25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»                                          

                                                                   

   

 

 PDF-Icon ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Σύμφωνα με την Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.23735/24.5.2022 (ΦΕΚ B΄2712/01.06.2022) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας και το αρ. Αριθμ. Πρωτ. Γ6α/Γ.Π. οικ.33091/6.6.2022 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, οι εγγραφές στα Ι.Ε.Κ. θα πραγματοποιηθούν από 1/9/2022 έως και 15/9/2022.

Δικαίωμα εγγραφής στο Α΄ Εξάμηνο:

Οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕ.Λ, ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
Οι καταρτιζόμενοι επιλέγονται:
α) Με υποβολή αίτησης επιλογής
β) Με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄ Εξάμηνο:

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο έχουν οι κατέχοντες πτυχίο ΕΠΑ.Λ ανάλογης ειδικότητας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:
1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από την σχολή)
2. Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο(πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πιστοποιητικό γέννησης
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
8. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
9. Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ:
Οι κάτοχοι Β.Ε.Κ. των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες, υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ., δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει από την 1η έως και την 8η Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ (πίσω από το Νοσοκομείο), καθημερινά έως τις 8 Ιουλίου, και κάθε δεύτερη Πέμπτη στις ημερομηνίες, 21/7, 4/8 και 18/8, από τις 09:00π.μ.-13:00μ.μ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2531351153 ή 2531351152
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»                                          

                                                                   

    Προς :

                                                                 ΜΜΕ Ν. Ροδόπης

                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Από την Τρίτη 7-6-2022 άρχισε η λειτουργία του Ιατρείου Οστεοπόρωσης με την ευθύνη της Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κομοτηνής για τους ενδιαφερόμενους ασθενείς.
Η Οστεοπόρωση είναι ένα νόσημα που απειλεί άμεσα την ποιότητα ζωής ιδιαίτερα των γυναικών, αλλά και σε κάποιο βαθμό και των ανδρών.
Είναι ένα νόσημα “ύπουλο” που δεν δίνει συμπτώματα μέχρι να συμβεί κάποιο κάταγμα. Στην σύγχρονη ιατρική ο προληπτικός έλεγχος θεωρείται απαραίτητος για την Οστεοπόρωση.
Η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των ασθενών αποτελεί τον πρώτο στόχο του Ιατρείου της Οστεοπόρωσης.
Το ιατρείο θα λειτουργεί κάθε Τρίτη 9:30-12:30 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν το ραντεβού τους στην Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων τηλ. 25313 51529 / 51332.

 

Κομοτηνή 08-06-2022

H Διοικήτρια

του Γ.Ν. Κομοτηνής

 

                                                               

Μαγδαληνή Γιαμουστάρη

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

Κομοτηνή, 01-06-2022

Αριθ.Πρωτ: 9365

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλ: 2531351400
 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για συνεργασία με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/05-05-2014/τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015/τ.Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017.
4. Την με αρ. 402/28ης/17-09-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας, για έγκριση πρόσληψης ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας με απόδειξη παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν. 4261/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017»
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4β/19620/1-6-2022 εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα «Έγκριση συνεργασίας Γ.Ν. Κομοτηνής με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών».
6. Την με 80/4ης/1.6.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συνεργασία του Γ.Ν. Κομοτηνής με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών».
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κομοτηνής.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, για παρεχόμενες υπηρεσίες με το Γ.Ν. Κομοτηνής, για ένα έτος με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.

Ο συνεργάτης ιατρός θα συμμετέχει στον προγραμματισμό εφημέρευσης του τμήματος, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, θα εξυπηρετεί έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες των ΤΕΠ, όπου απαιτείται προεγχειρητικός έλεγχος.
Η συνολική αμοιβή του ιατρού ανέρχεται στις 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για τα έτη 2022 και 2023.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
4. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.
5. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
6. Να προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση Σισμάνογλου 45, 691 33 Κομοτηνή, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση ενδιαφέροντος, για συνεργασία με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής».

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
4. αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
5. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
7. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
8. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες λόγω του κατεπείγοντος και ξεκινάει από 1/6/2022 έως και 5/6/2022. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020