25313.51100

Διαγωνισμοί

 • Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Τμήμα Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

   

   Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 201.1/13ης/21-3-2019 απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και το κείμενο της υπ’ αριθμ. 6-2019 διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτήγια τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο, το Γ.Ν. Κομοτηνήςπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή μεCPV 79212100-4 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής  με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016προϋπολογισμού 6.000με Φ.Π.Α. 24%συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (συγκεκριμένα η αξία της σύμβασης για το 1ο έτος είναι 3.000,00 με ΦΠΑ και η αξία δικαιώματος προαίρεσης είναι 3.000,00 € με ΦΠΑ), με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

  Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει διάρκεια ένα (1) χρόνο. ΤοΓενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα (ενεργοποίηση προαίρεσης) να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ακόμη ένα (1) χρόνο, με μονομερή δήλωσή του (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 17-04-2019ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16-04-2019 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17-04-2019 ,στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 Κουρνιώτη Αικατερίνη (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2019 - Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2019 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

   

 • Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και θέσης σε λειτουργία λεβητοστασίου

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ Ω58Ξ4690ΒΑ-ΨΙΟ
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

   Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αριθμόν 230/15ης/3-4-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση προϋπολογισμού και σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και θέσης σε λειτουργία του λεβητοστασίου

  2. Την υπ’ αριθμόν ΑΔΑ 19REQ004794504 απόφαση ανάληψης δέσμευσης

  3. Την υπ’ αριθμόν 252/16ης/11-4-2019 (πρωτογενές ΑΔΑΜ 19REQ004794132) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά της έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου για ένα έτος και την έγκριση του κειμένου και των όρων της υπ’ αριθμόν 8/2019 διακήρυξης

   

  εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Συντήρησης και θέσης σε λειτουργία του λεβητοστασίου του Γ.Ν. Κομοτηνής (CPV 50721000-5) για χρονικό διάστημα ενός έτους, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγραμματισμού του 2019, χωρίς δημοσίευση στον εθνικό τύπο, προϋπολογισμού 49.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (40.290,32€) και σύμφωνα με τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25-04-2019 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30-04-2019, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2019 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και θέσης σε λειτουργία λεβητοστασίου

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2019 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

   

 • Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και θέσης σε λειτουργία λεβητοστασίου

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ ΨΠΝΛ4690ΒΑ-69Γ
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αριθμόν 230/16ης/26-03-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση του 3ου προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2020 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και θέσης σε λειτουργία του λεβητοστασίου

  2. Το με ΑΔΑΜ 20REQ006512345 Πρωτογενές αίτημα

  3. Την υπ’ αριθμόν ΑΔΑΜ 20REQ006520150 απόφαση ανάληψης δέσμευσης

  4. Την υπ’ αριθμόν 5/1ης/2-4-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας, την έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου για ένα έτος και την έγκριση του κειμένου και των όρων της υπ’ αριθμόν 6/2020 διακήρυξης

  εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Συντήρησης και θέσης σε λειτουργία του λεβητοστασίου του Γ.Ν. Κομοτηνής (CPV 50721000-5) για χρονικό διάστημα ενός έτους, χωρίς δημοσίευση στον εθνικό τύπο, προϋπολογισμού 49.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (40.290,32€) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 6/2020 διακήρυξη.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 15-04-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 14-04-2020 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15-04-2020, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2020 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και θέσης σε λειτουργία λεβητοστασίου

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

   

 • Διαγωνισμός για τη προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΛΙΚΟY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»

   ethnosimo

  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΨΕΡΙ4690ΒΑ-5ΦΦ
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με την αρίθμ. 4-2020 διακήρυξη προκηρύσσει: συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΛΙΚΟY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» με CPV 33141000-0, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,συνολικού προϋπολογισμού 21.146,712 € με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (συγκεκριμένα η αξία της σύμβασης για το 1ο έτος είναι 10.573,356€ με ΦΠΑ και η αξία δικαιώματος προαίρεσης είναι 10.573,356€ με ΦΠΑ), με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

  Η σύμβαση/συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν διάρκεια ένα (1) χρόνο. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα (ενεργοποίηση προαίρεσης) να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ακόμη ένα (1) χρόνο, με μονομερή δήλωσή του (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά είδος.

  Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 29-4-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 28-4-2020 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546 (Πρωτόκολλο)

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29-4-2020 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00).

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2020 - Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΛΙΚΟY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διαγωνισμός για τη προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΛΙΚΟY ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ –ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ»

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  Ω9ΥΒ4690ΒΑ-0ΒΛ
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

   

   

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
   
  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με την αρίθμ. 11-2020 διακήρυξη προκηρύσσει: συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΛΙΚΟY  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ –ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ» με CPV 33162100-4, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,συνολικού προϋπολογισμού 70.672,39 € με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (συγκεκριμένα η αξία της σύμβασης για το 1ο έτος είναι  35.336,19€ με ΦΠΑ και η αξία δικαιώματος προαίρεσης είναι 35.336,19€ με ΦΠΑ), με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.
    
  Η σύμβαση/συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν διάρκεια ένα (1) χρόνο. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα (ενεργοποίηση προαίρεσης) να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ακόμη ένα (1) χρόνο, με μονομερή δήλωσή του  (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.
   
  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά είδος.
   
   Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.
   
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 16-6-2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.
   
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.
   
  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  15-6-2020 στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα  : έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546  (Πρωτόκολλο)
   
   Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:     16-6-2020 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.
   
   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00). 
   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2020 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΛΙΚΟY  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

  PDF-Icon ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διαγωνισμός για τη προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ: 67ΒΡ4690ΒΑ-4ΝΖ
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

   

   

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

   

       Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 15/2-4-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία  εγκρίθηκε   το κείμενο  της  υπ΄αρ. 5-2020  διακήρυξης για την προμήθειαΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   προκηρύσσει  ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για   την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  »για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής    προϋπολογισμού  236.843,72(με ΦΠΑ  ) 191.003,00(χωρίς ΦΠΑ ) (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα έτος) 

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 85312, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την 12-6-2020, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10:00 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία  δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  19-5-2020 19-5-2020 20-5-2020 5-6-2020             15:00π.μ 11-6-2020    14:30 μ.μ 12-6-2020   10:00π.μ

     

      Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

   

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351  (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2020 - Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

  PDF-Icon ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διαγωνισμός για τη προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ: 67ΒΡ4690ΒΑ-4ΝΖ
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με την αρίθμ. 8-2020 διακήρυξη προκηρύσσει: συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » μεCPV33696500-0, για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,συνολικού προϋπολογισμού 36.079,04€με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (συγκεκριμένα η αξία της σύμβασης για το 1ο έτος είναι 18.039,52 με ΦΠΑ και η αξία δικαιώματος προαίρεσης είναι18.039,52€ με ΦΠΑ), με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

   

  Η σύμβαση/συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν διάρκεια ένα (1) χρόνο. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα (ενεργοποίηση προαίρεσης) να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ακόμη ένα (1) χρόνο, με μονομερή δήλωσή του  (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης .

  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά είδος.

   Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20-05-2020ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 09:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  19-05-2020  στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα  : έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546  (Πρωτόκολλο)

   Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  20-05-2020στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:00π.μ.

   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00). 

   

   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2020 - Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

   

   

 • Διαγωνισμός για τη προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ»

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ: ΩΕΩ54690ΒΑ-ΛΙΘ
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με την αρίθμ. 7-2020 διακήρυξη προκηρύσσει: συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ με CPV 39831200-8, για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,συνολικού προϋπολογισμού 46.866,54€ με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (συγκεκριμένα η αξία της σύμβασης για το 1ο έτος είναι 23.433,27€ με ΦΠΑ και η αξία δικαιώματος προαίρεσης είναι 23.433,27€ με ΦΠΑ), με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

  Η σύμβαση/συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν διάρκεια ένα (1) χρόνο. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα (ενεργοποίηση προαίρεσης) να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ακόμη ένα (1) χρόνο, με μονομερή δήλωσή του (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά είδος.

  Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20-05-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19-05-2020 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546 (Πρωτόκολλο)

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 20-05-2020 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00).

   

   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2020 - Προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ»

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

   

   

 • Διαγωνισμός για τη προμήθεια «ΒΕΛΟΝΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ»

   ethnosimo

  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  Ψ1ΑΙ4690ΒΑ-2ΤΝ
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με την αρίθμ. 3-2020 διακήρυξη προκηρύσσει: συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» με CPV 33141320-9, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,συνολικού προϋπολογισμού 11.201,904 € με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (συγκεκριμένα η αξία της σύμβασης για το 1ο έτος είναι 5.600,952€ με ΦΠΑ και η αξία δικαιώματος προαίρεσης είναι 5.600,952€ με ΦΠΑ), με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

  Η σύμβαση/συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν διάρκεια ένα (1) χρόνο. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα (ενεργοποίηση προαίρεσης) να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ακόμη ένα (1) χρόνο, με μονομερή δήλωσή του (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά είδος.

  Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 28-4-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27-4-2020 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546 (Πρωτόκολλο)

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28-4-2020 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00).

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2020 - Προμήθεια «ΒΕΛΟΝΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ»

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διαγωνισμός για τη προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ»

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ:6ΨΣ54690ΒΑ-29Υ
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

        Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αριθ 178/13ης/12-03-2020  απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής  «2ος Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2020»
  2. Το με ΑΔΑΜ 20REQ006632013 Πρωτογενές αίτημα
  3. Την υπ’ αριθμόν ΑΔΑΜ 20REQ006651660 απόφαση ανάληψης δέσμευσης
  4. Την υπ’ αριθμόν 79/5ης/30-04-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά  την έγκριση σκοπιμότητας, την έγκριση διαδικασίας για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού διάφορου και την έγκριση του κειμένου και των όρων της υπ’ αριθμόν 9/2020 διακήρυξης

  εγκρίθηκεη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού διάφορου (CPV33141110-4 ) για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο και σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο κείμενο της

  υπ’ αριθμ. 9/2020 διακήρυξης.

  Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 29.939,31€ χωρίς  Φ.Π.Α. και 33.831,31€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για ένα έτος, ενώ με το δικαίωμα προαίρεσης που διατηρεί η Αναθέτουσα Αρχή, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 59.878,42€ χωρίς Φ.Π.Α.και67.662,62€συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 22-05-2020ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 09:30π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:21-05-2020στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22-05-2020,στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:30 π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Κουρνιώτη Αικατερίνη

   

   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2020 - Προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ»

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2020 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2020 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

   

   

 • Διαγωνισμός για τη προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ- ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ"

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

   

   

  ΑΔΑ:6ΝΟ64690ΒΑ-5Ι2

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

        Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ.78/30-4-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε   το κείμενο της υπ΄αρ. 10-2020 διακήρυξης για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ- ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

  προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ- ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟγια τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής προϋπολογισμού  194.382,40 €(με ΦΠΑ ) 156.760,00€(χωρίς ΦΠΑ ) .

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 93000, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 17-7-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία   και ώρα υποβολής προσφορών   στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία   και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών   στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  26-6-2020 26-6-2020 26-6-2020 13-7-2020            14:00μ.μ 16-7-2020   14:30 μ.μ 17-7-2020   10:00π.μ

     

      Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)


   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2020 - Προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ- ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

  PDF-Icon ΕΙΔΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διαγωνισμός για τη προμήθεια ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ: 6ΙΑΕ4690ΒΑ-Κ87  
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

   

   

   

