25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 06/07/2016
Αριθμ. Πρωτ.:9500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ CPV
 1 Χειρουργική κλίνη Οφθαλμολογικών επεμβάσεων 33192230-3
 2 Φορητό ακτινοσκοπικό ορθοπαιδικών χειρουργείων 33111000-1
 3 Μόνιτορ 12'' παρακολούθησης Κ/Δ λειτουργίας, αρτηριακής πίεσης, αναίμακτης πίεσης, καπνογραφίας, οξυμετρίας και θερμοκρασίας με καταγραφικό 33195100-4
 4 Χειρουργικό Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο 38510000-3
 5 Σετ αεροτρύπανο - αεροπρίονο 33162200-5
 6 Ανάνηψη νεογνών 33172200-8
 7 Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών 33194110-0
 8 Διαθερμίες Χειρουργείων 33161000-6
 9 Απινιδωτής-μόνιτορ με εξωτερικό βηματοδότη, εκτυπωτή και τροχήλατο καρότσι μεταφοράς 33182100-0
 10 Φορητές αντλίες έγχυσης σύριγγας 33194110-0

για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6878/21-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Τις υπ. αρ. 534/9-11-2015 & 219/13-04-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Β΄ Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια των παραπάνω ειδών.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 06-07-2016
Λήξη διαβούλευσης 10-07-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών που περιγράφονται παραπάνω μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Χειρουργική Κλίνη Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Φορητό Ακτινοσκοπικό Ορθοπαιδικών Χειρουργείων  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Μόνιτορ 12''  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Οφθαλμολογικό Χειρουργικό Μικροσκόπιο  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Σετ Αεροτρύπανο - Αεροπρίονο  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Τράπεζα Ανάνηψης Νεογνών  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης Υγρών  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Διαθερμίες Χειρουργείων  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Απινιδωτής - Μόνιτορ  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας  

Σχόλια

#12 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Β' ΦΑΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 12''INTERMEDICA-ΕΜΜ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 10-07-2016 23:22
Παρατηρήσεις επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικ ού Εξοπλισμού Χειρουργείων της με αριθμ. πρωτ: 9500/06-07-2016

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 3: ΜΟΝΙΤΟΡ 12''

Τεχν. Προδ. Νο 3.
Προτείνουμε την αναβάθμιση της τεχνικής προδιαγραφής ως προς τη δυνατότητα του μόνιτορ για απεικόνιση πλήρους ΗΚΓραφήματος (ΗΚΓ 12 απαγωγών). Τα πλέον σύγχρονα μόνιτορς των κορυφαίων κατασκευαστών, έχουν τη δυνατότητα να απεικονίζουν το πλήρες ΗΚΓράφημα με χρήση όχι αποκλειστικά 10-πολικού καλωδίου, άλλα και μέσω 6-πολικού καλωδίου. Με αυτό το τρόπο, καλύπτεται η κλινική ανάγκη, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται οικονομία στη χρήση αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (εφαρμόζονται 4 λιγότερα ηλεκτρόδια στον ασθενή). Έτσι, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

"3. Να έχουν την δυνατότητα γία λήψη των:
α) ΗΚΓ με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης και των 12 απαγωγών στην οθόνη. Επίσης να εκτελεί διάγνωση του ΗΚΓραφήματος από αξιόπιστο πρόγραμμα. Να δέχεται και 6-πολικό καλώδιο ΗΚΓ για την απεικόνιση πλήρους ΗΚΓραφήματος (12 απαγωγών) μέσω ειδικού προηγμένου λογισμικού το οποίο να αναφερθεί".
β)..................................
#11 ΕΙΔΟΣ 6: Τράπεζα ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝMEDITRUST, Ε.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ 08-07-2016 18:26
Κύριοι,
Στα πλαίσια της B' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών "Ιατροτεχνολογι κού Εξοπλισμού Χειρουργείων", παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας για το ΕΙΔΟΣ 6: Τράπεζα ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ.

