25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Ληπτών Υγείας
25313.51313
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

Κομοτηνή: 3-3-2020

Αριθ.Πρωτ: 3900

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 
 
  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για τη σύναψη Σύμβασης Έργου με ειδικό Καρδιολόγο, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες στα ΤΕΠ και στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Κομοτηνής.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/05-05-2014/τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015/τ.Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017.
4. Την αριθ. 199/13ης/21-03-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, που αφορά «Υποβολή Αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας για προσλήψεις ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν. Κομοτηνής με Σύμβαση Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π. 25374 στις 23-04-2019 Εγκριτική Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Έγκριση συνεργασίας Νοσοκομείου με Ιατρούς και λοιπό προσωπικό, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών».
6. Την αρίθ. 322/20ης/03-05-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής που αφορά «Έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Έργου Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών με δύο ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας».
7. Την αριθ. 341/22ης/16-05-2019 απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου μας περί: « Έγκρισης Σύναψης Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, με τους ειδικούς ιατρούς Καρδιολογίας, Θεοδωρίδη Δημήτριο του Κυριάκου και Χασάν Γιουγκιόρ του Ρεμζή, για κάλυψη μηνιαίων αναγκών εφημέρευσης του Καρδιολογικού Τμήματος και του ΤΕΠ, από 24-05-2019 και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».\
8. Την από 24-05-2019 Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών του ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας Δημητρίου Θεοδωρίδη με το Γ.Ν.Κομοτηνής, για κάλυψη μηνιαίων αναγκών εφημέρευσης του Καρδιολογικού Τμήματος και του ΤΕΠ, από 24-05-2019 και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».
9. Την Υπεύθυνη Δήλωση του ανωτέρω ιατρού για λύση της σύμβασης πέραν της 10-03-2020.
10. Την αρίθμ. 148/11ης/27-2-2020 απόφαση Δ.Σ., περί «Διακοπής σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και Έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη νέας Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών με ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.
11. Τα σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στον προγραμματισμό εφημέρευσης και την ασφαλή λειτουργία του Καρδιολογικού Τμήματος και του ΤΕΠ, από την πρόωρη αποχώρηση του ιατρού

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους ειδικούς ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής για τη σύναψη Σύμβασης Έργου Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, έναντι συνολικής αμοιβής 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων. Η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Σύμβασης Έργου Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών με ειδικό ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, θα αφορά την πραγματοποίηση εφημεριών στα ΤΕΠ και στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Κομοτηνής ως ακολούθως :
Ειδικότητα Καρδιολογίας μία (1) θέση για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 23-5-2020 :
1. Μία (1) θέση με Σύμβαση Έργου με ειδικό Καρδιολόγο, διάρκειας από 11-3-2020 έως και 23-5-2020, για την κάλυψη μηνιαίων αναγκών εφημέρευσης της Καρδιολογικής Κλινικής και του ΤΕΠ του Γ.Ν. Κομοτηνής, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.
6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση Σισμάνογλου 45, 691 33 Κομοτηνή, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα.
δ. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
ε. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
στ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από 3-3-2020 έως και 5-3-2020 και ώρα 12:00. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς.

 

 

 

 

                                                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

                                                                                                         ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020