25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
FAX: 25310 51535
Email: promithies@komotini-hospital.gr
 

 

                                                                                                                                 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30-9-2015
                                                                                                                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7294

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών και του Εργαστηριακού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και συγκεκριμένα:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

CPV

1. Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με λυχνία οροφής

33111000-1

2. Υπέρηχος Γυναικολογικός

33112200-0

3. Holter ρυθμού με 5 καταγραφικά με το αντίστοιχο λογισμικό, Η/Υ, εκτυπωτή

33123210-3

4. Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο για νεογνά

33100000-1

5. Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών

33100000-1

6. Οφθαλμολογικές μονάδες

33122000-1

7. Διαθερμία βραχέων κυμάτων για Φυσικοθεραπευτήριο

33150000-6

8. Επιδαπέδια Φυγόκεντρος ασκών αίματος

38434520-7

9. Κρεββάτι με μηχανισμό για ΜΕΘ

33192130-2

10. Αναπνευστήρας για ΜΕΘ

33157400-9

11. Κλίνες ορθοπαιδικές με βαλκανικό πλαίσιο

33192110-6

12. Ηλεκτρικά κινούμενες ιατρικές κλίνες με στρώμα κατακλύσεων

33192130-2

13. Holter πίεσης με το αντίστοιχο λογισμικό, Η/Υ, εκτυπωτή

33123210-3

14. Σπιρόμετρο για μέτρηση στατικών όγκων και διάχυσης

33195110-7

15. Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT-multicolor) και ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας

33122000-1

16. Σετ ωτοσκόπιο με οφθαλμοσκόπιο φορητό led

33100000-1

17. Σχισμοειδείς λυχνίες με συμπαρατήρηση

33122000-1

18. ΗΚΓ 6-κάναλος

33123200-0

19. Τροχήλατα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ

33100000-1

20. Φυγόκεντρος αίματος

38434520-7

21. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο

33168000-5

22. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ

33100000-1

23. IOL Master- Οπτική βιομετρία

33122000-1

24. Συσκευή μέτρησης αναπνευστικών μυών

33195110-7

25. Μόνιτορ apnea

33195110-7

26. Laser φυσικοθεραπείας

33150000-6

27. Συσκευή Shockwave

33150000-6

28. Συσκευή Κρυοθεραπείας

33165000-4

 

Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός τριάντα (30) ημερών ήτοι έως 30/10/2015, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα .

 

A N N O U N C E M E N T


GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO" intends to conduct unofficial invitation to tender Medical Equipment for its Clinics and Lab Sector as follows:

 

Description

CPV

1. Digital ceiling-mounted X-ray system

33111000-1

2. Ultrasound unit for Obstetrics/Gynecology

33112200-0

3. ECG holter with 5 recorders, software, PC and printer

33123210-3

4. Noninvasive bilirubin meter for neonates

33100000-1

5. Fibre optics Phototherapy Unit for neonates (portable)

33100000-1

6. Ophthalmic examination unit

33122000-1

7. Shortwave diathermy machine for Physiotherapy

33150000-6

8. Floor standing centrifuge for blood bags

38434520-7

9. ICU bed

33192130-2

10. ICU ventilator

33157400-9

11. Beds for Orthopedics

33192110-6

12. Motorised hospital beds

33192130-2

13. Blood Pressure holter with 5 recorders, software, PC and printer

33123210-3

14. Spirometer for measurement of static lung volumes and diffusion capacity

33195110-7

15. Optical Coherence Tomography (OCT-Multicolor) and Digital  Fluorescein Angiography system

33122000-1

16. Otoscope/Ophthalmoscope LED Illuminator Diagnostic Set

33100000-1

17. Co-observation slit lamps

33122000-1

18. 6-lead ECG device

33123200-0

19. Portable digital monitors for blood pressure, oxymetry & ECG

33100000-1

20. Desktop Blood centrifuge

38434520-7

21. Rhinolaryngoscope

33168000-5

22. ENT examination unit

33100000-1

23. IOL master optical biometer

33122000-1

24. Respiratory Muscle Testing device

33195110-7

25. Infant Apnea monitor

33195110-7

26. Laser Therapy device for Physiotherapy

33150000-6

27. Shockwave therapy device for Physiotherapy

33150000-6

28. Cryotherapy device for Physiotherapy

33165000-4

performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within thirty (30) days (until 30/10/2015) to send technical specifications for the above-listed equipment in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications.
For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).
Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51351/551 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
Responsible Employee : Mantaki Dimitra.

 

                                                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                      

                                                                                                                          ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020