Πρoδιαγραφή 5 : "Να διαθέτει θερμαντική κεφαλή η οποία να αποδίδει ομοιόμορφη θερμοκρασία στο νεογνό τουλάχιστον 37°C η οποία να έχει ή να λαμβάνει θέσεις με περιστροφή κατά 90° και προς τις 2 κατευθύνσεις, για να μπορούν να γίνονται ανεμπόδιστα διάφορες εργασίες (π.χ. λήψη ακτινογραφίας) πάνω από το νεογνό. " :
Θεωρούμε λανθασμένη την αλλαγή της προδιαγραφής από την Α' Διαβούλευση όπου έγραφε :"Να διαθέτει θερμαντική κεφαλή τουλάχιστον 500 W, η οποία να δύναται να περιστρέφεται κατά 90° και προς τις 2 κατευθύνσεις, για να μπορούν να γίνονται ανεμπόδιστα διάφορες εργασίες (π.χ. λήψη ακτινογραφίας) πάνω από το νεογνό.", διότι :
Eξυπηρετεί το συγκεκριμένο μοντέλο Panda της εταιρείας GE, το οποίο διαθέτει θερμαντικό ισχύος 360W.
Καθ' ότι η θερμοκρασία είναι σε άμεση συνάρτηση με την ισχύ του θερμαντικού και η πλειοψηφία των εταιρειών της αγοράς διαθέτουν θερμαντικά ισχύος 500W περίπου, προτείνουμε η προδιαγραφή να παραμείνει ως είχε ή να διατυπωθεί ως ακολούθως :
Να διαθέτει θερμαντική κεφαλή ισχύος τουλάχιστον 500 W, η οποία να αποδίδει ομοιόμορφη θερμοκρασία στο νεογνό τουλάχιστον 37°C και να δύναται να περιστρέφεται κατά 90° και προς τις 2 κατευθύνσεις, για να μπορούν να γίνονται ανεμπόδιστα διάφορες εργασίες (π.χ. λήψη ακτινογραφίας) πάνω από το νεογνό.

Πρoδιαγραφή 16 "Να διαθέτει θύρα RS232 ή USB ή ETHERNET για σύνδεση με υπολογιστή" :
Νομίζουμε ότι είναι ΠΕΡΙΤΤΗ η «θύρα RS232 ή USB ή ETHERNET για σύνδεση με υπολογιστή», διότι η συγκεκριμένη τράπεζα ανάνηψης προορίζεται για την Μαιευτική Κλινική και την συνεχή μεταφορά νεογνών και όχι για Μονάδα Εντατικής Νεογνών, που όπως είναι γνωστό δεν διαθέτει το Νοσοκομείο σας. Πιστεύουμε ότι είναι ΑΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μεγάλου κόστους) από την Τράπεζα Ανάνηψης σε Η/Υ και ζητάμε την απάλειψη αυτής της προδιαγραφής.

Πάντα στην διάθεσή σας,

Με Εκτίμηση
MEDITRUST, Ε.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚ ΟΥ ΕΠΕ
Μαριλύ Ματθαίου - Τμήμα Διαγωνισμών
#10 ΕΙΔΟΣ 11 : Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας.MEDITRUST, Ε.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ 08-07-2016 17:46
Κύριοι,
Στα πλαίσια της Β' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών "Ιατροτεχνολογι κού Εξοπλισμού Χειρουργείων", παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας για το ΕΙΔΟΣ 11 : Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας.

Πρoδιαγραφή 7 "Να διαθέτει μεγάλη, ευανάγνωστη, έγχρωμη φωτιζόμενη οθόνη LCD και πληκτρολόγιο αφής (touch)":
Θεωρούμε απαραίτητη την δυνατότητα της αντλίας να έχει menu στα Ελληνικά, όπως απαιτείται και στις προδιαγραφές της ογκομετρικής αντλίας διπλής χορήγησης.

Πρoδιαγραφή 10 "Να διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης της σύριγγας στη μπροστινή πλευρά της αντλίας, παρέχοντας συνεχή οπτικό έλεγχο" :
Θεωρούμε απαραίτητο η τοποθέτηση της σύριγγας να γίνεται στην μπροστινή και κάτω πλευρά της συσκευής, για την πλήρη προστασία αυτής.
Προτείνουμε να αλλάξει η προδιαγραφή με την σχετική προσθήκη.

