25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 27/05/2016
Αριθμ. Πρωτ.:7606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια CPV 33152000-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής».

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6878/21-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 534/9-11-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια CPV 33152000-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», όπως αυτές προέκυψαν μετά την επεξεργασία των σχολίων τα οποία κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της πρώτης διαβούλευσης .

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Β΄Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για «Κλίβανο ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια» CPV 33152000-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 27-05-2016
Λήξη διαβούλευσης 31 -05-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια CPV 33152000-0 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Κλίβανος ατμού  

Σχόλια

#3 ........ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΕ 31-05-2016 23:59
Σχετικά με τις προδιαγραφές κλίβανου ατμού, επισημαίνουμε τα εξής:
ΠΑΡ.9: η πόρτα να κινείται υδραυλικά, πνευματικά ή ηλεκτρικά.
ΠΑΡ.12: υπερβολικά μεγάλο πάχος ατμογεννήτριας δίχως λόγο.
ΠΑΡ.16: όλες οι βαλβίδες να είναι ανοξείδωτες πνευματικές.
ΠΑΡ.24: μενού μόνο στην ελληνική γλώσσα.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
#2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ ΑΕ 31-05-2016 13:10
Συμμετέχοντας στη Δημόσια Διαβούλευση του νοσοκομείου σας όσον αφορά τον κλίβανο ατμού παραθέτουμε τις απόψεις μας ως ακολούθως:

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ικανοποιητικές. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ποιότητα του ατμού του δικτύου του νοσοκομείου. Αν η ποιότητα και η παροχή του ατμού δεν είναι ικανοποιητικές, θα βλάψουν τον κλίβανο και θα επηρεάσουν στον μέγιστο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία του. Προτείνουμε να αφαιρεθεί η απαίτηση αυτή και ο κλίβανος να λειτουργεί μόνο με τη δική του ενσωματωμένη ατμογεννήτρια.

Οι ειδικοί όμως όροι ξεφεύγουν από τα όρια της προμήθειας.

Ο αποσκληρυντής νερού που απαιτείται καθώς και ο απιονιστής νερού που ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ, είναι αντικείμενα εργασίας εξειδικευμένων εταιριών. Το ίδιο ισχύει και για τις πάσης φύσεως οικοδομικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες που επιχειρείτε να συμπεριλάβετε στην προμήθεια.
Εάν η απαίτηση παραμείνει, οι προμηθευτές του κλιβάνου θα αναγκασθούν να συμβληθούν υπεργολαβικά με τρίτες εταιρίες και να εξαρτώνται από αυτές όσον αφορά την συνέπεια των υποχρεώσεων που ανέλαβαν έναντι του νοσοκομείου.

Επιπλέον, όσον αφορά την υποβολή επιστολών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του κατασκευαστικού Οίκου, η προτεινόμενη διαδικασία είναι εξαιρετικά γραφειοκρατική, χρονοβόρα και δαπανηρή. Προτείνουμε την απλοποίησή της.
#1 ΑΠ: Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Κλίβανου ΑτμούMEDIZINE TECHNIK 31-05-2016 09:34
Παράγραφος 6: Η εν λόγω παράγραφος αιτούμεθα να αναδιατυπωθεί καθώς ο αυστηρός καθορισμός «…πάχους τουλάχιστον 5mm» αποτελεί δεσμευτικό χαρακτηριστικό που πιθανόν δημιουργεί εμπόδια στη συμμετοχή εταιριών στον διαγωνισμό.

«Θάλαμος και μανδύας να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής ποιότητας AISI316L ή 316Ti, ικανού πάχους. Πάχος και ποιότητα χάλυβα να αναφερθούν προς αξιολόγηση.»


Παράγραφος 12: Η εν λόγω παράγραφος αιτούμεθα να αναδιατυπωθεί καθώς ο αυστηρός καθορισμός πάχους της ατμογεννήτριας «…πάχους τουλάχιστον 5mm» αποτελεί δεσμευτικό χαρακτηριστικό που πιθανόν δημιουργεί εμπόδια στη συμμετοχή εταιριών στον διαγωνισμό. Σημειώνουμε ότι, ο καθορισμός του πάχους δεν ορίζεται από τη σχετική οδηγία για δοχεία υπό πίεση 97/23/EC Pressure Equipment Directive, κατά την οποία αρκεί η κατασκευή των δοχείων υπό πίεση (π.χ. ατμογεννήτρια) να είναι από υψηλής ποιότητας χάλυβα και να πληρεί τα όρια θερμικής αντοχής και πίεσης.

Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής:

«Ο κλίβανος να λειτουργεί με ατμό από το δίκτυο του νοσοκομείου. Επίσης o κλίβανος να διαθέτει ενσωματωμένη ηλεκτρική ατμογεννήτρια (για αυτόνομη χρήση) η οποία να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 L ικανού πάχους (να αναφερθεί προς αξιολόγηση). Η ατμογεννήτρια να διαθέτει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ασφαλείας»

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020