25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 16/06/2016
Αριθμ. Πρωτ.:8466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «B΄Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ »
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6700/17-9-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 522/26-10-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ »
6. Τις παρατηρήσεις των εταιριών που έγιναν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατρικών βελόνων.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Β΄Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ » CPV 33141320-9, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 16-6-2016
Λήξη διαβούλευσης 23-6-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ » μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Β' Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Ιατρικές Βελόνες  

Σχόλια

#3 B΄Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ »ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛ 23-06-2016 10:08
Προς:
Γ.N. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
Θέμα:
Προτάσεις της ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε επί των τεχνικών προδιαγραφών για τον διαγωνισμό προμήθειας «Ιατρικές Βελόνες»

Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα μας επιστολή, υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας, σχετικά με τις δημοσιευθείσες στο διαδίκτυο και υπαχθείσες σε δημόσια διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ CPV 33141320-9» που αποτελούν μέρος του αντικειμένου εργασιών της εταιρείας μας και προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις:
Στο Α/Α 23 όπου ζητείτε: ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ τύπου PencilPoint προτείνουμε να γίνει αλλαγή στο μέγεθος καθώς και στο μήκος του οδηγού της βελόνας ως εξής:
Από μέγεθος 21G έως 22G να γίνει από μέγεθος 20G έως 22G και από μήκος 20mm έως 30mm να γίνει από μήκος 30 έως 40mm έτσι ώστε να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στον διαγωνισμό, με αντίστοιχα οφέλη για το δημόσιο συμφέρον.
Πιστεύουμε ότι με τις παρατηρήσεις αυτές προάγουμε τον υγιή ανταγωνισμό και ευελπιστούμε ότι θα μελετηθούν και θα τύχουν της ανάλογης προσοχής.
Είμαστε στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα ανωτέρω.
Για τη «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.»
Γεώργιος Τζημουράγκας
Προϊστάμενος Πωλήσεων Β. Ελλάδος
#2 ΑΠ: Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Ιατρικές ΒελόνεςΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 23-06-2016 09:07
ΠΡΟΣ : 4η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Σχετικά: Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατρικών Βελονών»

Κυρίες-οι,
Με βάση τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου σας την Πέμπτη 16/06/2016 αλλά και με βάση την πρόσκληση με αριθμό πρωτ.: 8466 στα πλαίσια της Δεύτερης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατρικών Βελονών» θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Στην σελίδα 1 του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών με α/α 1 ζητείται το είδος: «ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ» με αναλυτική προδιαγραφή «Βελόνες αιμοληψίας - διάτρησης σωληναρίων, κενού αέρος, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως με λεπτά τοιχώματα καλυμμένα με σιλικόνη ευθείας εσωτερικής αύλακος για την ταχεία ροή αίματος, αιχμηρές και στις 2 απολήξεις (η μία απόληξη καλυμμένη με ειδικό ελαστικό έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλές ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο
άτομο) με κατάλληλο πλαστικό κοχλία για την στερέωση τους στον υποδοχέα των σωληναρίων κενό, συσκευασμένες μέσα σε ατομική εύχρηστη πλαστική θήκη. Η ασφάλιση να γίνεται με την πρώτη προσπάθεια, να συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα (κλικ) και να μπορεί να επιβεβαιωθεί οπτικά ( διαφανές προστατευτικό κάλυμμα) και να γίνεται με ένα χέρι και με τρόπο μη αναστρέψιμο) μέγεθος 21 G και 22 G»

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης και σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6 για Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 01.06.2010),και προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την νομοθεσία, προτείνουμε τις κάτωθι προδιαγραφές οι οποίες είναι σύμφωνες με τους προαναφερόμενου ς κανονισμούς.


Βελόνες αιμοληψίας-διατ ρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο μη αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα για λόγους ασφαλείας, 21G, 22G σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Η ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με το ένα χέρι, ταυτοχρόνως με την έξοδο από την φλέβα, με εύκολο τρόπο, εμφανή και μη αναστρέψιμα. Χωρίς προβιδωμένο τον υποδοχέα.

Επισημάνουμε δε ότι η συγκεκριμένη περιγραφή αναφέρεται και στις τεχνικές προδιαγραφές που απέστειλε η ΕΠΥ στις ΥΠΕ και κατ’ επέκταση σε όλα τα νοσοκομεία στα πλαίσια οργάνωσης κεντρικού διαγωνισμού. Επίσης έχει υιοθετηθεί στη διαβούλευση προδιαγραφών της 4 ΥΠΕ ως η προδιαγραφή με την οποία θα ζητηθεί το συγκεκριμένο είδος. Ως εκ τούτου προτείνουμε την υιοθέτηση της για τον εν λόγο διαγωνισμό.
Με τιμή,
Για τη ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ
Απόστολος Καταραχιάς
Διευθυντής Πωλήσεων – BD Division
#1 Τμήμα ΔιαγωνισμώνTELEFLEX MEDICAL 21-06-2016 08:54
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Θ Ε Μ Α : Πρόταση της εταιρείας Teleflex για τις τεχνικές προδιαγραφές για τον διαγωνισμό προμήθειας «Ιατρικές Βελόνες» – CPV 33141320-9

Κύριοι,
Σχετικά με την αποστολή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατρικές Βελόνες» – CPV 33141320-9, θα θέλαμε να σας προτείνουμε τα ακόλουθα τα οποία βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά των ζητούμενων ειδών και την ασφάλεια για τον ασθενή.:

Στο Α/Α 21 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ προτείνουμε να προστεθούν τα ακόλουθα. Οι βελόνες να έχουν ανοικτό άκρο, και να ηχογενείς στο τελευταίο εκατοστό της βελόνας. Να έχουν διαβαθμιση – βαθμονόμηση ανά εκατοστό και να είναι αποστειρωμένες.

Στο Α/Α 22 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ προτείνουμε να προστεθούν τα ακόλουθα. Οι βελόνες να έχουν ανοικτό άκρο, και να ηχογενείς στο τελευταίο εκατοστό της βελόνας. Να έχουν διαβαθμιση – βαθμονόμηση ανά εκατοστό και να είναι αποστειρωμένες.

Στο Α/Α 23 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ τύπου PencilPoint προτείνουμε να γίνει αλλαγή στο μήκος του οδηγού της βελόνας ως εξής. Από μήκος 20mm εώς 30mm να γίνει μήκος 30 εως 40mm για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ περισσότερων εταιρειών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με τιμή,
Για την Teleflex Medical Ελλάς A.E.E.

Γιάννης Αναστασίου
Γενικός Διευθυντής / Μέλος Δ.Σ.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020