Πρoδιαγραφή 14 "Να διαθέτει τα παρακάτω προγράμματα έγχυσης: ......
- Επιλογή φαρμάκου από την προγραμματιζόμε νη βιβλιοθήκη φαρμάκων, με δυνατότητα εισαγωγής σταθερών και ελαστικών ορίων ρυθμού έγχυσης........
- Η δυνατότητα προγραμματισμού διαδοχικών εγχύσεων θα αξιολογηθεί." :
Θεωρούμε απαραίτητη την αναφορά της προδιαγραφής στον αριθμό των πρωτοκόλλων φαρμάκου της βιβλιοθήκης φαρμάκων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 500-2000.

Πρoδιαγραφή 16 "Να έχει δυνατότητα Διατήρησης Ανοικτής Φλέβας (K.V.O. Keep Vein Open): με ρυθμιζόμενο ρυθμό 0.0ml/h - 5 ml/h" :
Ζητάμε την αλλαγή του ρυθμού από 0.0ml/h-5ml/h, σε «0,1-2,5 ml/h» που είναι ο συνήθης ρυθμός KVO, σε όλες σχεδόν τις συσκευές έγχυσης τύπου σύριγγας, διότι άλλως θα είναι αδύνατη η συμμετοχή των περισσοτέρων προμηθευτών.

Πρoδιαγραφή 17 "Να διαθέτει πίεση απόφραξης: 300-700 με ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης mmHg (μεγαλύτερο εύρος θα αξιολογηθεί)" :
Θεωρούμε ότι τα αιτούμενα ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης απόφραξης είναι εξαιρετικά περιορισμένα, όταν σχεδόν όλες οι γνωστές συσκευές σύριγγας έχουν από 50 ή 100 mmHg έως 1000 mmHg περίπου. Μόνο η Κινέζικη αντλία σύριγγας WIT-301 Α διαθέτει αυτά τα ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης.
Ζητάμε την αλλαγή των επιπέδων ρύθμισης, σύμφωνα με τα επίπεδα των γνωστών συσκευών της αγοράς, για μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών.

Πρoδιαγραφή 21 "Να διαθέτει λειτουργία αναμονής (standby function). Η δυνατότητα κλειδώματος πληκτρολογίου θα αξιολογηθεί"
Ζητάμε την αλλαγή της ως άνω προδιαγραφής για «κλείδωμα του πληκτρολογίου» ως ακολούθως: «Να διαθέτει κλείδωμα της ροής έγχυσης» και όχι του πληκτρολογίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλες λειτουργίες και αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό.

Πρoδιαγραφή 25 "Να διαθέτει ιστορικό συμβάντων, με δυνατότητα διατήρησης τους για μεγάλο χρονικό διάστημα" :
Και πάλι φωτογραφίζει την προδιαγραφή της Κινέζικης αντλίας WIT-301 Α. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «Να διαθέτει ιστορικό τουλάχιστον για 1000 συμβάντα».

Πάντα στην διάθεσή σας,

Με Εκτίμηση
MEDITRUST, Ε.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚ ΟΥ ΕΠΕ
Μαριλύ Ματθαίου - Τμήμα Διαγωνισμών
#9 Β΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝINTERMEDICA-ΕΜΜ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 08-07-2016 15:40
Παρατηρήσεις επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικ ού Εξοπλισμού Χειρουργείων της με αριθμ. πρωτ.: 9500/06-07-2016

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 6 : ΑΝΑΝΗΨΗ ΝΕΟΓΝΩΝ

Τεχν. Προδ. Νο 9
Ο χρόνος APGAR (APGAR timer) δεν ρυθμίζεται. Ζητούμε να απαλοιφθεί η δυνατότητα ρύθμισής του από την προδιαγραφή. Εξ'άλλου η απαίτηση για ένδειξη Apgar Timer, ζητείται στην επόμενη προδιαγραφή (Νο 10).
#8 B’ Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «Φορητό Ακτινοσκοπικό Ορθοπεδικών Χειρουργείων»ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 08-07-2016 15:38
Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/07/2016ΘΕΜΑ: Ανακοίνωσή σας τις 06/07/2016 με Αριθμ. Πρωτ. 9500 – B’ Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «Φορητό Ακτινοσκοπικό Ορθοπεδικών Χειρουργείων»


