25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Ληπτών Υγείας
25313.51313
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529
 
 

ethnosimo

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
--------------------------------------------------------------------------


ΑΔΑ: ΒΕΝΕ4690ΒΑ-7Α8
Κομοτηνή: 02-05-2013
Αριθ. Πρωτ: 3729
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

για 12/μηνη συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και ΤΕ Νοσηλευτή/τριαμε καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών
αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα (Κέντρο Φύλαξης)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παράγραφος 1 του Νόμου 4058/2012 «Παροχή Υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/22-3-2012/τ.Α)

2. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. Υ4α/οικ.43954/26-4-2012 (ΑΔΑ Β496Θ-ΝΩΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

4. Tην από 26.04.2013 κοινής εισήγηση της Δ/νσης Ιατρικής Υπ/σίας και της Δ/νσης Νοσ/κής Υπ/σίας.

5. Την αριθ. 265/2.5.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

6. Την αριθ..πρωτ. 6334/26.04.2013 Απόφαση έγκρισης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

 

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής  για τη θέση:

 

Κωδικός

Θέση

Ειδικότητα

1

1

Ιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

2 1 ΤΕ Νοσηλευτή/τρια

Κριτήρια Επιλογής
κωδ.1.

θέση ιατρού

1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ


1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά θέση )

Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας

2. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τη θέση  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του νομού  Ροδόπης

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 Ως εμπειρία της παραπάνω θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από
α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, 
β) Τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
γ) Τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

 
Κριτήρια Επιλογής

κωδ.2.

Θέση Νοσηλευτή με εμπειρία

Πρόσφατη αποδεδειγμένη ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10 μόρια έως 12 μήνες, 20 μόρια για πάνω από 12 μήνες

10 - 20

Πρόσφατη αποδεδειγμένη ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ στον χώρο της υγείας -5 μόρια έως 12 μήνες, 10 μόρια για πάνω από 12 μήνες – 3 έτη, 2 μόρια για κάθε επιπλέον χρόνο εργασίας από 3 έως και 8 έτη (15 μόρια + 2*κάθε έτος >3 έως και 8)

5 - 20

ΠΤΥΧΙΟ ΤΕ  - 1 μόριο για κάθε μονάδα της βαθμολογίας του τίτλου σπουδών

1-10

Άδεια άσκησης επαγγέλματος - 5 μόρια

5

Βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ - 5 μόρια

5

Προσωπική Συνέντευξη υποψηφίου

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από

α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, 

β) Την Διευθύντρια Νοσ/κής Υπηρεσίας

γ) Τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

Κριτήρια συνέντευξης:

-          Επικοινωνιακές ικανότητες (1- 7 μόρια)

-          Γνώσεις (1- 8 μόρια)

-          Προθυμία – ευελιξία – τρόποι (1-5 μόρια)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-20

            Εκπαίδευση Υποψηφίου

-          Ικανότητα Συνεργασίας (1- 5 μόρια)

-          Ομαδικό Πνεύμα (1- 5 μόρια)

-          Συντονιστικές ικανότητες (1- 5 μόρια)

-          Διαχείριση κρίσεων (1-5 μόρια)

 

 

 

 

 

4-20

ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                  100ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (για τη θέση νοσηλευτή)

Για τη θέση  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του νομού  Ροδόπης

 

ΓΕΝΙΚΑ

οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

1. Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα.

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.

6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν  αίτηση  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση Σισμάνογλου 45, 691 00 Κομοτηνή, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

α. Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα.

δ. Έγγραφα απόδειξης εμπειρίας

ε. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.

στ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

ζ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας

η. Σύντομο βιογραφικό σημείωμαΗ προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από Τρίτη 07.05.2013 μέχρι και Πέμπτη 16.05.2013

Ημερομηνία συνέντευξης για τη θέση ιατρού Δευτέρα 20.05.2013. (ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα διαλέξεων)

Ημερομηνία συνέντευξης για τη θέση νοσηλευτή Τρίτη 21.05.2013. (ώρα 09.00 μ. στην αίθουσα διαλέξεων)

Για τη σειρά κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια επιλογής με συντελεστές:

70% τα απαιτούμενα κύρια και επικουρικά προσόντα

10% εντοπιότητα

20% προσωπική συνέντευξη

 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, το Νοσοκομείο καταρτίζει και αναρτά πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του Νοσοκομείου Κομοτηνής.
Η ένσταση εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί για την προσωπική συνέντευξη η οποία αποφαίνεται και ενημερώνει τον υποψήφιο εντός χρονικού διαστήματος τριών ημερών.


 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ
 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020