25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ


ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :

Τις διατάξεις:

1. Του ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143A΄)
2. του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄)
3. των παρ. 6 και 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/21-08-1997 (ΦΕΚ 165 Α΄)
4. της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄)
5. του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) και το άρθρο 66 παρ. 32 εδαφ. β΄ του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α’) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 29 παρ. 3 του ν.4025/2011 ( ΦΕΚ 228 Α΄).
6. του άρθρου 2 παρ.2 του ν. 3868/2010 ( ΦΕΚ 129 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 34 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄)
7. Του άρθρου 25 παρ. 5 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 παρ.3 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄), και του άρθρου 41 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄)
8. Του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4208/2013 (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) αντίστοιχα και του άρθρου 22 παρ. 4 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 1 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄).
9. των άρθρων 7 και 8 του ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172 Α΄) , όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 6 του ν. 5063/2023 (ΦΕΚ 184 Α΄)
10. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
11. Του ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
12. Την αρίθμ. πρωτ: Γ4α/Γ.Π.οικ. 62944/23-11-2023 (ΦΕΚ/Β/6701) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Διευθυντή, Επιμελητή Α΄ και Επιμελητή Β΄ κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.».
13. Την αρίθμ. πρωτ: 26/31-10-2023 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 και τροποποίηση των υπ’αριθμ. 42/30-09-2023, 50/04-11-2023 και 31/27-09-2022 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου»
14. Την αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.64017/05-12-2023 Απόφαση έγκρισης για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ :6Θ47465ΦΥΟ-5ΤΙ) και την ορθή επανάληψη αυτής.
15. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 54229/24-11-2023 αίτημα της 4ης Υ.ΠΕ.
16. Την αρίθμ. Υ4α/οικ.112163/2012 Κ.Υ.Α. που αφορά τον Οργανισμό του Γ.Ν. Κομοτηνής (ΦΕΚ 3283/10-12-2012 Τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. Υ4α/οικ.33423/2013 (ΦΕΚ 876/Β΄/11-4-2013)
17. Την αρίθμ. πρωτ: Γ4β/Γ.Π. οικ.88907/9-1-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διορισμού της Διοικήτριας του Γ.Ν. Κομοτηνής (ΦΕΚ 11/τ.ΥΟΔΔ/13-01-2020)
18. Την αρίθμ. πρωτ: Γ4β/Γ.Π.οικ.694 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 43/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2023 αναφορικά με την παράταση θητείας της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
19. Το γεγονός ότι η θέση που προκηρύσσεται είναι κενή και δεν έχει δεσμευθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

 

Αποφασίζουμε

Την προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ως εξής:

 

 

PDF-Icon Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

 

Για Συνεργασία με δύο (2) συνεργάτες ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού (Ηλεκτρολόγων) με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κομοτηνής»

 

 

PDF-Icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( Τεχνικοί )

 

Για Συνεργασία με Επιστημονικό προσωπικό (ΠΕ Ακτινοφυσικό), με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες στα Ακτινολογικά Εργαστήρια του Γ.Ν. Κομοτηνής»

 

 

PDF-Icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( Ακτινοφυσικός )

 

ΤΟ ΔΙΕΚ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

Στις 1/12/2023 οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Βοηθός Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών» ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών που διοργάνωσε ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στο ίδρυμα "Παπανικολάου" σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης και τη ΔΚΕΠΠΑΚ Κομοτηνής.

Οι σπουδαστές μας ενημερώθηκαν για σημαντικά θέματα, όπως:

  • Η βία εναντίον των γυναικών μία από τις επικρατέστερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο.
  • Η  σοβαρότητα  και  τη  συχνότητα  του  φαινομένου 
  • Οι μορφές βίας κατά των γυναικών
  • Οι αιτίες και επιπτώσεις της φυλετικής ανισότητας
  • Το νομικό πλαίσιο για όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών  - Νομική προστασία των γυναικών 
  • Ο ρόλος της Αστυνομίας στην πάταξη του φαινομένου - Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας
  • Ο σημαντικός ρόλος των επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση περιπτώσεων γυναικών που έχουν υποστεί βία
  • Υπηρεσίες για άτομα που έχουν υποστεί έμφυλη βία – (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Γραμμή SOS 15900 - Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής - Ξενώνας  Φιλοξενίας  Κακοποιημένων  Γυναικών  του Δήμου)
  • Η λειτουργία και οι στόχοι του Ξενώνα  Φιλοξενίας  Κακοποιημένων  Γυναικών  του Δήμου

Ευχαριστούμε πολύ, τους οργανωτές και όλους τους ομιλητές, οι οποίοι με τις ενδιαφέροντες εισηγήσεις τους μας ενημέρωσαν και μας ευαισθητοποίησαν για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 4

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 5

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020