25313.51100

 

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 25313 51450
Email: it@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά για τα παρακάτω είδη:

 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 1

Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε Φύλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus, ή άλλα επίσημα έγγραφα:

 1. Να είναι υψηλής ποιότητας, με ενσωματωμένο μανόμετρο και ακουστικά. Τα πέντε (5) να διαθέτουν περιχειρίδα ενηλίκων και κούμπωμα και τα πέντε (5) να διαθέτουν περιχειρίδα για παχύσαρκους με ιμάντες πρόσδεσης.
 2. Να διαθέτει ακριβής βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με μικρορύθμιση χωρίς να προκαλεί φθορές
 3. Να διαθέτει μικροφίλτρο που να προστατεύει τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και το σύστημα μέτρησης
 4. Το διάφραγμα αντοχής να ειναι έως 600g mmHg πίεσης
 5. Να διαθέτει μικροφίλτρο για έλεγχο της ροής του αέρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές
 6. Να διαθέτει εύρος μέτρησης της πίεσης από 0 έως 300 mmHg, με ακρίβεια μέτρησης περίπου 3 mm Hg
 7. Να παραδίδεται σε ειδική θήκη μεταφοράς
 8. Να διαθέτει CE, να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη & να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το ΠΔ 117/2004.
Να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
10

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 16/07/2020 αποκλειστικα και μονο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email:protokolo@komotini-hospital.gr με την ένδειξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε 15 ημέρες. Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Στη προσφορά σας να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός του αιτήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Ο κωδικός του αιτήματος και όχι ο κωδικός του είδους (Κωδ. Νοσοκομείου).
Στην προσφορά να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός του κατασκευαστή (Ref Number)
Η κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς το γνήσιο της υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:

 • δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
 • Να αναφέρεται ως προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για τις οποίες ο οικονομικός φορέας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλειστεί, καθώς και το ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τo άρθροo 75 του ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.
 • Να δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προϊόν στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής και oτι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που κατασκευάζει το τελικό προϊόν έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.
 • Να αναγράφεται η χρονική περίοδος ισχύος της προσφοράς
 • Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία συμμορφώνονται με ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς:
 • Πιστοποιητικά ISO σειράς 9001 , ΕΝ ISO 13458 (ή ισοδύναμα)
 • Πιστοποιητικό Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητος (ISO) συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
 • Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ ΕΕ) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή στην περίπτωση μηχανημάτων κατηγορίας Ι, δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.
  Στην περίπτωση αιτήματος που αφορά αντιδραστήρια απαιτείται:
  Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν Πιστοποιητικό CE, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ.ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας «Περί εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα» (ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001).

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί τα παραπάνω δικαιολογητικά, ως απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων της προμήθειας.

 • Στην προσφορά να αναγράφεται:
 • η πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους,
 • η συμμόρφωση προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές,
 • η ποσότητα ανά συσκευασία,
 • η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και,
 • η κατηγορία ΦΠΑ.
 • Η τιμή να αναγράφεται με χρήση έως τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων, να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α, και ο κωδικός εμπορίου του είδους.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε Φύλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus, ή άλλα επίσημα έγγραφα:

 1. Να είναι υψηλής ποιότητας, με ενσωματωμένο μανόμετρο και ακουστικά. Τα πέντε (5) να διαθέτουν περιχειρίδα ενηλίκων και κούμπωμα και τα πέντε (5) να διαθέτουν περιχειρίδα για παχύσαρκους με ιμάντες πρόσδεσης
 2. Να διαθέτει ακριβής βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με μικρορύθμιση χωρίς να προκαλεί φθορές
 3. Να διαθέτει μικροφίλτρο που να προστατεύει τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και το σύστημα μέτρησης
 4. Το διάφραγμα αντοχής να ειναι έως 600g mmHg πίεσης
 5. Να διαθέτει μικροφίλτρο για έλεγχο της ροής του αέρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές
 6. Να διαθέτει εύρος μέτρησης της πίεσης από 0 έως 300 mmHg, με ακρίβεια μέτρησης περίπου 3 mm Hg
 7. Να παραδίδεται σε ειδική θήκη μεταφοράς
 8. Να διαθέτει CE, να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη & να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το ΠΔ 117/2004.

Να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

 • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
 • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II  Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020