25313.51100

Προ-Διαγωνιστική Διαδικασία - Τελευταία Νέα

Κατατεθειμένες Προδιαγραφές

Κλιματισμός, Βιοϊατρικός & Λοιπός Εξοπλισμός Χειρουργείων

 • Κλιματισμός, Βιοϊατρικός & Λοιπός Εξοπλισμός Χειρουργείων- Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια & εγκατάσταση Κλιματισμού, Βιοϊατρικού & Λοιπού Εξοπλισμού Χειρουργείων.

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματισμού, Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού Χειρουργείων

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 23/06/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:8731

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διεθνή διαγωνισμό για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματισμού, Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού Χειρουργείων.

  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 13/07/2016να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματισμού, Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού Χειρουργείων, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

  Τα προϊόντα της ανωτέρω προμήθειας φέρουν ενδεικτικώς τους κωδικούς CPV: 

  Περιγραφή Εξοπλισμού Description CPV
  1. Προβολέας χειρουργείου με δορυφόρο (οροφής) Operating Room Surgical Light, Ceiling Type 31524110-9
  2. Χειρουργική Τράπεζα Γενικών Χειρουργείων Operating Theater Table for General Surgery 33192230-3
  3. Χειρουργική Τράπεζα Ουρολογικών Χειρουργείων Operating Theater Table for Urological Surgery 33192230-3
  4. Κλιματισμός/Εξαερισμός "Laminar Flow" κατάλληλος για χειρουργεία "Laminar Flow" Air Conditioning/Ventilation suitable for operating theatres
  42512000-8
  42512300-1
  5. Κεντρική Θύρα Εισόδου χειρουργείου (Αυτόματη) Operating Theatre's Automatic Main Entrance Door
  44221230-6
  44221200-7
  6. Θύρες Εισόδου Χειρουργικών Αιθουσών (Δίφυλλες-μη αυτόματες) Operating Rooms' Entrance Doors (Double Door Panel, non-automatic) 44221200-7
  7. Εσωτερικές Θύρες Χειρουργείου (Μονόφυλλες-μη αυτόματες) Operating Theatre's Internal Doors (Single Door Panel, non automatic) 44221200-7
  8. Control panels χειρουργείων Theatre/Surgeon Control Panels (TCP/SCP)
  33162100-4,
  31211110-2
  9. Κονσόλες Ανάνηψης Resuscitation Consoles
  33171200-1,
  33172200-8
  10. Νιπτήρες χειρουργείου (scrub up) - 2 θέσεων Surgical scrub-up sink (2 seat) 33192340-7
  11. Νιπτήρες χειρουργείου (scrub up) - 3 θέσεων Surgical scrub-up sink (3 seat) 33192340-7
  12. Περιφερειακός τροχήλατος εξοπλισμός χειρουργείων που να αποτελείται από: 2 σκαμπώ (χειρούργου+αναισθησιολόγου), 1 mayo τροχήλατο, 1 ερμάριο ιματισμού, 2 στατώ δαπέδου, 1 τροχήλατο πολλαπλών χρήσεων Peripheral Surgical Equipment comprised of: 2 stools (surgeon & anaesthesiologist), 1 mayo/instrument trolley, 1 apparel's cabinet, 2 floor stand, 1 general use service trolley
  33192340-7
  33169300-5
  13. Συστήματα αποθήκευσης που να αποτελούνται από:
  - Pass through χειρουργικών αιθουσών.
  - Εντοιχισμένες ντουλάπες στις χειρουργικές αίθουσες
  - Συνθέσεις ραφιέρας αποθηκών, ανοξείδωτες, 5 επιπέδων
  Storage Systems suitable for Operating Theatres comprised of:
  - Pass Through Operating Room Wall Cabinets.
  - Operating Room Built-In Closets
  - Stainless Steel 5-Level Rack for Storage Rooms. 
  33192340-7

   

  Επισυνάπτεται η κάτοψη των χειρουργείων του Γ.Ν. Κομοτηνής: Κάτοψη Χειρουργείων Γ.Ν. Κομοτηνής

   

  Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909)

  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69133, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ: 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα.

   

  A N N O U N C E M E N T

  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement and installation of Air Conditioning System, Biomedical and other Equipment for Operating Theatres.

  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the above-listed services in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared.

  The products of the aforementioned procurement are indicatively related to the following CPV codes: 

  Περιγραφή Εξοπλισμού Description CPV
  1. Προβολέας χειρουργείου με δορυφόρο (οροφής) Operating Room Surgical Light, Ceiling Type 31524110-9
  2. Χειρουργική Τράπεζα Γενικών Χειρουργείων Operating Theater Table for General Surgery 33192230-3
  3. Χειρουργική Τράπεζα Ουρολογικών Χειρουργείων Operating Theater Table for Urological Surgery 33192230-3
  4. Κλιματισμός/Εξαερισμός "Laminar Flow" κατάλληλος για χειρουργεία "Laminar Flow" Air Conditioning/Ventilation suitable for operating theatres
  42512000-8
  42512300-1
  5. Κεντρική Θύρα Εισόδου χειρουργείου (Αυτόματη) Operating Theatre's Automatic Main Entrance Door
  44221230-6
  44221200-7
  6. Θύρες Εισόδου Χειρουργικών Αιθουσών (Δίφυλλες-μη αυτόματες) Operating Rooms' Entrance Doors (Double Door Panel, non-automatic) 44221200-7
  7. Εσωτερικές Θύρες Χειρουργείου (Μονόφυλλες-μη αυτόματες) Operating Theatre's Internal Doors (Single Door Panel, non automatic) 44221200-7
  8. Control panels χειρουργείων Theatre/Surgeon Control Panels (TCP/SCP)
  33162100-4,
  31211110-2
  9. Κονσόλες Ανάνηψης Resuscitation Consoles
  33171200-1,
  33172200-8
  10. Νιπτήρες χειρουργείου (scrub up) - 2 θέσεων Surgical scrub-up sink (2 seat) 33192340-7
  11. Νιπτήρες χειρουργείου (scrub up) - 3 θέσεων Surgical scrub-up sink (3 seat) 33192340-7
  12. Περιφερειακός τροχήλατος εξοπλισμός χειρουργείων που να αποτελείται από: 2 σκαμπώ (χειρούργου+αναισθησιολόγου), 1 mayo τροχήλατο, 1 ερμάριο ιματισμού, 2 στατώ δαπέδου, 1 τροχήλατο πολλαπλών χρήσεων Peripheral Surgical Equipment comprised of: 2 stools (surgeon & anaesthesiologist), 1 mayo/instrument trolley, 1 apparel's cabinet, 2 floor stand, 1 general use service trolley
  33192340-7
  33169300-5
  13. Συστήματα αποθήκευσης που να αποτελούνται από:
  - Pass through χειρουργικών αιθουσών.
  - Εντοιχισμένες ντουλάπες στις χειρουργικές αίθουσες
  - Συνθέσεις ραφιέρας αποθηκών, ανοξείδωτες, 5 επιπέδων
  Storage Systems suitable for Operating Theatres comprised of:
  - Pass Through Operating Room Wall Cabinets.
  - Operating Room Built-In Closets
  - Stainless Steel 5-Level Rack for Storage Rooms. 
  33192340-7

   

  Below, the floorplan of General Hospital of Komotini's Operating Theatres is attached: Κάτοψη Χειρουργείων Γ.Ν. Κομοτηνής

  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )


  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
  Responsible Employee : Mantaki Dimitra

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  κ.α.α.
  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

 

 

your europe el

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020