25313.51100

Προ-Διαγωνιστική Διαδικασία - Τελευταία Νέα

Κατατεθειμένες Προδιαγραφές

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

 • Εξοπλισμός Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

                                                                                                                                   ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13-04-2016
                                                                                                                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5449

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως 04-05-2016, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51551/351, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος: Κουρνιώτη Αικατερίνη .

  A N N O U N C E M E N T
  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct unofficial invitation to tender for Histology Equipment .
  In performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within twenty (20) days to send, technical specification for Histology Equipment, in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications.
  For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).
  Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO ”, at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51551/351 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
  Responsible Employee : Kournioti Aikaterini.

    

  Περιγραφή εξοπλισμού Description CPV
  Ιστοκινέτα επεξεργασίας Tissue Processor 33100000-1
  Μικροτόμος Παραφίνης Microtome 33100000-1
  Ψυκτικός Μικροτόμος - Κρυοστάτης Cryostat 33100000-1
  Σκηνωτικό μηχάνημα Embedding Center 33100000-1
  Μικροσκόπιο Microscope 38510000-3

   

   

                                                                                                                                                  Ο

                                                                                                                                          ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                κ.α.α.
                                                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                                                                            ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

   

                                                                                                                           

   

   

 

 

your europe el

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020