25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
Τηλέφωνο: 25313 51351-551

Email: promithies@komotini-hospital.gr

 Κομοτηνή, 11/05/2017
Αριθμ. Πρωτ.:6949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».


Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 10/05/2017 η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 


Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κλινικών, χειρουργείων, εργαστηριακού τομέα
1. Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών
2. Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών
3. Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο για νεογνά
4. Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με λυχνία οροφής
5. Υπέρηχος Γυναικολογικός
6. Καταψύκτης δειγμάτων αίματος (-80ο C)
7. Οφθαλμολογικές μονάδες πλήρεις
8. Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT-multicolor) και ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας
9. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας
10. Επιδαπέδια Φυγόκεντρος ασκών αίματος
11. Κλίβανος ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια
12. Κλίνες ορθοπαιδικές με βαλκανικό πλαίσιο
13. Μικροσκόπιο ΩΡΛ
14. Σπιρόμετρο για μέτρηση στατικών όγκων και διάχυσης
15. Οδοντιατρική Έδρα με παρελκόμενα
16. Διαθερμία βραχέων κυμάτων για Φυσικοθεραπευτήριο
17. Υπερηχοτομογράφος Ακτινολογικού Τμήματος γενικής χρήσης
18. Σύστημα κυστεοσκόπησης
19. Ενδοσκοπική Μονάδα ΩΡΛ υψηλής ανάλυσης
20. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο
21. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ
22. Κρεβάτι με μηχανισμό για ΜΕΘ
23. Αναπνευστήρας για ΜΕΘ
24. ΗΚΓ 6-κάναλος
25. Φυγόκεντρος αίματος
26. Αναισθησιολογικό μηχάνημα
27. Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
28. Holter ρυθμού
29. Ηλεκτρικά κινούμενες ιατρικές κλίνες με στρώμα κατακλύσεων
30. Holter πίεσης
31. Τροχήλατα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ
32. Φορητός υπέρηχος
33. Laser φυσικοθεραπείας
34. Ραδιοσυχνότητες ΩΡΛ
35. Βιντεονυσταγμογράφος ΩΡΛ
36. Συσκευή Κρυοθεραπείας
37. Πλυντήρια υποδημάτων χειρουργείου
38. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός Παθολογοανατομικού εργαστηρίου
39. Σύστημα γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης


Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθενται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Παρατήρηση: Για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό: 15. "Οδοντιατρική Έδρα με παρελκόμενα", 25. "Φυγόκεντρος αίματος" και 35. "Βιντεονυσταγμογράφος ΩΡΛ" δεν υπάρχουν παρατηρήσεις.

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 
 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

PDF-Icon 1. Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών - Σχόλια

PDF-Icon 2. Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών - Σχόλια

PDF-Icon 3. Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο για νεογνά - Σχόλια

PDF-Icon 4. Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με λυχνία οροφής - Σχόλια

PDF-Icon 5. Υπέρηχος Γυναικολογικός - Σχόλια

PDF-Icon 6. Καταψύκτης δειγμάτων αίματος (-80ο C) - Σχόλια

PDF-Icon 7. Οφθαλμολογικές μονάδες πλήρεις - Σχόλια

PDF-Icon 8. Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT-multicolor) και ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας - Σχόλια

PDF-Icon 9. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας - Σχόλια

PDF-Icon 10. Επιδαπέδια Φυγόκεντρος ασκών αίματος - Σχόλια

PDF-Icon 11. Κλίβανος ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια - Σχόλια

PDF-Icon 12. Κλίνες ορθοπαιδικές με βαλκανικό πλαίσιο - Σχόλια

PDF-Icon 13. Μικροσκόπιο ΩΡΛ - Σχόλια

PDF-Icon 14. Σπιρόμετρο για μέτρηση στατικών όγκων και διάχυσης - Σχόλια

PDF-Icon 16. Διαθερμία βραχέων κυμάτων για Φυσικοθεραπευτήριο - Σχόλια

PDF-Icon 17. Υπερηχοτομογράφος Ακτινολογικού Τμήματος γενικής χρήσης - Σχόλια

PDF-Icon 18. Σύστημα κυστεοσκόπησης - Σχόλια

PDF-Icon 19. Ενδοσκοπική Μονάδα ΩΡΛ υψηλής ανάλυσης - Σχόλια

PDF-Icon 20. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο - Σχόλια

PDF-Icon 21. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ - Σχόλια

PDF-Icon 22. Κρεβάτι με μηχανισμό για ΜΕΘ - Σχόλια

PDF-Icon 23. Αναπνευστήρας για ΜΕΘ - Σχόλια

PDF-Icon 24. ΗΚΓ 6-κάναλος - Σχόλια

PDF-Icon 26. Αναισθησιολογικό μηχάνημα - Σχόλια

PDF-Icon 27. Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα - Σχόλια

PDF-Icon 28. Holter ρυθμού - Σχόλια

PDF-Icon 29. Ηλεκτρικά κινούμενες ιατρικές κλίνες με στρώμα κατακλύσεων - Σχόλια

PDF-Icon 30. Holter πίεσης - Σχόλια

PDF-Icon 31. Τροχήλατα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ - Σχόλια

PDF-Icon 32. Φορητός υπέρηχος - Σχόλια

PDF-Icon 33. Laser φυσικοθεραπείας - Σχόλια

PDF-Icon 34. Ραδιοσυχνότητες ΩΡΛ - Σχόλια

PDF-Icon 36. Συσκευή Κρυοθεραπείας - Σχόλια

PDF-Icon 37. Πλυντήρια υποδημάτων χειρουργείου - Σχόλια

PDF-Icon 38. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός Παθολογοανατομικού εργαστηρίου - Σχόλια

PDF-Icon 39. Σύστημα γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης - Σχόλια

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020