25313.51100

 

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Τμήμα Πληροφορικής
Τηλέφωνο: 25313 51340
Email: it@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά για τα παρακάτω είδη:

 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 1

Σταθμός κόλλησης θερμού αέρα

Χαρακτηριστικά σταθμού κόλλησης θερμού αέρα

 • Να προσφέρεται για αποκόλληση και συγκόλληση SMD, SOIC , IC DIP, Flat Pack IC, CHIP, BGA και QFP εξαρτημάτων.
 • Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας του να είναι περίπου από 100°C έως περίπου 450°C.
 • H ισχύς του να είναι από 450 W περίπου έως 700 W περίπου.
 • Η ροή αέρα να είναι 24-28 L it/min
 • Να έχει οθόνη με LED DISPLAY όπου να αναγράφονται οι λειτουργίες και η θερμοκρασία.
 • Να επιτυγχάνει γρήγορα την επιλεγμένη θερμοκρασία.
 • Να υπάρχει όσο γίνεται μικρότερη απόκλιση πραγματικής και απεικονισμένης θερμοκρασίας.
 • Να διαθέτει ακροφύσια διαφόρων μεγεθών.
 • Να διαθέτει ενσωματωμένο διακόπτη αδρανούς λειτουργίας.


1
2

Καπασιτόμετρο

Χαρακτηριστικά Kαπασιτόμετρου

 • Να μετρά χωρητικότητες από 1 μF έως 22.000 μF τουλάχιστον.
 • Να πραγματοποιεί τη μέτρηση ανεξάρτητα από την πολικότητα του πυκνωτή.
 • Να μετρά το ESR ταυτόχρονα με τη χωρητικότητα.
 • Η ανάλυση μέτρησης ESRνα είναι 0,01 ohm.
 • Να έχει εύρος μέτρησης αντίστασης ESR0 - 40 ohm.
 • Η μέτρηση ESRνα γίνεται σύμφωνα με το βιομηχανικό πρότυπο στα 100 kHz.
 • Η λειτουργία αυτόματης ανάλυσης να ενεργοποιείται μόλις συνδεθούν τα καλώδια μέτρησης στον πυκνωτή.
 • Να διαθέτει ηχητικό συναγερμό.
 • Να έχει προστασία από υψηλές τάσεις φόρτισης από τον πυκνωτή.
 • Να απενεργοποιείται αυτόματα όταν μένει αδρανή.
 • Να λειτουργεί με απλή ή αλκαλική μπαταρία.
1

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές αποσταλούν έως την Παρασκευή, 12 /06/2020, (ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφορών) και κατατεθούν έως και τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής (ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από το Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου με την ένδειξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε 15 ημέρες. Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Στη προσφορά σας να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός του αιτήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Ο κωδικός του αιτήματος και όχι ο κωδικός του είδους (Κωδ. Νοσοκομείου).
Στην προσφορά να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός του κατασκευαστή (Ref Number)
Η κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς το γνήσιο της υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:

 • δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
 • Να αναφέρεται ως προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για τις οποίες ο οικονομικός φορέας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλειστεί, καθώς και το ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τo άρθροo 75 του ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.
 • Να δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προϊόν στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής και oτι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που κατασκευάζει το τελικό προϊόν έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.
 • Να αναγράφεται η χρονική περίοδος ισχύος της προσφοράς
 • Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία συμμορφώνονται με ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς:
 • Πιστοποιητικά ISO σειράς 9001 , ΕΝ ISO 13458 (ή ισοδύναμα)
 • Πιστοποιητικό Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητος (ISO) συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
 • Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ ΕΕ) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή στην περίπτωση μηχανημάτων κατηγορίας Ι, δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.
  Στην περίπτωση αιτήματος που αφορά αντιδραστήρια απαιτείται:
  Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν Πιστοποιητικό CE, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ.ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας «Περί εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα» (ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001).

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί τα παραπάνω δικαιολογητικά, ως απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων της προμήθειας.

 • Στην προσφορά να αναγράφεται:
 • η πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους,
 • η συμμόρφωση προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές,
 • η ποσότητα ανά συσκευασία,
 • η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και,
 • η κατηγορία ΦΠΑ.
 • Η τιμή να αναγράφεται με χρήση έως τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων, να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α, και ο κωδικός εμπορίου του είδους.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

 • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
 • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II  Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020