CPV: 33111000-1

Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια:

Παρατηρήσεις:

Α.
Η προδιαγραφή 12 απαιτεί: «12. Να διαθέτει μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα >70.000 εικόνες,…».

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και αντικειμενική αξιολόγηση αιτούμεθα η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

«12. Να διαθέτει μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 55.000 εικόνες,…».

Β.
Από την κεφαλίδα των προδιαγραφών, αλλά και στην παράγραφο 1, είναι σαφές ότι το προσφερόμενο μηχάνημα C-arm πρέπει να είναι σύγχρονο και κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση στην κυρίως στην ορθοπαιδική ειδικότητα.
Ο προϋπολογισμός των 100.000€, που διαθέτει ο φορέας σας για την προμήθεια του ακτινοσκοπικού συστήματος, επαρκεί για να προμηθευτείτε σύστημα που θα καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες σας, αλλά και θα ανταποκρίνεται στις νέες επιστημονικές μεθόδους που ήδη χρησιμοποιούντα ι ευρέως στην Ε.Ε., αλλά και σε ελληνικά δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.
Επιπλέον, για να προσδιοριστεί κλάση συστήματος (high end) που θα καλύψει τις ανάγκες του Νοσοκομείου σας και θα σας δώσει τη δυνατότητα να επιλέξετε από συστήματα κορυφαίας τεχνολογίας και απόδοσης, που δεν θα απαξιωθούν ως τεχνολογία στο εγγύς μέλλον, προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω τεχνικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών.


Β/1.
Για ευκολότερη προσπέλαση κατά την επέμβαση, αιτούμεθα η προδιαγραφή 8 να τροποποιηθεί ως εξής:

« 8…. Πρέπει να διαθέτει επαρκές άνοιγμα C-arm άνω των 70cm και βάθος C-arm άνω των 65cm για άνετη προσπέλαση στο ζητούμενο ανατομικό σημείο….».

Β/2
Για ευκολότερη τοποθέτηση και χειρισμούς κατά την επέμβαση, αιτούμεθα η 9η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

« 9. Οι ζητούμενες ελάχιστες κινήσεις της περόνης (C-arm) να είναι οι εξής:
………….
--Δυνατότητα περιστροφής της περόνης γύρω από τον οριζόντιο άξονα συγκράτησής της
κατά ± 225° περίπου.
--Δυνατότητα περιστροφής της περόνης γύρω από τον νοητό άξονά της (orbital) κατά 135°
συνολικά.
--Δυνατότητα κινήσεων μέσα-έξω (οριζόντια κίνηση) τουλάχιστον 20 cm. …..».

Β/3.
Για βελτιστοποίηση της εικόνας, αιτούμεθα η προδιαγραφή 11 να τροποποιηθεί ως εξής:

« 11. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύγχρονο σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με δυνατότητες όπως: ψηφιακή ενίσχυση των παρυφών των απεικονιζόμενων οργάνων σε τουλάχιστον 4 επίπεδα, αυτόματη διόρθωση εικόνας όταν υπάρχει μεταλλικό πρόσθετο (βίδες, λάμες κλπ), ηλεκτρονική περιστροφή και αντιστροφή της εικόνας, ηλεκτρονικά κλείστρα, απόρριψη θορύβου κίνησης, ενίσχυση του contrast, πρόγραμμα μετρήσεων, σύστημα εικονικής προτοποθέτησης διαγραγμάτων VIRTUAL COLLIMATOR, real time ανίχνευση κίνησης, αυτόματη προσαρμογή του επιπέδου θορύβου και της συχνότητας παλμού ώστε να εξασφαλίζει χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας και να ανιχνεύει τα μεταλλικά τμήματα στην ζώνη σάρωσης και αυτόματα να ρυθμίζει την δόση ακτινοβολίας».