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 200/18-6-2020  Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία  εγκρίθηκε   το κείμενο  της  υπ΄αρ.  12-2020  διακήρυξης  για την προμήθεια  ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για  την προμήθεια ΣΕΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPV 33695000-8) για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής   προϋπολογισμού  105.288,6976(με ΦΠΑ  )84.910,2400(χωρίς ΦΠΑ ) (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα έτος) 

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 93238, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 24-7-2020, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία  δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 20-07-2020             14:00 μ.μ 23-07-2020    14:30 μ.μ 24-07-2020   10:00 π.μ

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2020 - Προμήθεια ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

  PDF-Icon ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διαγωνισμός για τη προμήθεια ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ: ΩΞΙ24690ΒΑ-9Θ6
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

   

   

   

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 199/18-6-2020  Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία  εγκρίθηκε   το κείμενο  της  υπ΄αρ.  13-2020  διακήρυξης για την προμήθεια  ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   προκηρύσσει  ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για   την προμήθεια ΣΕΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ (CPV 33696500-0)για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής    προϋπολογισμού  145.051,6980(με ΦΠΑ  ) 119.733,9000(χωρίς ΦΠΑ ) (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα έτος) 

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό  93521, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 24-07-2020, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.  ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία  δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

   

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

  Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

  Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

  Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α

  Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού

  03-07-2020

  03-07-2020

  03-07-2020

  20-07-2020             14:00μ.μ

  23-07-2020    14:30 μ.μ

  24-07-2020   11:00π.μ

   Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.  

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2020 - Προμήθεια ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

  PDF-Icon ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την λειτουργία και συντήρηση του λεβητοστασίου

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    3 2 / 2 0 1 8 (Επαναπροκήρυξη του 30/2018)

   

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
  Την υπ’ αριθμόν 644/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού και για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου
  Την υπ’ αριθμόν 645/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 595.2/5-10-2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον α/α 4. Του Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2018 και του Προϋπολογισμού της συντήρησης του Λεβητοστασίου στο ποσό των 44.500,00€ αντί του ποσού των 74.400,00€
  Την υπ’ αριθμόν 646/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά της έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου για ένα έτος
  Την υπ’ αριθμόν 713/48ης/22-11-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά την έγκριση του κειμένου της 30/2018 διακήρυξης και των όρων που αναφέρονται σε αυτή
  Την υπ’ αριθμόν 787/51ης/11-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την ακύρωση του υπ’ αριθμ. 30-2018 διαγωνισμού λόγω μη κατάθεσης προσφορών και την επαναπροκήρυξή του με τους ίδιους όρους και τιμές

  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της θέσης σε λειτουργίας και συντήρησης του Λεβητοστασίου του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση στον έντυπο εθνικό τύπο και σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με προϋπολογισμό 44.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα ενός έτους.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 28-12-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27-12-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28-12-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2018 - Λειτουργία και Συντήρηση του Λεβητοστασίου

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

 • Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    ΤΟΥ    ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.    24/2018    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    ΤΟΥ    19/2018)

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
  1.Την υπ’ αριθ. 289/20ης/10-5-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίνει α) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, του ΚΕΦΙΑΠ Ροδόπης, β) τους τεχνικούς και ειδικούς όρους και το κείμενο της παρούσας διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, του ΚΕΦΙΑΠ Ροδόπης, γ) την απένταξη από το ΠΠΥΥ του 2014 του διαγωνισμού και τη διενέργεια αυτού με την διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 21 έως 35 του Ν. 4472/2017
  2. Την υπ’ αριθμ. 556/39/25-9-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής βάσει της οποίας εγκρίνονται οι όροι και το κείμενο της υπ’ αριθμ. 24/2018 (επαναπροκήρυξη του 19/2018 διαγωνισμού) διακήρυξης η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής, για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο, ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας (CPV 66512000-2) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ Ροδόπης Προϋπολογισμού 10.000,00€ (5.000,00€ με Φ.Π.Α. για τον τεχνικό ασφαλείας και 5.000,00€ με Φ.Π.Α. για τον ιατρό εργασίας).
  3. To Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα

  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση «Παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας», προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τον τεχνικό ασφαλείας και 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τον ιατρό εργασίας.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 23-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22-10-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23-10-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2018 - Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ      Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 506/30-8-2018 απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το κείμενο της διακήρυξης για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,

  την υπ’ αριθμ. 557/25-9-2018 απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία ακυρώνεται ο υπ΄αρ. 21/2018 διαγωνισμός λόγω έλλειψης αποδεκτής προσφοράς και εγκρίνεται η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων,

  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 10.368,44€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:23-10-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ.
  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24-10-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351/551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2018 - Προμήθεια Εντύπων

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Συνοπτικός διαγωνισμός για την λειτουργία και συντήρηση του λεβητοστασίου

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    3 0 / 2 0 1 8

   

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
  Την υπ’ αριθμόν 644/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού και για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου
  Την υπ’ αριθμόν 645/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 595.2/5-10-2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον α/α 4. Του Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2018 και του Προϋπολογισμού της συντήρησης του Λεβητοστασίου στο ποσό των 44.500,00€ αντί του ποσού των 74.400,00€
  Την υπ’ αριθμόν 646/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά της έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου για ένα έτος
  Την υπ’ αριθμόν 713/48ης/22-11-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά την έγκριση του κειμένου της 30/2018 διακήρυξης και των όρων που αναφέρονται σε αυτή
  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της θέσης σε λειτουργίας και συντήρησης του Λεβητοστασίου του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση στον έντυπο εθνικό τύπο και σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με προϋπολογισμό 44.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα ενός έτους.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 05-12-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04-12-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05-12-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:30 π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2018 - Λειτουργία και Συντήρηση του Λεβητοστασίου

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

 • Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλύσης, στεγνώματος και σιδερώματος ιματισμού

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    2 8 / 2 0 1 8

   

   Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αριθ. 803/21-12-2017 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίζει επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση των διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου για το έτος 2018
  2. Την υπ’ αριθ. 800/21-12-2017 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίζει επιτροπή Ενστάσεων-Προσφυγών για κάθε είδους διαγωνισμό προμήθειας ειδών, ανάθεσης εργασιών και υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
  3. Την υπ’ αριθ 595.2/5-10-2018 Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου Κομοτηνής προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
  4. Την υπ’ αριθ 595.3/5-10-2018 Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου Κομοτηνής Έγκριση σκοπιμότητας για παροχή υπηρεσιών πλύσης, στεγνώματος και σιδερώματος ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
  5. Την υπ’ αριθ. 931/9-10-2018 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου Κομοτηνής «Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για υπηρεσίες πλύσης, στεγνώματος και σιδερώματος ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής»
  6. Την υπ’ αριθ. 613/11-10-2018 Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου Κομοτηνής «Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών για υπηρεσίες πλύσης, στεγνώματος και σιδερώματος ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής»
  7. Την υπ’ αριθ. 634/18-10-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίνει το κείμενο της διακήρυξης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ, ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.

  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 63.647,12 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.


  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 7-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 6-11-2017 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 7-11-2017, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 9:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2018 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

 • Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    2 5 / 2 0 1 8

   

   Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
   

  Την υπ’ αριθ. 581/40ης/05-10-2018 απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το κείμενο της διακήρυξης για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ και ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016

  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 6.443,164€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:29-10-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ.
  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30-10-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2018 - Προμήθεια Γραφικής Ύλης

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

 • Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου (Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού 25/2018)

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    2 9 / 2 0 1 8 (Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού 25/2018)

   

   Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  - την υπ’ αριθ. 581/40ης/05-10-2018 απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το κείμενο της διακήρυξης για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ και ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016
  - την υπ’ αριθ. 687/46ης/07-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η ακύρωση του υπ’ αριθ. 25/2018 διαγωνισμού και η επαναπροκήρυξή του με τροποποίηση των όρων

  επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 6.443,164€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:19-12-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ.
  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 20-12-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2018 - Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Ειδών Γραφείου

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

 • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
 • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II  Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020