25313.51100

Προ-Διαγωνιστική Διαδικασία - Τελευταία Νέα

Κατατεθειμένες Προδιαγραφές

Αναλώσιμο Υλικό Χειρουργείου-Νευροχειρουργικό

 • Α' Δημόσια Διαβούλευση Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου-Νευροχειρουργικό

  {jcomments off}

     
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Κομοτηνή 3-01-2018
  4η Δ.Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ          Αρ.πρωτ.:  92
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

  “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45
  Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή
  Πληροφορίες:Mαντάκη Δήμητρα
  Τηλ.: 25313 51351
  Fax: 2531351535
  Δ/νση διαδικτύου: http://www.komotini-hospital.gr

  ΠΡΟΣ:     ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)

  email.:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

               

    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
   
     - Γρ. Διαγωνισμών
     -ΔΔΥ

   

  Θέμα: «Ανακοίνωση Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης»

  Το Γ.Ν. Κομοτηνής ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου- Νευροχειρουργικό» (CPV 33162100-4) του ΠΠΥΦΥ 2014, για τη διενέργεια διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 31η-1-2018 έως και την 15η-2-2018. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr/). Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

  ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Αναλώσιμο Υλικό Χειρουργείου - Κατατεθ. Προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου - Νευροχειρουργικού

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών για Προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου - Νευροχειρουργικό

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25310 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

                                                                                                                                                  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015
                                                                                                                                                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6691

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής , – CPV 33162100-4
  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός τριάντα (30) ημερών ήτοι έως 21/10/2015, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος: Μερέτη Ευαγγελία .

  A N N O U N C E M E N T

  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO" intends to conduct unofficial invitation to tender for Neurosurgical consumable material– CPV 33162100-4
  In performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within thirty (30) days to send, technical specification for Neurosurgical consumable material, in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications.
  For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).

  Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51351/551 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
  Responsible Employee : Mereti Evagelia

   

   

                                                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                        

                                                                                                                            ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

   

  PDF-Icon  ΠΙΝΑΚΑΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  

 • Σχόλια Α' Δημόσιας Διαβούλευσης Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου -Νευροχειρουργικό

  {jcomments off}

     
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
  4η Δ.Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ         
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

  “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45
  Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή
  Τηλ.: 25313 51351
  Fax: 2531351535

   

   

    Κομοτηνή 15-02-2018


   
       - 

   

   

  Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών«Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου- Νευροχειρουργικό» (CPV33162100-4)».


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 15/02/2018 η ανοιχτή Α' Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών
  «Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου- Νευροχειρουργικό» ( CPV33162100-4 . Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

  Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθενται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

  ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

   

  PDF-Icon Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου - Νευροχειρουργικό Σχολια

   

   

   

   

 

 

your europe el

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020