B/4
Αιτούμεθα η προδιαγραφή 17 να τροποποιηθεί ως εξής:

« 17. Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης για τέλεση ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας, roadmap, τέλεσης τρισδιάστατης απεικόνισης 3D με ανάλογα πακέτα λογισμικών -γραφικών καθώς και τρισδιάστατης πλοήγησης. Να προσφερθούν οι δυνατότητες προς επιλογή του νοσοκομείου. Επιπλέον δυνατότητες να αναφερθούν για να αξιολογηθούν».


Πάντοτε στη διάθεσή σας παραμένουμε.

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας
Μηχανικός Εφαρμογών
#7 B’ Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «Απινιδωτής-μόν ιτορ με εξωτερικό βηματοδότη, εκτυπωτή και τροχήλατο καρότσι μεταφοράς»ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 08-07-2016 15:36
Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/07/2016ΘΕΜΑ: Ανακοίνωσή σας τις 06/07/2016 με Αριθμ. Πρωτ. 9500 – B’ Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «Απινιδωτής-μόν ιτορ με εξωτερικό βηματοδότη, εκτυπωτή και τροχήλατο καρότσι μεταφοράς»


CPV: 33182100-0

Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια:

Παρατηρήσεις:

• Ζητείται στην παράγραφο 4: « 4. …Ο χρόνος φόρτισης στα 200 Joules να μην υπερβαίνει τα 5 περίπου δευτερόλεπτα. Να αναφερθεί για να αξιολογηθεί η δυνατότητα αυτόματης αλληλουχίας με προκαθορισμένα επίπεδα φόρτισης (πχ 150j –180j- 200j )….».

Η απαίτηση ο χρόνος φόρτισης να είναι στα 5 περίπου δευτερόλεπτα, είναι υπερβολικά χαμηλός και αποκλείει την εταιρεία μας, από τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό που πρόκειται να διενεργηθεί, ενώ ζητείται με τον προσδιορισμό περίπου.
Επίσης, για αποφυγή παρερμηνειών κατά την τεχνική αξιολόγηση προτείνουμε να αποσαφηνιστεί το σημείο που αφορά στην αυτόματη απινίδωση.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και αντικειμενική αξιολόγηση αιτούμεθα η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

« 4. …Ο χρόνος φόρτισης στα 200 Joules να μην υπερβαίνει τα 8 περίπου δευτερόλεπτα. Να διαθέτει και να αναφερθεί για να αξιολογηθεί η δυνατότητα αυτόματης απινίδωσης και η αλληλουχία με προκαθορισμένα επίπεδα φόρτισης (πχ 150j –180j- 200j )….».


• Ζητείται στην παράγραφο 6: «6. Στα paddles να υπάρχουν πλήκτρα, όπου με ταυτόχρονο πάτημα να αποδίδεται η ενέργεια στον ασθενή ».

Προκειμένου, να προμηθευτείτε σύστημα της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, με αυξημένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

« 6. Στα paddles να υπάρχουν πλήκτρα, όπου με ταυτόχρονο πάτημα να αποδίδεται η ενέργεια στον ασθενή. Για τη διευκόλυνση του χρήστη, αλλά και για την αύξηση της επιβιωσιμότητας του ασθενή, να υπάρχουν επί των paddles και πλήκτρα που θα δίνουν άμεση επιλογή από το χρήστη της αποδιδόμενης ενέργειας, σε περίπτωση που είναι μόνος του κατά την διαδικασία ανάνηψης. Να υπάρχει και πλήκτρο άμεσης εκτύπωσης, σε περίπτωση ανάγκης ».• Ζητείται στην παράγραφο 7: «7.Το μόνιτορ να είναι δύο (2) καναλιών και να απεικονίζει την κυματομορφή του ΗΚΓ (2 κυματομορφές), τον αριθμό των σφίξεων, τα όρια του alarm, την απαγωγή, την επιλεγόμενη και αποδιδόμενη ενέργεια καθώς και άλλα για τον χειριστή βοηθητικά μηνύματα, τα οποία να αναφερθούν για να αξιολογηθούν ».

