) 44221200-7
7. Εσωτερικές Θύρες Χειρουργείου (Μονόφυλλες-μη αυτόματες) Operating Theatre's Internal Doors (Single Door Panel, non automatic) 44221200-7
8. Control panels χειρουργείων Theatre/Surgeon Control Panels (TCP/SCP)
33162100-4,
31211110-2
9. Κονσόλες Ανάνηψης Resuscitation Consoles
33171200-1,
33172200-8
10. Νιπτήρες χειρουργείου (scrub up) - 2 θέσεων Surgical scrub-up sink (2 seat) 33192340-7
11. Νιπτήρες χειρουργείου (scrub up) - 3 θέσεων Surgical scrub-up sink (3 seat) 33192340-7
12. Περιφερειακός τροχήλατος εξοπλισμός χειρουργείων που να αποτελείται από: 2 σκαμπώ (χειρούργου+αναισθησιολόγου), 1 mayo τροχήλατο, 1 ερμάριο ιματισμού, 2 στατώ δαπέδου, 1 τροχήλατο πολλαπλών χρήσεων Peripheral Surgical Equipment comprised of: 2 stools (surgeon & anaesthesiologist), 1 mayo/instrument trolley, 1 apparel's cabinet, 2 floor stand, 1 general use service trolley
33192340-7
33169300-5
13. Συστήματα αποθήκευσης που να αποτελούνται από:
- Pass through χειρουργικών αιθουσών.
- Εντοιχισμένες ντουλάπες στις χειρουργικές αίθουσες
- Συνθέσεις ραφιέρας αποθηκών, ανοξείδωτες, 5 επιπέδων
Storage Systems suitable for Operating Theatres comprised of:
- Pass Through Operating Room Wall Cabinets.
- Operating Room Built-In Closets
- Stainless Steel 5-Level Rack for Storage Rooms. 
33192340-7

 

Below, the floorplan of General Hospital of Komotini's Operating Theatres is attached: Κάτοψη Χειρουργείων Γ.Ν. Κομοτηνής

Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )


Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
Responsible Employee : Mantaki Dimitra

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

κ.α.α.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020