25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Ληπτών Υγείας
25313.51313
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529

                                                             

                                                                                  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          Κομοτηνή: 31/07/2023

         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                                             Αριθμ. πρωτ. 17988

4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                

             "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"                                                  

                                                                                                                             

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληρ.:Λ. Μορφακίδου                                                            

Δ/νση: Σισμάνογλου 45                                                                

Τηλ: 25313-51200
Email: prosopiko@komotini-hospital.gr                                                       

                                                                  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συνεργασία με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/05-05-2014/τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015/τ.Α).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017.
 4. Την με αρ. 175/11ης/23-3-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή αιτήματος στον Υπουργείο Υγείας για έκδοση Υπουργικής Απόφασης για συνεργασία του Νοσοκομείου με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό, ειδικότητας Καρδιολογίας με καθεστώς έκδοσης ΑΠΥ»
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4β/27896/28-07-2023 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με θέμα: «Έγκριση συνεργασίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» με έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας και με τεχνικό προσωπικό, δύο (2) ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων) και έναν (1) ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικών – Θερμοϋδραλικών), με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών».
 6. Την με 435/29ης/31.07.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για πρόσληψη με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ενός ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας».
 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κομοτηνής.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, για παρεχόμενες υπηρεσίες με το Γ.Ν. Κομοτηνής, για ένα έτος με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.

Ο συνεργάτης ιατρός θα συμμετέχει στον προγραμματισμό εφημέρευσης του τμήματος, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, θα εξυπηρετεί έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες των ΤΕΠ, όπου απαιτείται προεγχειρητικός έλεγχος.

Η συνολική αμοιβή του ιατρού ανέρχεται στις 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για τα έτη 2023 και 2024.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
 2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση  των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
  Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
 4. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.
 5. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
 6. Να προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση Σισμάνογλου 45, 691 33 Κομοτηνή, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση ενδιαφέροντος, για συνεργασία με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής».


Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
 4. αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
 5. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 7. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
 8. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (4) ημέρες λόγω του κατεπείγοντος και ξεκινάει από 31/07/2023 έως και 3/08/2023. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς.

                                                                                                          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                                     Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

                                                                                                                                                                                                                                          ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020