Στην οικεία προδιαγραφή, περιγράφονται οι δυνατότητες απεικόνισης του μόνιτορ, όμως δεν προσδιορίζεται η διάσταση της οθόνης απεικόνισης, που είναι χαρακτηριστικό, που ορίζει την κλάση του υπό προμήθεια συστήματος. Επιπλέον, η απεικόνιση της αποδιδόμενης ενέργειας αποκλείει την εταιρεία μας, από τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό που πρόκειται να διενεργηθεί. Είναι άνευ κλινικού οφέλους, ενώ το σύστημα που διαθέτουμε αποτυπώνει την αποδιδόμενη ενέργεια κατά την εκτύπωση και γίνεται σαφής αναφορά και στην προδιαγραφή 10.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και αντικειμενική αξιολόγηση αιτούμεθα η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

«7. Η οθόνη του μόνιτορ να είναι διαγωνίου τουλάχιστον δέκα (10) ιντσών, να είναι έξι (6) καναλιών και να απεικονίζει την κυματομορφή του ΗΚΓ (2 κυματομορφές), τον αριθμό των σφίξεων, τα όρια του alarm, την απαγωγή, την επιλεγόμενη ενέργεια καθώς και άλλα για τον χειριστή βοηθητικά μηνύματα, τα οποία να αναφερθούν για να αξιολογηθούν ».

• Ζητείται στην παράγραφο 9: «9. Να έχει δυνατότητα παγώματος της οθόνης (freeze) η επέκτασης της απεικονοζομενης κυματομορφης σε χρόνο περίπου 4 sec και να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων.»

Η λειτουργία παγώματος της οθόνης στον απινιδωτή, για τη χρήση που προορίζεται είναι υπερβολική και περιορίζει άνευ κλινικού οφέλους τον ανταγωνισμό και αποκλείουν την εταιρεία μας, από τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό που πρόκειται να διενεργηθεί.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και αντικειμενική αξιολόγηση αιτούμεθα η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

«9. Επιθυμητό να έχει δυνατότητα παγώματος της οθόνης (freeze) η επέκτασης της απεικονοζομενης κυματομορφης σε χρόνο περίπου 4 sec και να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων.».


Πάντοτε στη διάθεσή σας παραμένουμε.

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας
Μηχανικός Εφαρμογών
#6 Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανάνηψη νεογνών»ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 08-07-2016 15:34
Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/07/2016ΘΕΜΑ: Ανακοίνωσή σας τις 06/07/2016 με Αριθμ. Πρωτ. 9500 – Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανάνηψη νεογνών»


CPV: 33172200-8

Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια:

Παρατηρήσεις:

1. Στην τεχνική περιγραφή 17 αναφέρεται:
«Το λογισμικό να είναι στα ελληνικά ή αγγλικά.»

Προτείνουμε:

«Το λογισμικό να είναι απαραίτητα στα ελληνικά προς διευκόλυνση του προσωπικού.»

Πάντοτε στη διάθεσή σας παραμένουμε.

