25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
ΑΔΑ: 6ΨΣ54690ΒΑ-29Υ
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51351
FAX: 25313 51535
Email: promithies@komotini-hospital.gr
 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

      Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αριθ 178/13ης/12-03-2020  απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής  «2ος Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2020»
  2. Το με ΑΔΑΜ 20REQ006632013 Πρωτογενές αίτημα
  3. Την υπ’ αριθμόν ΑΔΑΜ 20REQ006651660 απόφαση ανάληψης δέσμευσης
  4. Την υπ’ αριθμόν 79/5ης/30-04-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά  την έγκριση σκοπιμότητας, την έγκριση διαδικασίας για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού διάφορου και την έγκριση του κειμένου και των όρων της υπ’ αριθμόν 9/2020 διακήρυξης

εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού διάφορου (CPV33141110-4 ) για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο και σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο κείμενο της

υπ’ αριθμ. 9/2020 διακήρυξης.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 29.939,31€ χωρίς  Φ.Π.Α. και 33.831,31€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για ένα έτος, ενώ με το δικαίωμα προαίρεσης που διατηρεί η Αναθέτουσα Αρχή, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 59.878,42€ χωρίς Φ.Π.Α. και 67.662,62€συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 22-05-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21-05-2020στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22-05-2020, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:30 π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Κουρνιώτη Αικατερίνη

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ   

 

PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2020 - Προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ»

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2020 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2020 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020