25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 espa

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"»
με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.379.800 €

Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

1. Θερμοκοιτίδα φορητή 2. Συσκευή φωτοθεραπείας (οπτικών ινών) (τεμ.4) 3. Χολερυθρινόμετρο Αναίμακτο 4. Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό, DR (με ανάρτηση οροφής) 5. Υπερηχοτομογράφος Γυναικολογικός/Μαευτικός 6. Καταψύκτης -80ο C 7. Οφθαλμολογική εξεταστική μονάδα πλήρης (τεμ.2) 8. Συσκευή οπτικής τομογραφίας συνοχής - OCT και συσκευή ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας 9. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας 10. Ψυχόμενη Φυγόκεντρος 11. Κλίνη νοσηλείας ορθοπαιδική, ηλεκτρική (τεμ.10) 12. Μικροσκόπιο ΩΡΛ (τεμ.2) 13. Σπιρόμετρο για μέτρηση πνευμονικών όγκων και διάχυσης 14. Οδοντιατρικό συγκρότημα πλήρες 15. Διαθερμία βραχέων κυμάτων 16. Σύστημα κυστεοσκόπησης, HD 17. Ενδοσκοπικό σύστημα ΩΡΛ 18. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο 19. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ 20. Αναπνευστήρας εντατικής 21. Ηλεκτροκαρδιογράφος 6-κάναλος με τροχήλατο (τεμ. 10) 22. Φυγόκεντρος αίματος (τεμ. 2) 23. Αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες (τεμ. 2) 24. Ακτινογραφικό φορητό (30kW) 25. Holter ρυθμού (σετ) 26. Κλίνη νοσηλείας, ηλεκτρική, βαρέως τύπου (τεμ. 3) 27. Holter πίεσης (σετ) 28. Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο, οξύμετρο, ΗΚΓ, τροχήλατο (τεμ. 10) 29. Φορητός υπέρηχος (παλάμης) 30. Laser σάρωσης φυσικοθεραπείας (τεμ. 2) 31. Συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων, ΩΡΛ 32. Συσκευή Κρυοθεραπείας 33. Ενδοσκοπικό σύστημα βρογχοσκόπησης

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που συμβασιοποιήθηκε, παραδόθηκε και λειτουργεί είναι ο παρακάτω:
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ
1 Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών 15.779,00
2 Συσκευή φωτοθεραπείας οπτικών ινών (τεμ.4) 23.808,00
3 Χολερυθρινόμετρο 4.526,00
4 Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό, DR
148.800,00
5 Υπερηχοτομογράφος Γυναικολογικός/Μαευτικός 43.896,00
6 Καταψύκτης -80 C 11.953,60
7 Οφθαλμολογική εξεταστική μονάδα πλήρης (τεμ.2) 117.800,00
8 Συσκευή οπτικής τομογραφίας συνοχής - OCT και συσκευή ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας 118.420,00
9 Συσκευή οπτικής βιομετρίας 51.956,00
10 Ψυχόμενη Φυγόκεντρος 38.427,60
11 Σπιρόμετρο για μέτρηση πνευμονικών όγκων και διάχυσης 30.876,00
12 Διαθερμία βραχέων κυμάτων 7.812,00
13 Σύστημα κυστεοσκόπησης 61.876,00
14 Ενδοσκοπικό σύστημα ΩΡΛ 65.596,00
15 Ρινολαρυγγοφαρυγγοσκόπιο 19.344,00
16 Αναπνευστήρας εντατικής 26.846,00
17 ΗΚΓ 6καναλος 22.290,24
18 Αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες (2 τεμ.) 87.792,00
19 Ακτινογραφικό φορητό, 30kW 21.700,00
20 Holter ρυθμού 18.564,04
21 Κλίνη νοσηλείας, ηλεκτρική, βαρέως τύπου (3 τεμ.) 14.805,60
22 Holter πίεσης 3.224,00
23 Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο/οξύμετρο/ΗΚΓ, τροχήλατο (10 τεμ.) 18.352,00
24 Laser σάρωσης φυσικοθεραπείας 26.908,00
25 Συσκευή κρυοθεραπείας 12.127,20
  ΣΥΝΟΛΟ 1.013.479,28

 

thermokoitida
Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών
aima1
Συσκευή φωτοθεραπείας οπτικών ινών
exiatreia2
Χολερυθρινόμετρο
led
Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό, DR
ophthalmologiki
Υπερηχοτομογράφος Γυναικολογικός/Μαευτικός
antliasyriggas
Καταψύκτης -80 C
trapezaananipsis
Οφθαλμολογική εξεταστική μονάδα πλήρης
antlia foriti
Συσκευή οπτικής τομογραφίας συνοχής - OCT και συσκευή ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας
monitor
Συσκευή οπτικής βιομετρίας
diathermia
Ψυχόμενη Φυγόκεντρος
monitor
Σπιρόμετρο για μέτρηση πνευμονικών όγκων και διάχυσης
diathermia
Διαθερμία βραχέων κυμάτων
monitor
Σύστημα κυστεοσκόπησης
diathermia
Ενδοσκοπικό σύστημα ΩΡΛ
monitor
Ρινολαρυγγοφαρυγγοσκόπιο
diathermia
Αναπνευστήρας εντατικής
monitor
ΗΚΓ 6καναλος
diathermia
Αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες
monitor
Ακτινογραφικό φορητό, 30kW
diathermia
Holter ρυθμού
monitor
Κλίνη νοσηλείας, ηλεκτρική, βαρέως τύπου
diathermia
Holter πίεσης
monitor
Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο/οξύμετρο/ΗΚΓ, τροχήλατο
diathermia
Laser σάρωσης φυσικοθεραπείας
apinidotis
Συσκευή κρυοθεραπείας

 

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020