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας
Μηχανικός Εφαρμογών
#5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ: α/α ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & α/α 10: ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 08-07-2016 14:27
Κύριοι,
Στη συνέχεια της συμμετοχής μας στη Α’ Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των αντλιών ΕΦ έγχυσης και αντλίες σύριγγας, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι και οι παρούσες προδιαγραφές της Β’ Διαβούλευσης περιέχουν τους ίδιους «φωτογραφικούς όρους» που προσδιορίζουν είδη συγκεκριμένων Οίκων του ιδίου προμηθευτή και τους οποίους ήδη σας έχουμε αναφέρει στο πλαίσιο της Α’ διαβούλευσης
Επίσης, με μεγάλη έκπληξη, διαπιστώνουμε ότι και οι όποιες αλλαγές έχουν γίνει στις αρχικές προδιαγραφές, εξασφαλίζουν υψηλότερη βαθμολογία για τα είδη του συγκεκριμένου προμηθευτή, σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση το άρθρο 3 του ΠΔ 117/2009 οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα «ελάχιστα αναγκαία» χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται και όχι τα «απαιτούμενα χαρακτηριστικά», όπως ίσχυε παλαιότερα, που σημαίνει ότι όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και δεν θα υπάρχουν σε αυτές προαιρετικοί ή επιθυμητοί όροι, όπως συμβαίνει με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης διαβούλευσης. Συνεπώς οι όροι του τύπου « θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα ….» ή « επιπλέον δυνατότητες να αναφερθούν…» κλπ θα πρέπει να αφαιρεθούν.
Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις της εταιρείας μας επί των τεχνικών προδιαγραφών και των δύο τύπων αντλιών είναι ήδη διατυπωμένες στο πλαίσιο της Α’ διαβούλευσης και είναι περιττό να τις επαναδιατυπώσου με. Όμως, ας μας επιτραπεί να σχολιάσουμε τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών μετά την Α’ διαβούλευση, οι οποίες αν μη τι άλλο ευνοούν τις συγκεκριμένες αντλίες:
7 : ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
1. Η προδιαγραφή 1, όπως τροποποιήθηκε «…. ταυτόχρονης διπλής χορήγησης από την ίδια συσκευή…» προσδιορίζει με ακόμη σαφέστερο τρόπο την αντλία PLUM του Οίκου HOSPIRA ενώ θα έπρεπε να είχε αφαιρεθεί.
2. Στην προδιαγραφή 9, όχι μόνον συνεχίζει να υπάρχει ό όρος για την «απομάκρυνση φυσαλίδων….» ο οποίος αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό της αντλίας PLUM του Οίκου HOSPIRA αλλά και η αλλαγή του συντελεστή βαρύτητας από το 5% στο 20%, αν μη τι άλλο, ευνοεί τη συγκεκριμένη αντλία.
10: ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ
1. Έτσι όπως επαναδιατυπώθηκ αν κάποιοι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, είναι φανερό ότι και πάλι ευνοείται βαθμολογικά η αντλία WIT-301 του Οίκου Guangzhou WIT Medical Technology LTD ΚΙΝΑΣ.
Ειδικότερα, η επιτροπή αντί να αφαιρέσει τις τεχνικές προδιαγραφές που «φωτογραφίζουν» τη συγκεκριμένη αντλία, τις έχει επαναδιατυπώσει με τη προσθήκη του όρου «Η δυνατότητα … θα αξιολογηθεί», ώστε να δίνεται η δυνατότητα για υψηλότερη βαθμολογία της αντλίας WIT-301 του Οίκου Guangzhou WIT Medical Technology LTD ΚΙΝΑΣ.
2. Η παραπάνω παρατήρηση αφορά στις προδιαγραφές 8, 14,17,21, 24
Ελπίζουμε, ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις μας θα τύχουν της δέουσας προσοχής σας. ώστε οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές που θα εκπονήσετε να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
Με εκτίμηση,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
#4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ α/α9 Απινιδωτής Μόνιτορ με εξωτερικό βηματοδότηΑΠ.Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 08-07-2016 10:27
Αξιότιμοι κύριοι
Για το είδος με α/α9 Απινιδωτής μόνιτορ με εξωτερικό βηματοδότη, εκτυπωτή & τροχήλατο καρότσι μεταφοράς

Στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ παρ. 4, παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί ο όρος " Ο χρόνος φόρτισης στα 200Joules να μην υπερβαίνει τα 5 δευτερόλεπτα" σε
"ο χρόνος φόρτισης να είναι
#3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ α/α3 Μόνιτορ 12''ΑΠ.Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 08-07-2016 10:21
Αξιότιμοι Κύριοι,
Για το είδος α/α3 Μόνιτορ 12΄΄
Στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και συγκεκριμένα στις παραγράφους Α. 2 και Β.7, υπάρχει η απαίτηση να κατατεθούν με τις προσφορές πιστοποιητικά, δηλώσεις, βεβαιώσεις κλπ, των κατασκευαστικών οίκων, τα οποία θα είναι πρωτότυπα και επικυρωμένα από το Επιμελητήριο της πόλης όπου ανήκει η εταιρία και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση θεωρημένη από Ελληνική Προξενική Αρχή.
Παρακαλούμε όπως αφαιρέσετε όλους τους σχετικούς ως ανωτέρω όρους που αναφέρονται στις διακηρύξεις σας, δεδομένου ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ. φύλλου 74 από 26 Μαρτίου 2014, έχει δημοσιευθεί και έχει θέση νόμου η Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. Επίσης αξίζει να τονιστεί ότι οι προαναφερόμενες παράγραφοι εδώ και αρκετά χρόνια δεν συμπεριλαμβάνον ται σε διακηρύξεις διαγωνισμών για προμήθειες δημοσίου, είτε πρόκειται για έργα με κάλυψη Ελληνικού Δημοσίου (κρατική χρηματοδότηση) είτε πρόκειται για έργα μέσω ΕΣΠΑ.
Σημειώστε ότι οι εν λόγω απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και υπερβολικά δαπανηρές, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται χωρίς λόγο, το κόστος της προμήθειας.
Με εκτίμηση
ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Μίνα Γκατζούδη
τηλ.: 2310245421
e-mail: mina@papoudis.gr
#2 Οφθαλμολογικό Χειρουργικό ΜικροσκόπιοΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 08-07-2016 09:00
Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του Οφθαλμολογικού Χειρουργικού Μικροσκοπίου, έχουμε να προτείνουμε η προδιαγραφή να μετατραπεί ως ακολούθως:

2. ... με εστιακή απόσταση είτε F=175mm, είτε 200mm.

3. ... ποιοτικής τρισδιάστατης απόδοσης εικόνας και μέγιστο δυνατό βάθος πεδίου.

***** Σχετικά με τα αναγραφόμενα σε αυτό το σημείο, αναφορικά με την λυχνία στο σημείο αυτό, θεωρώ ότι είναι πλεονασμός, αφού αναφέρεται παρακάτω στην βάση δαπέδου στο σημείο 15. *****

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
Με εκτίμηση.
Χρήστος Κομπορόζος

www.kobomedical.gr
#1 Παρατηρήσεις επί του είδους 2 Φορητό ακτινοσκοπικό ορθοπαιδικών χειρουργείων 33111000-1ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 07-07-2016 15:59
Αξιότιμοι Κύριοι,
Στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και συγκεκριμένα στις παραγράφους Α. 2 και Β.7, υπάρχει η απαίτηση να κατατεθούν με τις προσφορές πιστοποιητικά, δηλώσεις, βεβαιώσεις κλπ, των κατασκευαστικών οίκων, τα οποία θα είναι πρωτότυπα και επικυρωμένα από το Επιμελητήριο της πόλης όπου ανήκει η εταιρία και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση θεωρημένη από Ελληνική Προξενική Αρχή.
Παρακαλούμε όπως αφαιρέσετε όλους τους σχετικούς ως ανωτέρω όρους που αναφέρονται στις διακηρύξεις σας, δεδομένου ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ. φύλλου 74 από 26 Μαρτίου 2014, έχει δημοσιευθεί και έχει θέση νόμου η Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. Επίσης αξίζει να τονιστεί ότι οι προαναφερόμενες παράγραφοι εδώ και αρκετά χρόνια δεν συμπεριλαμβάνον ται σε διακηρύξεις διαγωνισμών για προμήθειες δημοσίου, είτε πρόκειται για έργα με κάλυψη Ελληνικού Δημοσίου (κρατική χρηματοδότηση) είτε πρόκειται για έργα μέσω ΕΣΠΑ.
Σημειώστε ότι οι εν λόγω απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και υπερβολικά δαπανηρές, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται χωρίς λόγο, το κόστος της προμήθειας.
Με εκτίμηση
ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Μίνα Γκατζούδη
τηλ.: 2310245421
e-mail: mina@papoudis.gr

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020